En kommentar og et debattinnlegg i Dagbladet blir tema for PFU.

Gaute Drevdals søster klager Dagbladet inn for PFU: – Nå er det viktig for meg å si fra

Dagbladet avviser presseetiske brudd.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

«Generelt opplever jeg at Dagbladet har talt aktoratets sak og hatt en ensidig dekning siden 2. november 2017, da Dagbladet sammen med VG var først ute med å skrive om saken. Artikkelflommen som fulgte forurenset etterforskning og vitnemål på et kritisk tidspunkt i etterforskningen».

Det skriver Ingeborg Drevdal i en klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU), der hun ber utvalget vurdere om Dagbladet har brutt god presseskikk på en rekke punkter.

Ingeborg Drevdal er søster av Gaute Drevdal, som i juni i fjor ble dømt i Oslo tingrett for voldtekt mot ni kvinner. Siktelser mot Drevdal ble først omtalt hos Dagbladet og VG allerede i november 2017.

Klager inn kommentar og debattinnlegg

Lenge ble Drevdal anonymisert og omtalt som «kulturtopp» eller «kulturprofil», men etter dommen har de fleste medier identifisert ham. Han har også selv ytret seg om saken, i intervjuer og i tilsvar til artikler og debattstoff hos flere medier.

Gaute Drevdal nekter straffskyld, og har anket tingrettsdommen.

Klagen fra søsteren gjelder ikke Dagbladets nyhetsdekning. Hun opplyser selv at det ville blitt altfor omfattende, og for sent med tanke på tidsfristen for å klage til PFU. Klagen tar for seg innhold, presentasjon og praktisering av tilsvar rundt to meningsartikler som på ulike måter berører saken:

En kommentar skrevet av Dagbladets Martine Aurdal, samt et debattinnlegg skrevet av Kari Kristensen, tidligere lokalredaktør i Natt&Dag.

– Uriktig og villedende omtale

Ingeborg Drevdal har svart Journalisten på spørsmål om klagen over e-post.

– Hvorfor har du bestemt deg for å klage?

– For meg virker det som at anklagene mot Gaute har fungert som et slags «grønt lys» for videreformidling av sladder og usannheter. Jeg mener dette har gått på bekostning av artikler med et objektivt, undersøkende og kritisk blikk. Det har vært veldig hardt å se så mye uriktig og villedende omtale av min bror. Nå er det viktig for meg å si fra. Derfor ønsker jeg også utvalgets vurdering av om Dagbladet har brutt god presseskikk i den innklagede saken, skriver hun.

Aurdals kommentar kom ut 1. juli i fjor, kort tid etter dommen fra tingretten, med tittel «Rystende lesning».

Ifølge klagen mener Ingeborg Drevdal at innholdet i Aurdals kommentar er «svært belastende og polemisk» i innhold og tone, og at teksten målbærer «en form for 'moralsk panikk'».

Klageren understreker forståelser for at «PFU kan anse innholdet som legitimt, siden det i all hovedsak tar utgangspunkt i domsteksten», men legger til:

«Uansett hvilken rett Aurdal måtte ha til å skrive som hun gjør mener jeg at VVP punkt 4.1. om å vise omtanke i omtale og presentasjon, og punkt 4.3. om å være varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende, er viktige å ha i bakhodet når man kommenterer en så alvorlig sak og dom. At Gaute noen dager før hennes publisering ble identifisert med navn og bilde i media mener jeg er en ekstra grunn til å være varsom.»

  • Dagbladet avviser presseetiske overtramp. Les mer om tilsvaret lenger ned i saken.

Har lagt til presisering

Om publiseringen av Kristensens debattinnlegg 29. juni i fjor, med tittel «Sorry, trodde vi hadde pult», mener Ingeborg Drevdal at lesere kan få inntrykk av at Kristensens beskrivelser av arbeidsmiljø i Natt&Dag er knyttet til Gaute Drevdals tid som redaktør i samme avis.

Selv om Gaute Drevdal ikke nevnes ved navn i innlegget, mener Ingeborg Drevdal at teksten gir et feilaktig inntrykk av at rettssaken mot broren har noe med hans redaktørgjerning og tid som ansatt i Natt&Dag å gjøre.

