PFU-sekretariatets innstilling på Eides klage

Foreslår henleggelse.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

 

From: PFU Pressens faglige utvalg <pfu@presse.no>

Sent: 15 October 2015 13:18

To: Per Kristian Eide

Cc: Theo Jordahl

Subject: PFU-sak 284/15

 

SAK 284/15 – PER KRISTIAN EIDE MOT TV 2

 

Vi viser til din klage mottatt her 22.09.2015, der du påklager innslag og en nettartikkel publisert i TV 2 til Pressens Faglige Utvalg.

I tråd med vanlig praksis har sekretariatet vurdert klagen. Sekretariatet vil oversende den til utvalget med forslag om forenklet saksbehandling, fordi det etter sekretariatets mening ikke foreligger brudd på god presseskikk.

 

Saken gjelder et forskningsprosjekt ved Oslo universitetssykehus som ble stanset fordi minst to pasienter hadde fått alvorlige hjerneskader (hjerneblødning) i forbindelse med forskningsprosjektet.

Da TV 2 startet å omtale saken, i desember 2012, var prosjektet allerede stanset og granskningen hadde startet.

Den aktuelle klagen gjelder TV 2s omtale i februar 2015 av Helsetilsynets konklusjoner i rapporten «Avgjørelse i tilsynssak – brudd på helseforskningsloven».  Slik sekretariatet ser det, var TV 2s omtale presseetisk akseptabel. Tilsynet fant at sykehuset hadde begått to lovbrudd i forbindelse med prosjektet.

Klager er legen som hadde ansvaret for forskningen. Tilsynet slår fast, og det er gjengitt i de påklagede innslagene, at forskningen var forsvarlig, men at pasientene ikke var godt nok informert om risikoen ved deltagelse og at den manglende rapporteringen av skadene innebar en overtredelse av Helseforskningsloven.

 

Den foreliggende klagen er omfattende og svært detaljert. Gjennomgående mener klageren at hans samtidige imøtegåelse ikke var tilstrekkelig, og at Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 er brutt gjentatte ganger. Sekretariatet må slå fast at Helsetilsynet retter sin kritikk mot sykehuset, og at sykehusets øverste leder også har fått mulighet til, og benytter seg av, samtidig imøtegåelse.  Også klager er gitt slik mulighet, men mener altså at TV 2 ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til hans anførsler. Slik sekretariatet ser det, er klagerens imøtegåelser, også presentert som tekstblokker på TV-skjermen, tilstrekkelig til å ivareta hans rett til imøtegåelse, sett i lys av innholdet i de påklagede innslagene.

 

Sekretariatets syn er at TV 2, både på TV og på nett, har ivaretatt sin informasjonsoppgave overfor sine seere om Helsetilsynets konklusjon, på en korrekt måte, og har opptrådt på en presseetisk forsvarlig måte overfor klager. I og med at TV 2 i sin tid brakte mye omtale om forskningsprosjektet, er det forståelig at klageren ønsker en tydeligere synliggjøring av at forskningen som sådan var akseptabel. Men sekretariatet må slå fast at dette faktisk er opplyst, og at kritikken fra tilsynet er rettet mot sykehuset. Klageren ba om ikke å bli navngitt i de påklagede innslagene, en anmodning TV 2 etterkom.  

 

Hvis PFU slutter seg til sekretariatets innstilling, er saken avgjort. Hvis utvalget ikke slutter seg til innstillingen, vil det bli innledet tilsvarsrunde mellom partene. Deretter vil utvalget ta klagen opp til ny behandling.

Vi vil understreke at ingen sak er avgjort før den er behandlet i Pressens Faglige Utvalg. Sekretariatet foretar kun innstillinger til utvalget.

Skulle du selv ha kommentarer til sekretariatets innstilling, hører vi gjerne fra deg. Kommentarene vil i tilfelle bli vedlagt sakens dokumenter.

Til orientering vedlegger vi vårt oppdaterte presseetikkhefte, som blant annet inneholder pressens Vær Varsom-plakat og vedtektene for PFU.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at redaksjonen får kopi av din klage og vårt svar til deg. På den måten blir redaksjonen gjort kjent med dine anførsler, og redaktøren får mulighet til å vurdere om det er ønskelig å foreta seg noe på bakgrunn av disse.

 

Vi understreker dessuten at partene ikke vil motta noen ytterligere meldinger fra sekretariatet dersom PFU slutter seg til sekretariatets innstilling eller ikke har noen tilføyelser. Saken anses da som ferdigbehandlet.

 

Mvh

Kjell Nyhuus

fagmedarbeider

PFU-sekretariatet

Tlf. 22 40 50 40

www.presse.no

 

 

 

Powered by Labrador CMS