Foto: Birgit Dannenberg

Krever mer penger til medlemmene

NJ klarte ikke å bruke nok vederlagsmidler.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NJ gikk med pent overskudd i fjor og har 66 millioner i konfliktfondet. Men medlemmene får ikke stor nok glede av vederlagsmidlene.

Dette gir Norsk Journalistlags kontrollkomité uttrykk for i sin desisjonsrapport for 2009 og 2010. Rapporten ble behandlet av NJs landsstyre tirsdag, i forbindelse med regnskapet for 2010 og forberedelsene til landsmøtet 24. til 26. mai.

Ved årsskiftet var det plassert 13,9 millioner kroner på NJs vederlagsfond. Pengene skal komme medlemmene til gode i form av reisestipender, kurs og andre goder.

Sparte penger

NJ oppnådde et driftsoverskudd på 1,9 millioner kroner i 2010, mens organisasjonen budsjetterte med et underskudd på 1,3 millioner. Det positive resultatet skyldes lavere kostnader enn beregnet på samtlige budsjettområder.

På sitt møte tirsdag vedtok NJs landsstyre at overskuddet overføres til organisasjonens egenkapital, som dermed utgjorde 15,8 millioner ved årsskiftet.

– Det er svært tilfredsstillende, konkluderte generalsekretær Jahn-Arne Olsen.

Overskuddet for NJs konfliktfond endte på 2,8 millioner kroner i 2010, slik at fondet 31. desember utgjorde 65,4 millioner. I tillegg kommer en urealisert gevinst på 2,3 millioner. Konfliktfondet er nå nominelt høyere enn det tidligere toppnivået før streiken i 2002.

Vederlagsmillioner

NJs vederlagsfond var på 13,9 millioner kroner ved årsskiftet. NJs kontrollkomité har til oppgave å påse at organisasjonen følger opp tiltaksplanen og vedtektene som vedtas på landsmøtene annethvert år. De tre medlemmene av komiteen, Rune Valderhaug fra Bergens Tidende, Astrid Dalehaug Norheim fra Vårt Land og Terje Eidsvåg fra Adresseavisen, har merket seg at underskuddet på NJs vederlagsfond er betydelig mindre enn budsjettert.

Underskuddene lød på 178.000 kroner i 2009 og 450.000 kroner i 2010. I 2010 hadde NJ lagt opp til å redusere fondet med 2,5 millioner kroner.

– Ikke lyktes godt nok

“I flere år har komiteen bedt om at fondet blir ytterligere redusert. Nå er fondet omtrent på samme nivå som i 2006, noe som viser at NJ over tid ikke har lyktes godt nok med å realisere målsettingen om å redusere fondet. Kontrollkomiteen vil derfor minne om at vederlagsmidlene er medlemmenes penger og skal komme dem til gode”, lyder budskapet i komiteens desisjonsrapport for 2009 og 2010.

Av NJs regnskap for 2010 går det fram at fondet er blitt styrket av større vederlagsinntekter enn beregnet de siste årene. Både kopi- og kabelvederlagsinntektene for 2010 ble større enn budsjettert, til sammen 10,9 millioner kroner.

Stipender, IJ og konferanser

NJs vederlagsfond kommer journalister og journalistfaget til gode. I 2009 og 2010 brukte NJ til sammen rundt 30 millioner kroner til formål som reisestipender, Institutt for Journalistikk, regionale journalistkonferanser og lokale debattmøter.

Det økonomiske grunnlaget har journalistene selv skapt ved at NJ mottar vederlag for offentlig og privat viderebruk av journalistiske artikler, bilder og illustrasjoner og radio- og TV-programmer.

Rettighetsorganisasjonen Kopinor er den største inntektskilden og tilførte NJ 8,1 millioner kroner i 2010.

Skryt og uro

For øvrig mener kontrollkomiteen mener at NJs politiske ledelse og fagstab – ikke minst juridisk avdeling – har gjort en meget god jobb for å forsvare medlemmenes interesser i de vanskelige årene 2009 og 2010.

Komiteen ser imidlertid med uro på NJs langsiktige økonomiske utvikling. Nedbemanningen i mediebransjen har ført til svikt i antall fullt betalende medlemmer.

“Så langt er det ikke noe som tyder på at mediebedriftene velger å styrke den journalistiske bemanningen etter hvert som de er begynt å få store overskudd igjen. De to siste årene har NJ mistet ca. 500 fullt betalende medlemmer. Fortsetter denne utviklingen, vil det raskt kunne bli utfordrende for NJs medlemsutvikling og økonomi”, skriver komiteen i sin desisjonsrapport.

Medlemsfallet fortsetter

NJ mistet 112 fullt betalende medlemmer i fjor, og ved utgangen av mars i år var medlemstallet redusert med ytterligere 38.

– En ganske urovekkende trend, sa  nestleder Thomas Spence i landsstyret.

– Utviklingen er nokså dramatisk og vil gi utslag på de langsiktige økonomiske hovedmålene til NJ, supplerte generalsekretær Jahn-Arne Olsen.

Powered by Labrador CMS