Kristensen har, under et senere tilsvar fra Gaute Drevdal, presisert at hun ikke hadde noen intensjon om at teksten skulle handle om Drevdal.

Dagbladet har imidlertid nylig, og flere måneder etter første publisering, utstyrt det opprinnelige innlegget med en ny innledning:

«NB! Ingen av de omtalte personene i dette innlegget, foruten «kulturprofilen», er Gaute Drevdal. Tidsperioden innleggsforfatteren tar for seg er mange år og flere eierskifter etter at Drevdal sluttet som redaktør i Natt & Dag. Dagbladet vil gjøre oppmerksom på at vi ikke klargjorde disse opplysningen da artikkelen først ble publisert.»

Reagerer på Facebook-deling

Ingeborg Drevdal klager også inn Dagbladets valg i presentasjon av Aurdals kommentar på Facebook, og beskriver den slik:

«Et stort nærbilde av ansiktet – og rett under bildet står det 'En typisk voldtektsmann'».

  • Dagbladet har påpekt at setningen ble innledet med sitatstrek. Les mer om tilsvaret lenger ned i saken.

Dagbladets presentasjon framstår som forhåndsdømmende, mener Ingeborg Drevdal:

«På Facebook er det svært mange som bare ser bilder og overskrifter uten å klikke seg inn på sakene. Selv om Aurdal skriver i selve teksten at dommen er anket vil sannsynligvis mange kun oppfatte bildet av min brors ansikt med en svært belastende skyldkonstatering. Ut fra kommentarfeltet å dømme ser det heller ikke ut som at flertallet tar høyde for at han fortsatt kan være uskyldig.»

Også Dagbladets røkting av leserkommentarene under Facebook-delingen blir nevnt i klagen. Ingeborg Drevdal viser konkret til en kommentar som nevner avlivning, og skriver:

«Jeg tar det for gitt at oppfordringer til avliving bryter med pressens etiske retningslinjer.»

En annen ting Drevdal påpeker i klagen, er at Gaute Drevdals senere publiserte tilsvar ikke er lenket til i originaltekstene. Dette har kommet til nederst i begge artiklene i ettertid.

– Håper klagen kan bidra til større bevissthet

Totalt ber Drevdal PFU vurdere artiklene opp mot syv punkter i Vær varsom-plakaten:

3.2 om kildekritikk, 3.6 om utlevering av upublisert materiale, 4.1 om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, 4.5 om forhåndsdømming, 4.14 om imøtegåelse, 4.15 om tilsvar og 4.17 om ansvar for å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.

Drevdal forteller i klagen om at det som nær pårørende har vært svært belastende å forholde seg til «den voldsomme hetsen og forhåndsdømmingen i media og på sosiale medier og samtidig frykte for livet og helsa til et kjært familiemedlem».

Hun skriver til Journalisten:

– Uavhengig av utfall håper jeg at klagen kan bidra til større bevissthet rundt hvordan mediene omtaler et medmenneske – ikke minst i en pågående rettsprosess hvor historien viser at pressen kan ha stor påvirkningskraft. Det ville betydd mye for meg om flere nå stopper opp og stiller de kritiske spørsmålene. Jeg mener at dette også er viktig fra et generelt rettssikkerhetsperspektiv.

PFU-klagen er sendt med samtykke fra broren.

Avviser overtramp

Avisa har helt nylig sendt tilsvar til klagen, og avviser der presseetiske overtramp.

I tilsvaret viser Dagbladet selv til at de har lagt til en ny innledning foran Kristensens innlegg, etter at PFU-klageren mente anonymiserte historier i innlegget kunne misforstås til å handle om Gaute Drevdal.

«Et eventuelt grunnlag for feiltolkning avhenger av at man tror den anonymiserte historien skal knyttes direkte til Drevdal. Det var som vi allerede har redegjort for ikke vår intensjon, og dersom det likevel har vært uklart har vi tatt høyde for det gjennom den nevnte, innledende redaksjonelle anmerkningen.»

