NJs landsmøte:

Dette er landsstyret som har vært øverste organ i NJ siden landsmøtet i 2013. Foto: Birgit Dannenberg

Underskudd også i 2014

Se hvordan medlemmenes penger - drøyt 100 millioner kroner - er brukt de siste to årene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I dag samles 149 delegater, pluss stab og gjester, til landsmøte i Norsk Journalistlag. Møtet arrangeres for første gang på det gamle flyplassområdet på Fornebu, der blant annet Telenor har sitt hovedkontor.

Landsmøtet skal vedta nye vedtekter og en tiltaksplan for NJ de neste to årene. Det er blant annet ventet strid om endringene i organisasjonens medlemskapskriterier. NJs leder Thomas Spence og nestleder Hege Iren Frantzen stiller til gjenvalg på landsmøtets siste dag, torsdag. 

Underskudd i to år

Også NJs drift og forvaltning av sine inntekter, som i all hovedsak kommer fra de drøyt 9.000 medlemmenes kontingentinnbetalinger, skal under lupen på landsmøtet. Inntektene er i fare på grunn av den omfattende nedbemanningen i bransjen. Siden forrige landsmøte våren 2013 har NJ mistet 373 medlemmer.

Grafikken under viser hovedtallene for NJ siden 2007. Sett markøren/fingeren på hver søyle for å se de respektive beløpene (millioner kroner). Mobil/brett: Bruk breddeformat.

 

Journalisten.no har sett nærmere på detaljene i årsregnskapene for de to siste årene. NJs regnskap for 2014 viser en bunnlinje på nivå med resultatet for 2013 - minus 2,0 millioner kroner. Det var budsjettert med et underskudd på vel fire millioner i fjor. Resultatet ble altså bedre enn ventet, til tross for fallende medlemstall.

“Innsparingene skyldes for en god del at vi planlegger og budsjetterer med en større aktivitet enn vi er i stand til å gjennomføre”, poengterer NJ-ledelsen i et internt notat.

Årsaken til at det endte med minus også i 2014 er en ekstraordinær bevilgning til Journalisten på 4,0 millioner kroner.

Penger inn

I sum hadde NJ driftsinntekter på 49,3 millioner kroner i fjor, mot 48,8 millioner i 2013.

“I løpet av åtteårsperioden har inntektene økt med 22 prosent, mens kostnadene har økt med 31 prosent. Mens vi frem til 2008 hadde en strerk vekst i kontingentinntekten på grunn av kombinasjonen økt lønn og økt antall medlemmer, er den årlige veksten fra 2009 utelukkende knyttet opp mot lønnsveksten”, heter det i NJ-notatet.

Medlemskontingenten er NJs dominerende inntektspost. I 2014 betalte medlemmene inn i alt 46,0 millioner kroner, som er 880.000 kroner mer enn året før. Inntekter fra opplysning- og utviklingsfond i Mediebedriftenes Landsforening og NRK utgjorde 1,8 millioner i 2014, mens NJ fikk 1,3 millioner kroner for å administrere vederlagsmidler fra papir-, kabel og digitalkopiering.

Penger ut

Hva har så NJ brukt driftsinntektene sine til de siste to årene -  til sammen 98,2 millioner kroner? De viktigste postene ser du i grafikken under, sammenlagt for 2014 og 2013.

Sett markøren/fingeren på hver sirkel for å se de respektive beløpene (millioner kroner).

 

I sum brukte NJ 103,4 millioner kroner til drift i toårsperioden, noe som innebærer et samlet driftsunderskudd på 5,2 millioner.

Det meste av inntektene går til lønns- og pensjonskostnader for NJs ledelse og sekretariat, 25,2 millioner kroner i 2014 og 26,3 millioner året før. NJ-leder Thomas Spence fikk utbetalt 1,13 millioner kroner i 2014, nestleder Hege Iren Frantzen 914.000 kroner.

NJs sentrale drift, der halvparten er husleie, kostet henholdsvis 8,2 og 7,8 millioner kroner de to siste årene. 

NJs ledergruppe, som består av leder, nestleder og generalsekretær, brukte 260.000 kroner til drift og representasjon i 2014. Det er drøyt 100.000 kroner mer enn året før, og skyldes ifølge generalsekretær Jahn-Arne Olsen hovedsaklig at leder og nestleder hadde en langt mer omfattende reisevirksomhet i 2014 enn i 2013. Posten var opprinnelig budsjettert med 150.000 kroner i fjor, men ble økt til 200.000 kroner under revideringen av budsjettet i september.

