GODE TIDER: Sjefredaktør Vebjørn Selbekk kan glede seg over at den kristne avisa Dagen både vokser i opplag og leverer millionoverskudd. FOTO: PAUL S. AMUNDSEN
GODE TIDER: Sjefredaktør Vebjørn Selbekk kan glede seg over at den kristne avisa Dagen både vokser i opplag og leverer millionoverskudd. FOTO: PAUL S. AMUNDSEN

Gir bonus for NTB-sitat

BER­GEN (Jour­na­lis­ten): I Da­gen leses et gudsord hver morgen. Oppmøte til bønn er frivillig.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

På le­der­plass slår han ubønn­hør­lig ned på ho­mo­fi­li og and­re av­vik fra Bi­be­lens ord. På ny­hets­plass øns­ker sjef­re­dak­tør Ve­bjørn Sel­bekk at Dagen skal være all­menn og tro­ver­dig.

– Da­gen er i si­get og vil være med i kam­pen om na­sjo­na­le ny­he­ter, erklæ­rer han.

Den kris­ten­kon­ser­va­ti­ve dags­avi­sa går mot strøm­men i Me­die-Nor­ge, ut­vi­der sta­ben og re­krut­te­rer dyk­ti­ge jour­na­lis­ter fra and­re og stør­re redaksjo­ner. Nå også fra er­ke­kon­kur­ren­ten Vårt Land.

Kort lis­te

Drøyt fem år er gått si­den sam­men­slå­in­gen av tra­di­sjons­ri­ke Da­gen, med røt­ter til­ba­ke til 1919, og den mer kris­ten­ra­di­ka­le jyp­lin­gen Ma­ga­zi­net med Sel­bekk som re­dak­tør. Re­sul­ta­tet, Da­gen­Ma­ga­zi­net, slet med opp­lags­fall i 2010 da Sel­bekk ryk­ket opp fra sam­funns­re­dak­tør til sjef­re­dak­tør. Magazinet ble fjer­net fra nav­net sam­me år.

Lis­ta over krist­ne dags­avi­ser i Nor­ge er ikke lang: Da­gen og Vårt Land. Hvis vi reg­ner med uke­avi­ser, kan vi plus­se på fri­kir­ke­li­ge Kor­sets Sei­er og fun­da­men­ta­lis­tis­ke Nor­ge IDAG med tid­li­ge­re Da­gen-re­dak­tør Finn Jar­le Sæle i sjefs­sto­len.

Opplagspilene har pekt i ret­ning det høye si­den Sel­bekk tok over re­dak­tør­job­ben i Da­gen. Det gjen­nom­snitt­li­ge dag­li­ge opp­la­get økte med 765 eks­em­pla­rer i 2012, til 10.825. Det var den nest stør­ste fram­gan­gen blant dags­avi­se­ne, bare Klas­se­kam­pen voks­te mer. Ster­ke me­nin­ger og dyptpløyen­de inn­hold sel­ger, noe også den so­li­de veks­ten for uke­avi­sa Morgen­bla­det vi­ser.

Nyhetsbonus

Sel­bekk ble kon­sti­tu­ert som sjef­re­dak­tør en lør­dag. Man­dag mor­gen orienter­te han jour­na­lis­te­ne om to grep som fort­satt gjel­der: Hver gang Da­gen blir si­tert på NTB, får den an­svar­li­ge jour­na­lis­ten 1.000 kro­ner. For må­ne­dens sak i Da­gen van­ker det 2.500 kro­ner i bo­nus.

– Det be­ta­ler vi med stor gle­de. Vi tok tak i den jour­na­lis­tis­ke stoltheten. Du skal være stolt av det du la­ger og ha am­bi­sjo­ner ut over ditt eget mil­jø. Sa­ke­ne skal også ha noe å si på den na­sjo­na­le are­na­en.

Guds­ord

Da­gen i Da­gen star­ter med et guds­ord for de an­sat­te, for­tel­ler Sel­bekk og leg­ger til at det er fri­vil­lig å del­ta.

– Vi le­ser et ord for da­gen, noe som går på om­gang, og så er det en kort bønn. Det er in­gen høy­mes­se el­ler vek­kel­ses­mø­te, smi­ler han.

Re­dak­sjo­nen er lite pre­get av re­li­gi­øse el­ler mi­sjo­ne­ren­de inn­slag. På en be­skje­den pla­kett på veg­gen over det rus­tik­ke kjøk­ken­bor­det he­ter det: «Faith ma­kes things possible … not easy».

