Offentlighet:

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. Foto Ingar Næss, Sivilombudsmannen

Kritiserer hemmelig drapsstatistikk

Svilombudsmannen ber Politidirektoratet vurdere Aftenpostens innsynskrav på nytt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Arild Færaas, journalist i Aftenposten, ba i fjor sommer om en oversikt over hvilke politidistrikter som hadde registrert drap i løpet av året og hvor mange drap som var registrert i hvert av de aktuelle distriktene. Kripos, og senere Politidirektoratet (POD), nektet å gi ut dette og viste både til taushetsplikt og intern saksbehandling.

Nå får Aftenposten støtte fra Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger, melder Norsk Presseforbund. Falkanger ber direktoratet om å vurdere innsyn en gang til.

Grunnlaget for Aftenpostens krav var offentleglova § 9, som gir rett til å kreve sammenstilling av opplysninger fra eksisterende databaser når det kan gjøres med “enkle framgangsmåter”. Aftenposten krevde at Kripos gjorde en sammenstilling av opplysninger fra politiets straffesaksregister (Strasak).

Nektet innsyn

Kripos og POD nektet Aftenposten innsyn på to grunnlag. For det første at “Sammenstillingen vil kunne komme til å inneholde opplysninger som må unntas fra offentligheten av hensyn til politiets etterforskning, og må derfor unntas som taushetsbelagt etter offentleglova § 13 jf. politiregisterloven § 23 og 24.” Dessuten het det at “Et slikt uttrekk er et internt dokument og kan unntas etter offentleglova § 14.”

Aftenposten klaget på avslaget og Sivilombudsmannen fastslår i sin uttalelse at POD skulle ha sørget for at det ble etablert en sammenstilling av de opplysningene det var bedt om innsyn i før innsynsspørsmålet ble vurdert. Dette for å sikre en forsvarlig vurdering.  

Ombudsmannen uttaler videre at POD ikke hadde foretatt tilstrekkelig undersøkelser for å avklare om de aktuelle opplysningene i sammenstillingen var taushetsbelagte.

“Sett i lys av at enkelte drap under etterforskning i Norge vil være gjort alminnelig kjent av politiet selv, synes det hensiktsmessig at direktoratet undersøker og vurderer konkret hvilke opplysninger i sammenstillingen som må unntas fra innsyn av hensyn til etterforskningen, jf. politiregisterloven §§ 23 og 24.”

Lang behandlingstid

Etter ombudsmannens vurdering kan ikke den aktuelle sammenstillingen unntas etter bestemmelsen i offentleglova § 14 om organinterne dokumenter.

“I den forbindelse bør direktoratet foreta nærmere undersøkelser av hvilke opplysninger i sammenstillingen som eventuelt er taushetsbelagte, og om det skal gis helt eller delvis innsyn i sammenstillingen.”

Sivilombudsmannen er også kritisk til at POD brukte litt over én måned på å behandle klagen.

Powered by Labrador CMS