Helge Øgrim er redaktør i Journalisten. Foto: Birgit Dannenberg

Ny nettavis 2014

LEDER: Samtidig som Journalisten legger om til 15 papirutgaver i år diskuteres ny nettavis med premiumversjon for abonnenter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Nor­ske me­di­er ut­fors­ker nå in­tenst og en­tu­si­as­tisk mo­del­ler for bæ­re­kraf­tig kva­li­tets­jour­na­lis­tikk på nett. Ber­gens Ti­den­de im­po­ne­rer med fak­ta­sjekk og nær­por­trett i mul­ti­me­dia, VG fei­rer tri­um­fer i Chen­nai, Kom­mu­nal Rap­port lyk­kes godt med høy betalingsmur og nye tje­nes­ter i ni­sje. Ad­res­sa lan­se­rer di­gi­tal søn­dags­avis. Tek­nisk Uke­blad for­mid­ler ak­tu­ell tek­no­lo­gi med le­ser­suk­sess, Forskning.no går nor­disk. For å nev­ne urett­fer­dig få.

Samtidig som vi leg­ger om fra 20 til 15 pa­pir­ut­ga­ver i året, dis­ku­te­rer vi her i Jour­na­lis­ten nå en ny opp­byg­ging av nett­avi­sa med en så­kalt premiumversjon for abon­nen­ter. Det kan bli ak­tu­elt et­ter opp­gra­de­ring av pub­li­se­rings­platt­form og de­sign til vå­ren. Le­ser­ne våre er ofte rau­se med ny­hets­tips, kom­men­ta­rer og kri­tikk. Vi hå­per dere også vil hjel­pe oss med det­te pro­sjek­tet:

Slik vi fore­lø­pig ten­ker, hø­rer alle medienyheter, de­bat­ter og kom­men­ta­rer hjem­me i en åpen nett­avis som i dag. Tra­fik­ken på Journalisten.no har vokst kraf­tig de sis­te åre­ne. Vi hå­per det også har bi­dratt til stør­re dis­ku­sjon om me­die­nes rol­le, pres­se­etikk og fag­li­ge spørs­mål, både in­nen- og uten­for de or­ga­ni­ser­te jour­na­lis­te­nes rek­ker. De­bat­ten er styr­ket, blant an­net gjen­nom grep som skyl­des kri­tikk av skrot i ano­ny­me bi­drag. Nett­avi­sa tren­ger lø­pen­de for­ny­el­se og for­bed­ring for å hol­de på det­te en­ga­sje­men­tet, så alle syns­punk­ter på hva vi bør gjø­re med de­sign, inn­hold, dis­tri­bu­sjon og funk­sjo­na­li­tet er kjær­kom­ne.

Snart skri­ver vi krav­spekk for den nye nett­avi­sa. Jour­na­lis­ten ser på mu­li­ge ge­vins­ter ved å til­ret­te­leg­ge for å pub­li­se­re eks­klu­sivt nett­inn­hold for da­gens og fram­ti­das abon­nen­ter. De fles­te vil være NJ-med­lem­mer, men som på pa­pir i dag, ten­ker vi at også and­re kan abon­ne­re. Det kan også styr­ke fi­nan­sie­rin­gen av vårt re­dak­sjo­nel­le ar­beid og gir stør­re mang­fold.

Hva kun­ne en slik ver­sjon av nett­avi­sa rom­me i til­legg til det åpne stof­fet? Blant ide­er som er in­tro­du­sert:

• Fea­tu­re- og re­por­ta­sje­sa­ker i rik di­gi­tal­ver­sjon.

• E-ver­sjon av ma­ga­si­net, in­klu­si­ve et his­to­risk ar­kiv.

• Te­ma­si­der som sam­ler saks­kom­plek­ser.

• Jour­na­list­fag­li­ge råd og er­fa­rin­ger, verk­tøy og tek­nikk for tekst, ra­dio, foto og vi­deo.

Fag­li­ge res­sur­ser eg­ner seg også godt for raus de­ling, så både her og el­lers kun­ne fag­bla­det gjø­re nyt­te som for­mid­ler av le­ser­nes kunn­ska­per.

Det nye me­die­land­ska­pet stil­ler ak­tø­re­ne over­for uli­ke ut­ford­rin­ger. Fag­pres­sen skil­ler seg fra breddemediene ved sin kon­sen­tra­sjon. Det gir sam­ti­dig vå­kent kri­tis­ke le­se­re som kan bi­dra til å luke ut svak­he­ter i jour­na­li­stik­ken og gi råd om vi­de­re ut­vik­ling. Re­dak­sjo­nen hå­per dere vil bru­ke litt av rom­ju­la til å hjel­pe oss med å gjø­re Jour­na­lis­ten bed­re og mer slag­kraf­tig.

Godt 2014!

Powered by Labrador CMS