Organisasjonsbygging inkluderer blant annet driften av politiske organer som landsmøte, landsstyre, det sentrale arbeidsutvalget (AU) og NJs konsernlag. De totale kostnadene endte på 3,7 og 6,2 millioner kroner i 2014 og 2013 (landsmøteår).

Det vakte reaksjoner da det i september i fjor ble kjent at AU reiste på seminar til Palermo på Sicilia for å utarbeide planer for hvordan organisasjonen skal spare penger. AU hadde et totalbudsjett på 270.000 kroner i 2014, og regnskapene for fjoråret viser at Palermo-turen kostet NJ 110.000 kroner. AU holdt seg såvidt innenfor sitt totalbudsjett i 2014.

Driften av lokallagene belastet regnskapene med 2,4 millioner kroner begge de to siste årene.

Overførte kontingentandeler er normalt en samlepost for Journalistens andel av NJs kontingentinntektene, kontingent til Pressens Gravferdskasse, Pressens Arbeidsledighetskasse og NJs solidaritetsfond. De siste årene har denne samleposten est betydelig - 8,4 millioner kroner i fjor mot 5,4 millioner året før - som følge av ekstraordinær støtte til Journalisten. Solidaritetsfondet har fått tilført til sammen 904.000 kroner i 2014 og 2013.

NJ har i løpet av de to siste årene overført i sum 12,6 millioner kroner til Journalisten. 7,6 millioner er Journalistens ordinære andel av medlemskontingenten. Hvert NJ-medlem bidrar med 418 kroner i året til driften av fagbladet. I 2013 og 2014 bevilget NJ ekstraordinære garantitilskudd på henholdsvis 1,0 og 4,0 millioner kroner som følge av sviktende inntekter for Journalisten.

2014-bevilgningen inkluderer kostnader til sluttpakker for tre medarbeidere (2,5 årsverk) på til sammen 2,4 millioner kroner.

Inkludert nedbemanningskostnadene endte Journalisten opp med et årsunderskudd på 4,5 millioner kroner i fjor. Egenkapitalen ved siste årsskifte var 225.477 kroner. Fra 1. januar er Journalisten tatt inn som en avdeling i NJ, men vil fortsatt fungere som en selvstedig redaksjon med egne ansatte og et eget styre.

Medlemsservice-kostnadene på henholdsvis 2,9 og 2,5 millioner kroner i 2014 og 2013. Den største posten er innbetaling til medlemmenes grunnforsikring, med 1,4 millioner i fjor.

Faglig arbeid kostet NJ henholdvis 1,1 million og 833.000 kroner de to siste årene. Posten inkluderer utgifter til tariffkonferanser og forhandlinger.

Vederlagsinntekter

I tillegg til driftsinntekter har NJ betydelige vederlagsinntekter fra papirkopiering, digitalkopiering og kabeldistribusjon av redaksjonelt innhold. I 2014 utgjorde disse inntektene 13,4 millioner kroner, som var 1,6 millioner kroner mer enn budsjettert.

11,5 millioner kroner av vederlagsmidlene gikk ut igjen, i form av lønn, reisestipend, drift av lokallag, journalistfaglig virksomhet og støtte til Institutt for Journalistikk. Sistenevnte har mottatt 3,0 millioner kroner fra NJs vederlagspenger hvert av de siste årene.

Usikker framtid

NJ beregner at kontigentinntektene fra medlemmene faller med 1,5 millioner kroner i år, sammenliknet med 2014, til 44,5 millioner. Antall medlemmer har variert gjennom 2014. Per 31. desember hadde NJ 9.022 medlemmer, en reduksjon på 122 medlemmer fra forrige årsskifte.

Det var da 6.861 medlemmer som betalte ordinær kontingent, en nedgang på 185 (2,6 prosent). Antallet fullt betalende medlemmer er nede i 6.836 per 15. februar, mens NJs vedtatte budsjett for 2015 forutsetter et snitt på 6.650.

I løpet av 2014 er staben i NJs administrasjonsavdeling redusert med ett årsverk og fagstaben med 0,3 årsverk.

Med god hjelp fra finansinntektene økte NJs konfliktfond i 2014 med knapt 4,0 millioner kroner og nå er bokført med en beholdning på 79,1 millioner.

 

Powered by Labrador CMS