Nytt register, når det er på plass, vil gjøre det enklere å finne ut hvem som er de reelle eiere av aksjeselskaper.

DEBATT:

Vi ønsker mest mulig åpenhet om reelle eiere

I kampen mot korrupsjon, hvitvasking, terrorfinansiering og annen kriminalitet er det viktig å vite hvem som er de faktiske eierne av for eksempel et selskap. 

Publisert
  • Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

Vi ønsker derfor at registeret over reelle rettighetshavere skal komme i drift så raskt som mulig og at flest mulig, deriblant pressen, skal ha tilgang til det.

Finansdepartementets høringsforslag om nytt register for reelle rettighetshavere har fått mye oppmerksomhet i den siste tiden. Det er gledelig at mange engasjerer seg i et så viktig regelverk, som departementet har jobbet mye med.

Akkurat som en rekke ulike aktører gir uttrykk for i sine høringsinnspill til saken, ønsker også vi å få registeret i drift så raskt som mulig. Vår vurdering er at jo flere som har tilgang til informasjon rundt hvem som er reelle eiere, jo mer effektivt vil et slikt register være.

Dessverre har det vist seg at det ikke er rett frem å gi alle tilgang med en gang. Årsaken til at Finansdepartementet har vurdert at registeret ved lanseringen ikke kunne åpnes for alle er en avgjørelse i EU-domstolen. Domstolen mener at en direktivbestemmelse som påla innsyn uten nærmere vilkår ikke er forenlig med vern av privatliv og beskyttelse av personopplysninger. Denne avgjørelsen kan vi ikke se bort fra når vi arbeider med registeret. 

EUs nylige enighet om rammer for innsyn er noe vi vil se nærmere på når vi nå skal gå gjennom høringsinnspillene vi har fått fra en rekke aktører, inkludert om det gir mulighet for utvidelse av tilgangen til registeret. Vi er innstilt på å få et register over reelle rettighetshavere på plass så raskt som mulig, og at flest mulig skal ha tilgang til det. 

Vi mener det er naturlig at pressen også får adgang til registeret.

Registeret vil slik forslaget lå i høringen allerede fra starten være et nyttig verktøy for både politi, skattemyndigheter og flere andre aktører som trenger tilgang til slike opplysninger i sin kamp mot økonomisk kriminalitet. 

Det neste vi vil legge vekt på er pressens tilgang. Norsk presse gjør en viktig jobb med å avdekke og synliggjøre både legitime og illegitime sider knyttet til eierskap og økonomisk aktivitet. Vi mener det er naturlig at pressen også får adgang til registeret, og det fremkommer i høringsnotatet at utredning av rammer for tilgjengeliggjøring til blant annet presse anses å være en prioritert oppgave. 

Å gi allmennheten tilgang til registeret er også ønskelig. Vi mener en slik tilgang er viktig og vil derfor undersøke handlingsrommet for at også dette kan komme på plass. Departementet har i høringsnotatet understreket at løsningen i høringsnotatet ikke utelukker at man gjennom forskrift til slutt gir innsyn til «enhver» dersom man vurderer at det er rettslig adgang til det.

Økonomisk kriminalitet undergraver viktige samfunnsverdier, institusjonene våre og tilliten vi har i samfunnet vårt. Et register over reelle rettighetshavere vil kunne være et viktig våpen i kampen mot denne samfunnsskadelige virksomheten. Det er viktig at vi får på plass et slikt register så raskt som mulig og at flest mulig har tilgang til det.Powered by Labrador CMS