Anders Behring Breivik på vei bort fra bilbomben i regjeringskvartalet. Foto: ABC Nyheter
Anders Behring Breivik på vei bort fra bilbomben i regjeringskvartalet. Foto: ABC Nyheter

Ga bort ter­ror­bil­der

– Vi vur­der­te ald­ri be­ta­ling. Net­tet er jo slik, vi lå­ner litt, og så gir vi bort litt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

15. sep­tem­ber får ABC Nyheter med­ar­bei­de­re i fle­re and­re re­dak­sjo­ner til å stop­pe opp. «Hvor­for slår in­gen alarm?» spør nett­ste­det på tit­tel­plass. Sa­ken er il­lust­rert med bil­de av An­ders Beh­ring Brei­vik i full uni­form i re­gje­rings­kvar­ta­let bare mi­nut­ter før bom­ben spren­ges.

Ver­den rundt

Det nes­te døg­net si­te­res nett­ste­det over hele ver­den. Nå man­dag send­te CNN et pro­gram ba­sert på bil­de­ne.

– Det er en spon­tan­re­ak­sjon, og da først og fremst fra Oslo-me­di­ene. De er på trå­den nær­mest umid­del­bart et­ter pub­li­se­rin­gen. Og så ba­ler det på seg res­ten av kvel­den, for­tel­ler re­dak­tør Tor Strand i ABC Nyheter.

Ga bort

Strand sier at de had­de en run­de om hvor­dan de skul­le for­hol­de seg når te­le­fo­ne­ne med spørs­mål om til­gang til bil­de­ne kom. Kon­klu­sjo­nen ble å gi dem bort med krav om bruk av logo og si­te­ring.

Iføl­ge re­dak­tø­ren var det in­gen som pro­tes­ter­te mot bru­ken av lo­go­en. Og selv om bil­de­ne er tatt av of­fent­lig eide over­vå­kings­ka­me­ra­er, så er det van­lig ku­ty­me at man si­te­rer den som har fått ut bil­de­ne.

Å ta be­talt var iføl­ge Strand hel­ler ikke noe tema.

– Nei, vi var eni­ge i at det vil­le vært galt å tje­ne pen­ger på bil­de­ne. Det er jo slik net­tet er at vi lå­ner litt og gir bort litt. Om­trent som blå­nis­ser.

Opp­føl­gin­ger

Nett­ste­det ble si­tert over hele ver­den, og le­ser­ne strøm­met til. Strand for­tel­ler at det var en mar­kant øk­ning på mel­lom 70.000 og 90.000 nye uni­ke bru­ke­re den før­s­te da­gen. Så spørs det om de vil kom­me til­ba­ke på fast ba­sis, el­ler om det hele bare var et blaff.

– Vi job­ber med vårt, og det kom­mer opp­føl­gin­ger snart.

Powered by Labrador CMS