Eskil Pedersen mener at det vil være helt galt å intervjue massemorderen nå. Foto: Kathrine Geard

AUF-ere angrer på Utøya-intervjuer

Nå frykter Eskil Pedersen at mediene vil bli massemorderens mikrofonstativ.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Det er klart det er AUF-ere som har re­agert sterkt på ting. Det er bil­de­ne av gjer­nings­man­nen på avis­for­si­de­ne, og VGs re­kon­struk­sjon og skup-til­nær­ming til bil­de­ne de pre­sen­ter­te, som jo avi­sa også be­kla­get i et­ter­tid. Det er også AUF-ere som har vært in­ter­vju­et på TV 22. juli og i da­ge­ne et­ter­på, som ang­rer på det nå. 

– Hvor­for ang­rer de?

– Folk har kan­skje vært i sjokk­til­stand i gan­ske lang tid. Der og da gikk det greit, men de var ikke seg sjøl og ser det nå i et­ter­kant. De fø­ler at de ikke var til ste­de som de van­lig­vis vil­le vært, sier Es­kil Pe­der­sen.

Jour­na­list­sønn

Han har tatt imot Jour­na­lis­ten på kon­to­ret på Youngs­tor­get. Det er sel­ve valg­da­gen og Pe­der­sen kan trek­ke pus­ten et­ter en ube­skri­ve­lig vond som­mer og en kre­ven­de valg­kamp. Ski­ens­gut­ten, som er sønn av ny­lig av­dø­de sports­re­dak­tør i Te­le­marks­avi­sa, Ru­nar Pe­der­sen, over­tok som AUF-le­der så seint som i vår. Nå har han er­fa­rin­ger in­gen kun­ne fore­stil­le seg. Vi vil­le høre hva AUF me­ner om me­die­dek­nin­gen og spur­te først om de sen­tralt har fått man­ge re­ak­sjo­ner fra med­lem­me­ne. Nå vil vi vite hvor­dan le­de­ren sjøl har opp­levd pres­sen.

Han for­tel­ler at på­gan­gen fra jour­na­lis­ter selv­sagt var helt enorm i star­ten. Ja, si­tua­sjo­nen var litt ute av kon­troll så len­ge han had­de åpent te­le­fon­num­mer. Mo­bi­len kun­ne rett og slett ikke bru­kes for­di så man­ge meld­te og ring­te.

– Fra 17.30 fre­dag og vi­de­re ut­over kvel­den ring­te det jour­na­lis­ter i ett sett, både nor­ske og in­ter­na­sjo­na­le. Men når tal­let 80 døde kom og man skjøn­te om­fan­get, ble man­ge nor­ske jour­na­lis­ter mye for­sik­ti­ge­re. De in­ter­na­sjo­na­le ga seg ikke.

Vel­dig al­vor­lig

Et­ter hvert fikk Pe­der­sen ord­net hem­me­lig te­le­fon­num­mer og hånd­ter­te på­gan­gen ved hjelp av pres­se­kon­tak­ter, pres­se­kon­fe­ran­ser og bol­ker med in­ter­vju­er.

– Jeg skjøn­ner at in­for­ma­sjons­be­ho­vet er stort, og vi vil­le gjer­ne bi­dra på en po­si­tiv måte. Men i de før­s­te ti­me­ne og da­ge­ne var det ikke mu­lig el­ler rik­tig å gjø­re det an­ner­le­des. Et­ter hvert har vi bi­dratt så mye vi kan og hatt en del pres­se­treff.

Pe­der­sen er fore­lø­pig for­sik­tig med å fel­le en ge­ne­rell dom over pres­se­dek­nin­gen. Han me­ner det er vik­tig å få ting på av­stand og se hel­he­ten. Men med­gir at han har re­agert på en­kel­te ting.

– Det er klart at når me­di­er som mel­der at man ikke må rin­ge AUF-ere på Utøya for­di det kan av­slø­re gjem­me­ste­det de­res, og de gjør det selv, så er det, ja … det er vel­dig al­vor­lig.

På di­rek­ten

Han me­ner også det er et grovt over­tramp at AUF-ere ble bedt om å del­ta di­rek­te på ra­dio mens sky­tin­gen på­gikk. Pe­der­sen vil ikke nev­ne en­kelt­per­so­ner el­ler pro­gram­mer, men sier det­te er noe an­svar­li­ge me­di­er må ta en dis­ku­sjon om. Det sam­me gjel­der en­kel­te in­ter­vju­er med ung­dom­mer som nær­mest kom rett fra van­net, som han me­ner ald­ri skul­le vært gjort i ut­gangs­punk­tet. Men som han re­gist­rer­te ble brukt, kri­ti­sert og brukt igjen, da­ger et­ter­på, i en ny set­ting. AUF-le­de­ren er sam­ti­dig klar på at me­di­ene spil­te en uvur­der­lig rol­le et­ter ter­ro­ren.

– Det var et enormt in­for­ma­sjons­be­hov, og de al­ler fles­te gjor­de en frem­ra­gen­de jobb un­der vel­dig van­ske­li­ge for­hold. Det­te var en ny si­tua­sjon for alle in­vol­ver­te, også for jour­na­lis­te­ne. Den tes­tet oss på alle må­ter. Da er ikke rart at det kan skje feil, men nett­opp for­di det var så eks­tremt, var be­ho­vet for var­som­het eks­tra stort.

– Kom­mer AUF som or­ga­ni­sa­sjon til å kla­ge på noe?

