Smar­te te­le­fo­ner og lure ap­per

De har kan­skje ikke re­vo­lu­sjo­nert jour­na­li­stik­ken, men de rik­ti­ge ap­pe­ne kan gjø­re mo­bi­len til et svært nyt­tig verk­tøy for deg.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Man­ge jour­na­lis­ter bru­ker den in­ne­byg­de lyd­opp­ta­ke­ren i te­le­fo­nen til å ta no­ta­ter, og lyd­kva­li­te­ten er god nok til det­te for­må­let. Re­di­ge­ring og pub­li­se­ring av lyd­opp­tak kre­ver der­imot mer avan­ser­te ap­pli­ka­sjo­ner. Ra­dio­jour­na­lis­ten Es­pen Even­sen i NRK, nev­ner Re­port-IT Live som en nyt­tig ap­pli­ka­sjon. Den er mye brukt av NRK-jour­na­lis­ter.

Re­port-IT Live for iPhone gjør det mu­lig å sen­de di­rek­te på ra­dio med god lyd­kva­li­tet over tråd­løst nett­verk el­ler med 3G. Man kan også kob­le til eks­tern mik­ro­fon med over­gang fra KVconnection for å få bed­re lyd­kva­li­tet. Sett te­le­fo­nen på fly­mo­dus for å unn­gå inn­kom­men­de te­le­fon­sam­ta­ler un­der opp­tak.

Even­sen bru­ker Goog­le Nexus One og android-ap­pli­ka­sjo­nen TapeMachine. Med den­ne ap­pli­ka­sjo­nen kan man re­di­ge­re ly­den, kon­ver­te­re og sen­de fi­len. Han bru­ker eks­tern mik­ro­fon, og sen­der lyd­fi­le­ne di­rek­te til lydredigeringsprogrammet Digas med epost. På den­ne må­ten slip­per man å bru­ke rygg­sekk med an­ten­ne slik man må med HF-sy­ste­met som ra­dio­jour­na­lis­te­ne bru­ker. Men den­ne nye tek­no­lo­gi­en er ikke på­li­te­lig nok til at han bare tar mo­bi­len med seg ut på jobb.

– Jeg bru­ker det fore­lø­pig som et til­legg til HF, men hå­per kva­li­te­ten blir bed­re snart, sier han.

Audioboo er en ap­pli­ka­sjon som gjør det mu­lig å gjø­re fem mi­nut­ter lan­ge lyd­opp­tak, som man kan pub­li­se­re på Audioboos web­si­de. Man kan lin­ke til opp­ta­ket el­ler leg­ge det di­rek­te inn i ar­tik­ke­len. Se eks­emp­ler på det­te i avi­sen The Guar­dian som bru­ker lyd­klipp fra Audioboo i ar­tik­le­ne på nett.

Bildesending

Fo­to­graf Roar Grøn­stad i Romerikes Blad, har brukt mye tid på å fin­ne de rik­ti­ge ap­pe­ne som kan hjel­pe ham i job­ben. Det fin­nes uen­de­lig med fotografiapplikasjoner som gjør det mu­lig å re­di­ge­re bil­det med en gang du har tatt det. Men Grøn­stad me­ner de vik­tig­ste ap­pe­ne er de som gjør bildesending enk­le­re.

For­de­len med å bru­ke mo­bi­len er at man fort får sendt bil­det til des­ken, og da bru­ker man ikke tid på å re­di­ge­re bil­der på mo­bi­len. Han bru­ker FTP-kli­en­ten FTP Pic­tu­re Up­load.

– Den vir­ker og det går fort. Den er sik­kert én av man­ge, men det er den jeg har fun­net som vir­ker for meg, sier han.

