Mentor forsvarer ytelser til Simonnes

Konsernet sparte penger på aksjekjøpet ifølge styreleder.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Redegjørelse fra styret i Mentor Medier:

Etter at Helge Simonnes mandag 9. november 2015 offentliggjorde at han går av som sjefredaktør/administrerende direktør i Vårt Land, har det vært en god del oppmerksomhet om hans betingelser.  Dette har blant annet vært omtalt i Dagens Næringsliv, Finansavisen og Nettavisen.

Som styre for en mediebedrift er det viktig å praktisere åpenhet. Gjennom årsberetninger er det gitt informasjon om de avtaler som gjelder. Når saken har fått så stor oppmerksomhet og blitt gjenstand for debatt, velger styret å gi en enda mer utførlig beskrivelse av prosesser og beslutninger som har dannet grunnlaget for de inngåtte avtalene. Vi håper fremtidige diskusjoner rundt saken vil ta utgangspunkt i dette.

Helge Simonnes slutter etter 30 år i virksomheten, hvor han de fleste av disse årene har vært både konsernsjef i Mentor Medier og sjefredaktør og adm. dir. i Vårt Land. Det har vært krevende å få god økonomi i avisen Vårt Land selv med pressestøtte, men det har vært bra inntjening i andre selskaper i konsernet, som for eksempel Programbladet, Mediaconnect, Universum og et større eiendomssalg. Disse virksomhetene har ikke mottatt og mottar ikke noen form for pressestøtte.

Interessert i medienyheter? Følg journalisten.no på Facebook og få nyhetene i strømmen din:

 

I 2007 hadde styrets leder og nestleder i Mentor Medier en drøfting med Helge Simonnes om hvordan han så på sin fremtid i selskapet. På den tiden var Simonnes 51 år og styret anså det som viktig å sikre Simonnes` videre engasjement for et konsern i vekst og utvikling. Styret mente at han var den riktige til å lede selskapet videre, og det var viktig å legge forholdene til rette slik at han kunne fortsette dette arbeidet.

Følgende to avtaler ble inngått som erstatning for avtaler som var inngått enda lenger tilbake i tid:

1. Rett til å selge aksjer i Mentor Medier

Mentor Medier hadde en kollektiv pensjonsordning som var ytelsesbasert. Utover på 2000-tallet ble det klart for de fleste bedrifter at disse ville bli svært dyre ordninger, på grunn av lavere generelt rentenivå og lengre forventet levealder. De fleste bedrifter så at pensjonskostnadene hadde en veldig økning. Slik var det også i Mentor Medier. Den ytelsesbaserte ordningen til Helge Simonnes skulle sikre en viss prosent av samlet lønn ved 67 år, og dette ble en kostbar ordning.  Styret foreslo derfor overfor Helge Simonnes en løsning der han gav avkall på opptjening av pensjon på den delen av lønnen som var over 12 G.

Helge Simonnes eide på dette tidspunktet en del aksjer i Mentor Medier. Dette var aksjer han hadde kjøpt for egen kostnad.

For å kompensere for at Helge Simonnes gjennom avtale hadde gitt fra seg fremtidig pensjonsinntekt, ble styret enig med Simonnes om at han kunne få rett til å selge aksjer tilbake til selskapet på det tidspunktet han sluttet som konsernsjef. Forutsetningen var at verdivurderingen ved salgstidspunktet skulle gjøres av en ekstern og uavhengig part. Fordelen med denne løsningen var at utbetalingen ville bli en funksjon av den økonomiske utviklingen i selskapet. Styret anså det som kostnadsbesparende sett opp mot pensjonsforpliktelsen som selskapet slapp. Det er dessuten viktig å understreke at kostnaden ved denne avtalen bæres av morselselskapet Mentor Medier i sin helhet, og dermed ikke belaster noen av avisene som mottar pressestøtte. Det må også tilføyes at når medier benevner en aksjeopsjon på nær 11 millioner kroner, så har Mentor Mediers kjøp av denne aksjeposten en verdi. Den reelle kostnaden for virksomheten er følgelig langt lavere.

 

2. Rett til førtidspensjonsordning

Helge Simonnes satt i 2007 på en på en generell avtale som var utarbeidet av Norsk Redaktørforening. Denne ga ham rett til å gå inn i en retrettstilling i selskapet. Styret var betenkt over denne ordningen, fordi den ofte er dyrere enn den ser ut til på papiret, og fordi det kan skape problemer for ny ledelse når en avgått leder med så lang fartstid blir værende i organisasjonen. Styret valgte derfor å erstatte avtalen om rett til retrettstilling med en avtale om at Helge Simonnes fikk rett til å førtidspensjonere seg ved fylte 60 år. Pensjonen skulle være 50 prosent av lønn ved sluttdato og frem til fylte 67 år. Det er flere sjefredaktører og medieledere som har hatt slike ordninger. Det er morselskapet Mentor Medier som bærer halvparten av denne kostnaden.

Det er blitt rettet kritikk mot disse avtalene fordi Mentor Medier eier flere selskap som mottar pressestøtte. Styret mener at en del av denne kritikken er unyansert. For det første er det er klare begrensninger på utbytte og konsernbidrag fra selskaper som mottar pressestøtte. Videre mener vi at selv om noen av selskapene i et konsern mottar pressestøtte, er det et vesentlig mål å drive alle selskapene på en forretningsmessig god måte. En av de mest vesentlige oppgavene for et styre er å sikre en langsiktig og god ledelse av selskapet, uavhengig om det er statsstøttet eller ikke. Så langt vi kjenner til, gjelder disse prinsippene i andre selskaper som mottar offentlig støtte. Det er ikke etablert noen særregler for pressestøttemottakende aviser. Og som vi også her har vist, er det meste av kostnadene ved disse avtalene ikke belastet avisene som mottar pressestøtte.

Selv om Mentor Medier er sprunget ut fra Vårt Land, er det mediebransjens rammebetingelser vi jobber under. Dette gjelder også på lønnsområdet. Lønnsnivået for både ledere og ansatte er lavere enn for de mest velstående avisene, men vi har et høyere lønnsnivå enn idealistisk og kristelig organisasjonsvirksomhet. Vi mener det er en riktig policy. Vi konkurrerer om å tiltrekke oss gode fagfolk innen mediesektoren. Da må vi også forholde oss til det lønnsnivået som er i bransjen, både på ansatt- og ledelsesnivå.  

Som det fremgår av denne redegjørelsen, var det en situasjonsbestemt avtale som ble inngått, på grunn av øverste leders alder og at han hadde en svært dyr pensjonsordning, som styret ønsket å komme ut av.

Aksjeloven understreker at styret skal handle til selskapets beste. Det er vi trygge på at vi har gjort i denne saken.

Vi vil også understreke at det er styret som er ansvarlig for avtalene som er inngått, og at det ikke er Helge Simonnes som skal være skyteskive i denne saken.

Avtalene som ble inngått med Helge Simonnes i 2007 ble gjort på bakgrunn av forpliktelser i avtaler tilbake på 1990-tallet. Da var det en annen tid i mediebransjen, og avtalene må sees i den sammenheng.  Alle de norske selskapene i Mentor Medier har i løpet av den siste tiden gått over til en innskuddsbasert pensjonsordning for alle ansatte og ledere. Vi ønsker også å understreke at det i dag ikke er noen ansatte ledere i konsernet som har avtaler om aksjeopsjoner og førtidspensjon.

 

(På vegne av styret i Mentor Medier

Håkon Jahr, styreleder)

Powered by Labrador CMS