Helge Øgrim er redaktør i Journalisten. Foto: Birgit Dannenberg

For­fris­ken­de in­vitt

LEDER: Det er en synd og en skam at medierapport ikke skaper større debatt, skriver Helge Øgrim.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Last ned hele rapporten her

Fritt Ords ar­beids­grup­pe av fire mediekyndige fram­la tid­li­ge­re i mai en bred rap­port om til­stan­den i nor­ske me­di­er og hva som bør gjø­res for å styr­ke jour­na­li­stik­ken. Så ble det nok­så stil­le.

Bare en li­ten hånd­full avi­ser har om­talt rap­por­ten, og det er både synd og skam. VGs tid­li­ge­re sjef­re­dak­tør for­kas­ter rap­por­tens tan­ke om of­fent­lig di­rek­te­støt­te til gra­ve­jour­na­lis­tikk og får føl­ge av Da­gens Næ­rings­liv.

Mot dis­se re­flek­se­ne rei­ser rap­por­ten en bred be­skri­vel­se av jour­na­li­stik­kens ut­vik­ling de sis­te 20 åre­ne. Me­die­nes bi­drag til de­batt og be­lys­ning er blitt de­mon­stra­tivt skar­pe­re og liv­li­ge­re i den­ne pe­ri­oden, trass i at både bran­sje­ak­tø­rer og kri­ti­ke­re tidsvis kap­pes om å skild­re elen­dig­het. Men grup­pas drøf­ting av blind­so­ner, av­skrift og re­dak­sjo­nell til­ba­ke­trek­king fra dis­trik­te­ne er sam­ti­dig svært tan­ke­vek­ken­de og over­be­vi­sen­de. Den bør le­ses av alle som bryr seg om fa­get og om pres­sens funk­sjon i de­mo­kra­ti og lo­kal­sam­funn.

Bi­drags­yter­ne Sven Egil Om­dal (re­dak­tør), Ragn­hild K. Ol­sen, Paul Bjer­ke og An­ders Bjart­nes har ikke hatt i opp­drag å le­ve­re en sam­stem­mig ana­ly­se. Det de­mon­stre­res i den gjen­git­te e-post­du­el­len mel­lom nett­venn­li­ge Bjart­nes og for­nøye­lig re­ak­sjo­næ­re Bjer­ke, som sy­nes å mene at pdf er det fi­nes­te in­ter­net­tet har frem­brakt.

Omdals drøf­ting av den tek­no­lo­gis­ke re­vo­lu­sjo­nen er god, og det prag­ma­tis­ke for­sva­ret av mål­ret­te­de sub­si­di­er og økt NRK-li­sens kan ikke av­fei­es. Men rap­por­ten gir få nye ide­er til hvor­dan inn­sats­mid­ler, en­ten de kom­mer ved å åpne stats­kas­sen el­ler sparebankfondene, kan ska­pe lang­sik­ti­ge ver­di­er for me­di­ene. Her vil tro­lig sat­sing på tek­no­lo­gis­ke fellesplattformer for ut­nyt­tel­se av of­fent­lig og an­nen in­for­ma­sjon, ha stør­re virk­ning enn lønns­de­ling mel­lom bib­lio­tek og re­dak­sjon.

Ol­sen er enes­te dis­sen­ter i slutt­ka­pit­te­let om an­be­fa­lin­ger, der hun re­ser­ve­rer seg mot å styr­ke NRK. Det er et stort di­lem­ma at knapt noen an­nen me­die­be­drift har slik trygg­het og fri­het som stats­kring­kas­tin­gen. Tid­li­ge­re re­dak­tør i Klas­se­kam­pen, Bjer­ke, lan­se­rer for øv­rig tan­ken om å av­skaf­fe moms­fri­ta­ket for Schib­sted og and­re som be­ta­ler ut­byt­te.

Det vir­ker ikke som man­ge nor­ske re­dak­tø­rer har lest rap­por­ten ennå. De­res an­sat­te bør uan­sett gjø­re det, boka lig­ger gra­tis på Fritt Ords si­der. For­fat­ter­nes frie til­nær­ming gir et glim­ren­de ut­gangs­punkt for å dis­ku­te­re det­te ra­di­ka­le ti­de­ver­vet og hvil­ke valg­mu­lig­he­ter det gir. Så bør for­sla­ge­ne drøf­tes ett for ett før de leg­ges døde av kref­ter som bare vil ha mer av det gam­le.

(Last ned hele rapporten her)

 

Powered by Labrador CMS