– Jeg tror egent­lig ikke det, i hvert fall ikke om det som har vært skre­vet. Men vi har ikke dis­ku­tert det­te.

Les også: Utøya-overlevende klager på VG-bilder.

Dår­lig be­hand­let

– Har du per­son­lig opp­levd noe kri­tikk­ver­dig el­ler be­las­ten­de?

– Ja, det har vært litt. Men stort sett har me­di­ene gjort en god jobb. Jeg er blitt møtt med re­spekt av det sto­re fler­tal­let jour­na­lis­ter. De har vært skik­ke­li­ge, og har vist med­men­nes­ke­lig­het sam­ti­dig som de har vært pro­fe­sjo­nel­le. Det vil jeg rose me­di­ene for. Men jeg har også opp­levd ting jeg skul­le vært for­uten. Jeg har møtt jour­na­lis­ter som ikke i det hele tatt har vært til ste­de pressetisk.

– Kan du være kon­kret?

– Nei, jeg vil ikke det.

Les også: Innrømmer enkelte feil.

– Det fin­nes eks­emp­ler på spe­ku­la­ti­ve sa­ker med fo­kus på hvor­for fer­ja dro hit i ste­det for dit, el­ler dere gjor­de ditt i ste­det for datt. Hva ten­ker du om det?

– Det er en ting jeg ikke har lyst å snak­ke om, sier Pe­der­sen. Han gjen­tar hel­ler at han opp­lev­de de fles­te jour­na­lis­ter som em­pa­tis­ke, pro­fe­sjo­nel­le og pressetisk be­viss­te.

Les også: – Det blir for mange spekulasjoner.

– Og jeg sy­nes at det ge­ne­relt har vært en god me­die­dek­ning. Så er det noen unn­tak. Jeg tror ikke de jour­na­lis­te­ne skjøn­ner hva det som even­tu­elt skri­ves kan gjø­re med men­nes­ker.

Hel­te­ne

Det er kom­met man­ge hel­te­his­to­ri­er om ung­dom­me­ne på Utøya. Men pa­ra­dok­salt nok hø­rer vi at det kan opp­le­ves be­las­ten­de for and­re som over­lev­de uten mu­lig­het til å gjø­re noe spe­si­elt, de sli­ter med dår­lig sam­vit­tig­het?  

– Å snak­ke om valg som folk tok blir helt feil. Her av­gjor­de til­fel­dig­he­te­ne. Alle som over­lev­de er hel­ter me­ner jeg. Vi er gla­de for hver enes­te en. De skal ikke ha skyld­fø­lel­se, men vi vet at det er van­lig i sli­ke si­tua­sjo­ner. Vårt bud­skap er at hver som fø­ler skyld fra­tar gjer­nings­man­nen noe av an­sva­ret, som bare han har.

Gru­som på­kjen­ning

Når vi spør hva han me­ner om at me­di­er vil in­ter­vjue Brei­vik, om de får sjan­sen, vi­ser han til Per Ed­gar Kokkvolds skar­pe ad­var­sel mot det nå.

– Kokk­vold er en sterk for­sva­rer av yt­rings­fri­he­ten og der­for me­ner jeg det er grunn til å lyt­te til det han sier om det­te. Jeg me­ner vi må be­fri oss fra den hold­nin­gen noen i me­di­ene har at en sak skal skri­ves uan­sett. Sånn er det ikke. Ak­ku­rat som po­li­ti­ke­re ikke sier alt de har lyst til å si, har ikke me­di­ene plikt til å pub­li­se­re alt.

Les også: Fraråder Breivik-intervju.

Å la gjer­nings­man­nen få et mik­ro­fon­sta­tiv gjen­nom me­di­ene vil være en gru­som på­kjen­ning for et­ter­lat­te, sier Pe­der­sen.

– Det er også gode ar­gu­ment for at det hel­ler ikke er så in­ter­es­sant. Det er ikke sånn at hans hold­nin­ger, og mo­ti­ver for å gjø­re det­te er ukjen­te. Han har vir­ke­lig fått kom­me ut med sitt bud­skap. Der­for har det li­ten in­for­ma­sjons­ver­di at han på nytt skal få for­tel­le om ugjer­nin­ge­ne. Og når vi vet hvil­ken enorm på­kjen­ning det vil bli er det helt galt.

De døde

AUF-le­de­ren un­der­stre­ker at han for­sva­rer yt­rings­fri­he­ten, men sy­nes ikke vi tren­ger gi ter­ro­ris­ten bak en av de vers­te udå­der i norsk his­to­rie mer spal­te­plass enn han al­le­re­de har fått.

Men hva med for­tel­lin­ge­ne om de døde, som iall­fall vil kom­me opp i for­bin­del­se med retts­sa­ken. Hvil­ke hen­syn bør me­di­ene ta til et­ter­lat­te?

– Få men­nes­ker fø­ler at de har lest og sett for lite om gru­som­he­te­ne. Vi har fått en saf­tig dose be­skri­vel­ser av hvor jæv­lig det var på Utøya, og hvor­dan men­nes­ker døde. Vi har sett han gå der ute og vi har fått ond­ska­pen be­skre­vet. Det in­for­ma­sjons­be­ho­vet er til­freds­stilt. Der­som me­di­ene be­gyn­ner på en ny run­de med sam­me per­son­li­ge his­to­ri­er om hvor­dan men­nes­ker døde er mo­ti­vet bare å sel­ge avi­ser.

 

Powered by Labrador CMS