Frilanser Alf Bergin tar til orde for å kartlegge og løfte kompetansen til NJs frilansmedlemmer.

DEBATT:

Frilanserne trenger et kompetanseløft

Uten kartlegging famler man i blinde, skriver frilanser Alf Bergin.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

Frilansere tilsluttet Norsk Journalistlag (NJ) trenger et kompetanseløft.

For det første trenger vi påfyll av kompetanse fordi vi ikke sitter i en redaksjon med flere ansatte. Vi mangler dermed kolleger å diskutere faglige spørsmål med. For det andre er de fleste frilansere er næringsdrivende.

Til det kommende årsmøtet i NJ Frilans fredag 27. oktober, har jeg foreslått at vi må få et kompetanseløft for frilansere. Jeg ønsker en kartlegging av frilansernes behov for kompetanseheving. Dagens tilbud må evalueres for hensiktsmessighet, effektivitet og om det er fornuftig bruk av ressurser og kapasiteter. Eksisterende regelverk og støtteordninger må revideres og oppdateres, slik at man legger til rette for økt fokus på kompetanseheving.

Styret i NJ Frilans vil imidlertid ikke støtte et slikt kompetanseløft, og henviser til sitt forslag til tiltaksplan. 

Inneværende tiltaksplan slår fast at NJ Frilans gjennom samarbeid med Norsk Journalistlag (NJ), Institutt for journalistikk (IJ) og Studiepermisjonsordningen (STUP) gjennom hele året skal utvikle relevante kurs for frilansere. 

Årlig pott

NJ-frilanserne har også sin egen STUP-ordning (Fri-Stup).

Jeg betrakter IJ som en unik leverandør av kompetanseheving til bransjen. De eies av Mediebedriftene, NJ og Norsk Redaktørforening. Deres kurs, seminarer og konferanser skal svare på medienes behov og ha nytteverdi for folk som jobber i bransjen. Her synes jeg IJ leverer.

Som IJ selv uttrykker på sine hjemmesider: «For å lykkes må mediene drive kontinuerlig kompetanseutvikling».

Jeg mener det også i aller høyeste grad gjelder frilansere.

NJ sentralt overfører årlig en pott på nesten 470.000 kroner til Institutt for journalistikk. Disse øremerkede pengene dekker deltakelse og reise/opphold til IJ-kurs, som frilansere kan søke på, innenfor IJs rikholdige kursmeny.

Summen har vært uforandret, i alle fall de ti siste årene. I fjor ble nesten 200.000 kroner som ikke var benyttet, tilbakeført til NJ (eneste året hvor en stor andel av midlene ikke ble brukt opp).

Jeg har fått opplyst at mot slutten av september i år, var halvparten av årets tildeling fra NJ brukt. Fortsetter den trenden, betyr det at NJ også i år vil få tilbakeført et femsifret beløp fra IJ. Penger som i utgangspunktet var øremerket kursvirksomhet for frilansere.

Fri-Stup disponerer årlig hundretusenvis av kroner. Hvert år betaler alle frilansere (638 medlemmer per 1. september 2023) i NJ 806 kroner til denne ordningen. I tillegg tilfaller deler av NJs vederlagsinntekter ordningen med Fri-Stup. Disse pengene brukes til å finansiere individuelle prosjekt som frilanserne selv kan legge opp og søke finansiering for.

Dekker ikke behovet

NJ Frilans har en egen kursgruppe. Denne består per dags dato av fire styremedlemmer/varamedlemmer som ifølge årsmeldingen til styret i NJ Frilans samarbeider tett med kursansvarlig i NJs stab. 

Styret/kursgruppa skriver at det i år er gjennomført tre (3) kurs i regi kursgruppa: To selvangivelseskurs (webinar?) og et «Overlevelseskurs for ferske frilansere. Det siste ble nylig arrangert i Oslo. 

Dette er ikke nok. Så få kurs dekker ikke behovet. Med så mye ubrukte midler, burde alt ligge til rette for et skikkelig kompetanseløft for frilansere.

Kursgruppa kunne og burde hatt dialog med IJ, for å tilrettelegge et kursprogram som flere frilansere kan ha nytte av. Her må det tenkes nytt og se på mulighetene slik at ressurser og kapasiteter blir utnyttet på en så god måte som mulig. Det synes jeg ikke vi er vitne til i dag.

Styret i NJ Frilans har til årsmøtet lagt fram forslag til tiltaksplan. Legger jeg godviljen til, er det en del fellestrekk med mitt forslag. Men, det mangler noe helt vesentlig. Styret foreslår at det skal jobbes for at NJ setter av ansatteressurser som kan tilrettelegge for, koordinere og administrere kompetanseheving blant frilanserne. 

  • Hvordan har styret tenkt å jobbe for at NJ setter av ansatteressurser? 
  • Finnes det en plan for hvilke tiltak som skal gjennomføres? 
  • Er det undersøkt hvilke ressurser NJ Frilans kan nyte godt av fra NJ sentralt?

Mitt forslag til årsmøtet har blant annet følgende begrunnelse:

  • Kartlegging av frilansernes behov for kompetanseheving.
  • Eksisterende regelverk og støtteordninger må evalueres, oppdateres og sørge for å legge til rette for deltagelse for flest mulig frilansere.

Famler i blinde

Jeg mener at for å styrke kompetansen i en mangfoldig gruppe som vi frilansere representerer, er det tvingende nødvendig å foreta en slik kartlegging og evaluering av allerede eksisterende behov. Det er i seg selv et kompetanseløft.

Uten kartlegging, ja da famler styret/kursgruppa i blinde. Det resulterer i at frilanseres kompetansebehov øker, men ikke tas på alvor.

Jeg ønsker progresjon og fremdrift. Jeg håper mange frilansere kommer på årsmøtet til NJ Frilans. Bli med og styrk behovet for et kompetanseløft for NJs frilansere.

Powered by Labrador CMS