Videre om Kristensens innlegg står det:

«Klager opplever det som kritikkverdig av Dagbladet å publisere en artikkel som er egnet til å villede leserne i en pågående rettsprosess, i en sak hvor det er 'ord mot ord'. Her vil vi framholde at det er pressens oppdrag å belyse forhold rundt rettssaker som kan ha samfunnsmessig interesse og betydning. Publisering av teksten har også skjedd i forbindelse med at dom i første rettsrunde ble avsagt.»

– Gir eksplisitt uttrykk for forståelse

Dagbladet sier seg uenig i klagerens kritikk mot Aurdals kommentar som belastende, polemisk og målbærende av «moralsk panikk»:

«Vi mener tvert imot at Aurdals tekst er ryddig og åpen i tilnærmingen, og på ingen måte lite omtenksom, usaklig eller stigmatiserende. Hun gjør rede for sakskomplekset, og slår tidlig fast at saken er anket og dermed ikke rettskraftig. Hun går tydelig i rette med de som reagerer på at Drevdal har fått komme til orde i pressen med sin side av saken, noe som har vært en utbredt kritikk. Aurdal gir også eksplisitt uttrykk for forståelse for Drevdals egen oppfatning av at han er uskyldig, det er endog en del av ingresspoenget. Aurdal er tydelig i konklusjonene sine, men baserer dem på opplysninger fra dommen og gjør tydelig rede for hvordan hun vurderer dem. En rettskommentators rolle er ikke bare å referere opplysninger, men også å framføre en begrunnet vurdering av innholdet i dommen.»

Når det gjelder lenking til tilsvar, viser Dagbladet til at tilsvaret fra Gaute Drevdal til Aurdals kommentar kom lang tid etter kommentaren ble publisert.

«Det er vanskelig å se for seg at mediene i enhver sak skal oppdatere eldre artikler, og vi vil her advare mot å skape en uheldig presedens. Det ville ha vært uhåndterlig ut fra den mengden nyhetsartikler og debattinnlegg som Dagbladet publiserer. Vi etterstreber likevel å forsøke å utstyre alle nye artikler med lenker fra tidligere publiserte og relevante tekster», står det i tilsvaret, der det også vises til at lenke til Drevdals tilsvar ble lagt inn etter mottatt PFU-klage.

Om Facebook-presentasjonen av Aurdals kommentar, påpeker Dagbladet at setningen «En typisk voldtektsmann» viser til et avsnitt i kommentaren med en begrunnet analyse av hva som kjennetegner personer som begår overgrep, statistisk sett – at «langt de fleste overgrep utføres av kjente eller bekjente».

«Vi vil påpeke at tittelen som ble publisert på Facebook også inneholdt et sitattegn, slik at den sto slik: «– En typisk voldtektsmann». Tittelen har dermed en langt mindre kategorisk framtoning. Det er lang tradisjon i norsk presse for at bruken av sitattittel skal signalisere overfor leseren at det som står der er en påstand eller oppfatning, ikke noe som avisa fastslår kategorisk.»

– Var ikke blitt gjort oppmerksomme

Om Facebook-kommentarer skriver Dagbladet at de modererer og fjerner innhold som bryter med avisas debattregler, men at levetiden på debatt under Facebook-innlegg kan være «svært lang», og at de av kapasitetshensyn må rette hovedinnsatsen av modereringsarbeidet mot nylig publiserte artikler.

«[...] men straks vi blir gjort oppmerksomme på innlegg som kan bryte med god presseskikk, vil de bli slettet også på eldre FB-poster. I dette tilfellet var vi ikke blitt gjort oppmerksomme på denne kommentaren ('avlives') før vi fikk det opplyst gjennom denne PFU-klagen. Vi gikk da straks inn og slettet hele Facebook-posten.»

Tilsvaret, som er signert politisk redaktør Geir Ramnefjell, avsluttes:

«På bakgrunn av vår argumentasjon i dette tilsvaret, mener vi Dagbladet ikke har brutt god presseskikk.»

PFU-sekretariatet opplyser at det hittil ikke er satt dato for behandling av saken i utvalget.

Powered by Labrador CMS