Redaktørforeningen og presseforbundet, ved advokat Jon Wessel-Aas, har sendt anke til Høyesterett.

Full rettsstrid om referat-forbud i voldtektssak

Presseorganisasjoner anker til Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Oppdatering 15.02 kl 19.32: En henvisning til at Arne Jensen ga en uttalelse til NTB, er rettet til at uttalelsen ble gitt til Document.no.

Mens en straffesak om gruppevoldtekt går sin gang i Oslo tingrett, pågår det parallelt en rettsstrid om pressens rett til å referere fra saken.

Mandag sendte Norsk Redaktørforening (NR) og Norsk Presseforbund (NP), ved advokat Jon Wessel-Aas, anke til Høyesterett på Borgarting lagmannsretts siste kjennelse i saken.

De mener avgjørelsen er i strid med ytringsfrihetsbestemmelsene i både grunnloven og EMK (Den europiske menneskerettskonvensjon), og har store konsekvenser for pressen:

«Slik lagmannsrettens kjennelse er begrunnet, innebærer den en rettsforståelse som i realiteten vil innebære at domstolene (i tillegg til å behandle saken for lukkede dører) kan nedlegge nær altomfattende referatforbud i nær sagt enhver straffesak som gjelder grove seksualforbrytelser, så fremt tiltalte er yngre enn 18 år. En slik regel vil innebære at en rekke alvorlige straffesaker i praksis vil kunne avgjøres uten offentlighetens innsyn- og kontroll», står det i anken.

Gjeninnført referatforbud

Oslo tingrett avgjorde først lukkede dører i saken. Pressen kunne være tilstede, med fullt referatforbud.

NR og NP anket avgjørelsen til lagmannsretten, som 5. februar omgjorde avgjørelsen: Nå var beskjeden at pressen kunne «[...] referere fra hele hovedforhandlingen, men at det forbys å gjengi offentlig opplysninger som kan være egnet til å identifisere de tiltalte eller fornærmede, samt sensitiv informasjon om de tiltalte, fornærmede og vitner».

Men striden var ikke over. En av de tiltalte anket til Høyesterett med henvisning til saksbehandlingsfeil, og ankeutvalget opphevet lagmannsrettens kjennelse 10 februar.

Og da lagmannsretten gjorde ny vurdering 11. februar, ble utfallet annerledes: Nå ble anken fra presseorganisasjonene forkastet. Det er denne kjennelsen som nå er sendt Høyesterett.

Selv om tingretten i mellomtiden selv har omgjort sin opprinnelige avgjørelse noe, mener organisasjonene at det likevel hersker «[...] et tilnærmet fullstendig referatforbud for pressen, idet pressen forbys å referere fra alle deler av hovedforhandlingen, bortsett fra aktors innledningsforedrag og enkelte tredjepersoners forklaringer (så vidt forstås forklaringer vedrørende etterforskningen, herunder om teledata med mer).»

– Vil være svært dramatisk

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening sier til Journalisten at en stående avgjørelse i praksis vil kunne avskjære pressen fra å referere fra behandlingen av saker der tiltalte og fornærmede er under 18 år.

– Det vil i så fall være svært dramatisk. Dette er et samfunnsproblem som politikere og andre mener vi bør sette mer søkelys på, men den muligheten fratas vi altså. Pressen fratas også muligheten til å gjengi forklaringen fra de tiltalte, noe som kanskje kunne gitt en innsikt i hva som har skjedd når seks unge gutter blir tiltalt for gruppevoldtekt av en mindreårig jente, sier Jensen.

Generalsekretæren uttalte 5. februar til Document at det var et tankekors at de måtte gå til lagmannsretten for å få en kjennelse mer i tråd med gjeldende rettstilstand.

Nå må han likevel ta saken til enda en ny rettsinstans.

– Vi har måttet lene oss på Høyesterett tidligere også, og har fått gjennomslag der, men Borgarting har ofte gjort gode avgjørelser om innsyn i hovedforhandlinger, så dette er skuffende, sier Jensen.

Slettet referat

Samtidig pågår straffesaken med seks tiltalte i Oslo tingrett, med et gjeninnført referatforbud.

Hovedforhandlingen startet 2. februar, og skal etter planen pågå til 12. mars.

Document.no slettet i forrige uke en artikkel med referat fra hovedforhandlingen.

Powered by Labrador CMS