Uor­to­doks

– Vi har hatt en even­tyr­lig ut­vik­ling de sis­te åre­ne. Ve­bjørn le­ver med jobben, noe jeg opp­le­ver som svært in­spi­re­ren­de. Der­for går det bra med Da­gen, og folk blir her over tid, er­klæ­rer en dy­na­misk og gan­ske så uortodoks ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Geir Mor­ten Nil­sen, før han fa­rer vide­re inn på et kon­tor.

Sel­bekk og Nil­sen over­tok sjefs­job­be­ne i Da­gen sam­ti­dig. De an­sat­te er vant til at di­rek­tø­ren flyt­ter seg selv og sin ves­ke rundt i lo­ka­le­ne og setter seg der det er en le­dig plass. Litt sei­ne­re er han på far­ten igjen.

– Han har in­gen fast kon­tor­plass. Ves­ka hans står her nå, sier en av jour­na­lis­te­ne og pe­ker på plas­sen ved si­den av seg.

– Men nå er han sik­kert inne hos Ve­bjørn. Han er mye der.

Selbakks kon­tor er rett som det er le­dig, for sjef­re­dak­tø­ren bor nær Oslo og de­ler ar­beids­uka mel­lom lo­kal­kon­to­ret i ho­ved­sta­den og hovedkonto­ret i Ber­gen. Ar­beids­gi­ver dek­ker rei­se­ut­gif­te­ne.

In­gen me­nig­het

Sel­bekk drar len­ge på sva­ret når vi vil vite i hvil­ken grad den krist­ne tro preger hver­da­gen i Da­gen.

– Det går vel mest på det stoff­om­rå­det vi job­ber med. Det­te er en nor­mal ar­beids­plass med et pro­fe­sjo­nelt re­dak­sjo­nelt mil­jø og ikke noen kirke el­ler me­nig­het. Me­nig­hets­ar­beid får man dri­ve med på fri­ti­den. Jeg er vel­dig skep­tisk til å brin­ge tros­mes­si­ge ting inn i ar­beids­hver­da­gen. Vi er alle for­skjel­li­ge men­nes­ker i uli­ke fa­ser av li­vet. Men man hå­per jo at en del av de po­si­ti­ve tin­ge­ne, som kris­ten ar­beids­etikk, kan være med og pre­ge miljøet.

Kan re­li­gi­on

– I hvil­ken grad sty­rer Bi­be­lens bud­skap de re­dak­sjo­nel­le vur­de­rin­ge­ne i det dag­li­ge ny­hets­bil­det?

– Vi kan re­li­gi­on, men skal ikke være noe kris­tent Prav­da el­ler et menig­hets­blad for spe­si­elt re­li­gi­øst in­ter­es­ser­te. Det er vel­dig vik­tig, for det har med den jour­na­lis­tis­ke in­te­gri­te­ten å gjø­re. Vi job­ber jour­na­lis­tisk og skil­ler vel­dig klart mel­lom re­por­ta­sje og kom­men­tar. Jeg øns­ker en mye mer all­menn og in­ter­es­sant jour­na­li­stikk.

– Vil­le du hatt for­stå­el­se for at en lignende mus­limsk avis had­de fått pres­se­støt­te?

– Ja, ab­so­lutt. Det vil­le vært en be­ri­kel­se. Det er nett­opp der­for man har pressestøttesystemet, for at uli­ke stem­mer skal kom­me til orde. Jeg er til­hen­ger av li­ke­be­hand­ling av re­li­gio­ner.

God stem­ning

Da­gens plass på Jor­den er et ar­ki­tek­to­nisk uspen­nen­de for­ret­nings­bygg i den sør­li­ge pe­ri­fe­ri­en av Ber­gen sen­trum.

– Dan­marks­plass er et av de mest tra­fik­ker­te og for­uren­se­de gatekrys­se­ne i lan­det, kon­sta­te­rer Sel­bekk mens han my­ser skep­tisk ut vin­du­et.

Inne i re­dak­sjons­lo­ka­le­ne er det imid­ler­tid him­la god stem­ning. Millionover­skudd de sis­te åre­ne har bi­dratt til at Da­gen ved sis­te års­skif­te had­de 10,9 mil­li­oner kro­ner på bok. Egen­ka­pi­tal­an­de­len er økt til 45 pro­sent fra 6 pro­sent i fu­sjons­året 2008. Sterk sat­sing på det redaksjo­nel­le pro­duk­tet har bi­dratt til fal­len­de års­re­sul­ta­ter, men avi­sa driver fort­satt med over­skudd i mil­li­on­klas­sen.

Fest­gla­de

En del av pen­ge­ne går til fes­ting. Sta­ben er slett in­gen sam­ling tørr­pin­ner. Sam­me dag som Jour­na­lis­ten er på be­søk skal hele gjen­gen hjem til Nil­sen på ta­pas­mid­dag i di­rek­tør­bo­li­gen på Sot­ra. Der lok­ker han med ut­ven­dig bob­le­bad med ut­sikt nes­ten til Eng­land, dit fer­den går for alle an­sat­te i august. Nær­me­re be­stemt til Lon­don på se­mi­nar- og hyg­ge­tur. Som i fjor.

– Det er vik­tig å ha in­ter­ak­sjon i form av so­sia­le sam­lin­ger uten­om job­ben og der alle an­sat­te er med. På den må­ten tar vi godt vare på hverand­re. Det kos­ter flesk, men er verdt det. Vi får mye igjen, sprud­ler Nilsen.

Oslo on­li­ne

I et åpent rom in­nerst i re­dak­sjons­lo­ka­le­ne, mel­lom kjøk­ken­kro­ken og en so­fa­grup­pe i svart skinn, fin­ner vi en 55-tom­mers TV-skjerm med lø­pen­de bil­de­over­fø­ring fra lo­kal­kon­to­ret i Oslo. Re­dak­sjo­nen i ho­ved­sta­den var preget av som­mer­stem­ning og tom­me ar­beids­bord den­ne for­mid­da­gen.

– Det ser slapt ut der nå, ja, re­gist­re­rer Sel­bekk. Til dag­lig job­ber det sju-åtte per­so­ner på Oslo-kon­to­ret. Da­gen har to­talt 40 an­sat­te, av dem 22–23 re­dak­sjo­nel­le med­ar­bei­de­re i Ber­gen, Oslo og Je­ru­sa­lem.

Ny­an­set­tel­ser

I fjor gjen­nom­gikk Da­gen en an­sikts­løft­ning og sat­set sam­ti­dig of­fen­sivt på å styr­ke den re­dak­sjo­nel­le sta­ben.

– Det har vært både kjekt og hek­tisk. Det er god stem­ning i Da­gen. Både jour­na­li­stik­ken og den in­ter­ne kul­tu­ren er blitt bed­re de sis­te åre­ne, sier Ast­rid Da­le­haug Nor­heim, som på tam­pen av fjor­året ble re­krut­tert fra er­ke­kon­kur­ren­ten Vårt Land til en ny­opp­ret­tet stil­ling som le­der av Dagens sam­funns­av­de­ling.

Da­le­haug Nor­heim job­bet i Da­gen i pe­ri­oden 1996 til 2004. Der­et­ter ble det ni år på Vårt Lands Ber­gen-kon­tor.

– Jeg had­de ald­ri trodd at jeg skul­le slut­te i Vårt Land for å gå til­ba­ke til Da­gen. Kol­le­ge­ne mine i Vårt Land men­te jeg måt­te være klin ko­kos og ga meg en flas­ke kokosjuice med på vei­en, for­tel­ler hun.

For­bed­rin­ger

– Er det ting du opp­da­get da du kom til­ba­ke som du øns­ker å end­re på?

– Ja, det er for lite plan­leg­ging av lang­sik­ti­ge sa­ker. Det må til når vi har dead­li­ne så tid­lig som 15.55. Det har vært for mye hånd til munn i produk­sjo­nen, og det job­ber vi med å end­re. Men det er vel­dig hands on her. Ikke minst gjel­der det Ve­bjørn, som både er høy­lytt og lyt­ten­de. Han er svak for gode ar­gu­men­ter og er in­gen bes­ser­wis­ser.

– Vi job­bet i fem år for å få Ast­rid med på la­get, rø­per di­rek­tør Nil­sen.

– Det var et kupp. Ast­rid har vært en jour­na­lis­tisk drøm­me­da­me i man­ge år for oss, sier Sel­bekk og be­kref­ter at det var et gam­melt mål for ham å re­krut­te­re en jour­na­list fra Vårt Land.

– Og så er det selv­sagt et vik­tig sig­nal at vi snur den strøm­men av dyk­ti­ge folk som har gått fra Da­gen til and­re me­di­er. Det er man­ge eksempler på det, blant dem kjen­te navn som Ha­rald Stang­hel­le og Anne Aasheim.

Fra Af­ten­pos­ten

Sel­bekk skry­ter også av to ru­ti­ner­te jour­na­lis­ter som er lok­ket over fra Af­ten­pos­ten i lø­pet av de sis­te åre­ne. Tid­li­ge­re krim­re­por­ter Fred C. Gje­stad star­tet som ny­hets­re­dak­tør i Da­gen høs­ten 2011. Svend Ole Kvi­le­sjø, med 18 års nett­er­fa­ring fra Af­ten­pos­ten, var på plass som nett­sjef i vin­ter.

– Hva lok­ket du dem med?

– Jeg hå­per at det er in­ter­es­san­te ar­beids­opp­ga­ver, et godt redaksjonelt og kol­le­gi­alt mil­jø og mu­lig­he­te­ne til å job­be med in­ter­es­san­te sa­ker. Og et greit lønns­ni­vå.

Noe un­der

Gjen­nom­snitt­lig bran­sje­lønn for de NJ-or­ga­ni­ser­te var 435.353 kroner i 2012. Det gir Dagen 91.plass (av 152) på lønnsstatistikken. Til­sva­ren­de tall hos Vårt Land var 461.787 kro­ner. Selbekk sier at det er et lang­sik­tig mål å ut­jev­ne den­ne for­skjel­len, selv om ho­ved­kon­kur­ren­ten har mer enn dob­belt så stort opp­lag.

– Melka og brø­det kos­ter jo det sam­me. Det er et mål å strek­ke oss noe len­ger. Der­for er det vik­tig at vi har en ord­net og god øko­no­mi på huset. Vi le­ver i en vir­ke­lig­het der lønn­som­he­ten er un­der press, så det­te er ikke lett.

Selv fikk Sel­bekk ut­be­talt 784.165 kro­ner i lønn i fjor.

– For sak­te

Re­dak­sjons­klub­bens le­der Johan­nes Ek Rein­dal me­ner lønns­ut­vik­lin­gen går for sak­te i for­hold til and­re me­di­er klub­ben øns­ker å sammenligne seg med.

– Men det har skjedd en bed­ring de sis­te åre­ne. I fjor ak­sep­ter­te vi å si fra oss den be­tal­te lunsj­pau­sen, mot å få et eks­tra lo­kalt lønns­til­legg.

Han leg­ger til at re­krut­te­rin­gen på mel­lom­le­der- og le­der­ni­vå har kos­tet. Men han opp­fat­ter at de ny­an­kom­ne leg­ger minst like stor vekt på at Da­gen er et spen­nen­de sted å job­be som de gjør på løn­na.

Vel­sig­net

Desk­jour­na­list Mag­nar Bør­nes har man­ge ta­len­ter. Han er ut­dan­net organist og pia­nist, og på fri­ti­den tar han så gode na­tur­fo­to­gra­fi­er at det har van­ket både he­der og pri­ser.

– Jeg har dre­vet selv­ut­vik­ling in­nen gra­fisk pro­duk­sjon, har hatt fast jobb her i tre år og tri­ves vel­dig godt. Det er spen­nen­de å job­be her, både fag­lig og so­si­alt, sier Bør­nes mens han brek­ker om en fea­tu­re­si­de. Den skal inn i Da­gens lør­dags­ut­ga­ve, som har eget navn og front­lo­go: Vel­sig­net Helg.

Og nå job­bes det med nye for­bed­rin­ger av pa­pir­ut­ga­ven til høs­ten.

Krea­ti­vi­tet

Ny­hets­le­der Ken­neth Fjell Ras­mus­sen har vært i Da­gen i 15 år. Han sier det er and­re ti­der nå enn den gang han had­de le­der­an­sva­ret for all nyhetspro­duk­sjon.

– Be­man­nin­gen er styr­ket de sis­te åre­ne, slik at vi nå har både nyhets­re­dak­tør, nett­sjef og le­der av sam­funns­av­de­lin­gen. Re­dak­sjo­nen er blitt delt i to, med egne med­ar­bei­de­re for kris­ten­stof­fet og for samfunnsstoffet. Det har re­sul­tert i at vi har fått fri­gjort mye krea­ti­vi­tet.

Usik­ker­het

Til høs­ten kom­mer spørs­må­let om sten­ging av nett­ut­ga­ven og inn­fø­ring av bru­ker­be­ta­ling på dags­or­de­nen for fullt i Da­gen.

– Det­te er et svært van­ske­lig tema. Noen gan­ger skul­le man øns­ke at man had­de vært sjef­re­dak­tør i 1983 og ikke i 2013, sier Sel­bekk.

– Dere an­sat­te to nye nett­jour­na­lis­ter høs­ten 2012. Hvor­dan har trafikk­ut­vik­lin­gen vært?

– Vi har hatt en til­freds­stil­len­de øk­ning. På den sis­te TNS Gal­lup-lis­ta lå vi bare én plass bak Vårt Land. Det skil­te bare et par hund­re bru­ke­re. Før­s­te gang vi går for­bi dem blir det fest her.

Al­ko­hol­fri, pre­si­se­rer Sel­bekk. Der har vi det igjen. Nok et på­skudd for å ta seg en fest. Be­gre­pet glad­krist­ne kom­mer ty­de­lig­vis til sin rett i Da­gen.

Powered by Labrador CMS