Grøn­stad an­be­fa­ler også ap­pli­ka­sjo­nen Shuttersnitch, som gjør det mu­lig å ta i mot still­bil­der tråd­løst fra et ka­me­ra til mo­bil el­ler iPad, og sen­de bil­det vi­de­re med FTP. Over­fø­rin­gen skjer da svært fort. For å få til det­te må man ha en tråd­løs sen­der el­ler tråd­løst min­ne­kort i ka­me­ra­et.

For Android an­be­fa­ler Es­pen Even­sen FTP-kli­en­ten AndFTP.

Bil­de­re­di­ge­ring

Der­som man har tid til å re­di­ge­re bil­der på mo­bi­len kan man bru­ke redigeringsapplikasjoner som Phot­o­shop Ex­press el­ler Photogene. Gun­nar Grøn­lund i NRKs kom­pe­tan­se­av­de­ling ar­ran­ge­rer iPhone-kurs for jour­na­lis­ter. Han me­ner Photogene er bed­re og let­te­re å job­be i enn Phot­o­shop Ex­press. Den har en in­ne­bygd FTP-kli­ent slik at det er en­kelt å sen­de bil­det, og man kan også re­du­se­re stør­rel­sen på bil­de­ne.

Fa­ren med å re­di­ge­re bil­der på mo­bi­len med dis­se ap­pe­ne er at det er van­ske­lig å se om man re­di­ge­rer for mye. Man ri­si­ke­rer å gjø­re bil­det dår­li­ge­re enn det er i ut­gangs­punk­tet.

Fo­to­graf Roar Grøn­stad fore­trek­ker å sen­de bil­det til des­ken, der de kan re­di­ge­re bil­det på da­ta­ma­ski­ner med bed­re skjer­mer.

Vi­deo

Som med foto, er rask le­ve­ring av vi­deo­en ofte vik­ti­ge­re enn kva­li­te­ten. Det er den før­s­te le­ve­rin­gen som er vik­tigst å få av går­de. Et­ter man har sendt inn de før­s­te bil­de­ne kan man fil­me med bed­re ka­me­ra og bru­ke mer tid på re­di­ge­ring. Da har man også ofte til­gang til da­ta­ma­skin.

Vi­deo­re­di­ge­ring på mo­bil kan der­for være mer ak­tu­elt for blogg­en­de jour­na­lis­ter enn for ny­hets­jour­na­lis­ter med krav om rask le­ve­ring.

Grøn­lund sier de fore­lø­pig er i en eksperimenteringsfase med vi­deo­re­di­ge­ring på mo­bil. Hen­sik­ten med iPhone-kur­set er ikke at jour­na­lis­te­ne kun skal bru­ke mo­bi­len i pro­duk­sjo­nen. Men at de skal kun­ne bru­ke mo­bi­len der­som de hav­ner i en si­tua­sjon der de ikke har til­gang til and­re verk­tøy.

Stå­le de Lan­ge Ko­foed fra IJ ar­ran­ge­rer også iPhone kurs for jour­na­lis­ter. Han an­be­fa­ler iMovie og Reeldirector. Mens Grøn­lund an­be­fa­ler ap­pli­ka­sjo­nen Splice der fil­stør­rel­sen ikke øker et­ter re­di­ge­ring.

For di­rek­te vi­deostrea­ming an­be­fa­les Ustream og Bambuser, beg­ge fun­ge­rer både på iPhone og Android. Grøn­lund har gjort en sam­men­lig­ning av fle­re videoredigeringsapper på sin blogg: http://videoreporter.blogspot.com.

Lag­ring og syn­kro­ni­se­ring

Der­som man bru­ker både te­le­fon, le­se­brett og da­ta­ma­skin er det vik­tig med en en­kel måte å syn­kro­ni­se­re in­for­ma­sjo­nen mel­lom de uli­ke verk­tøy­ene.

De mest bruk­te ap­pe­ne til det­te for­må­let er Evernote og Dropbox. Evernote bru­kes til notatlagring, og Dropbox er en fillagringstjeneste. Ei­rik Sol­heim fra teknologibloggen NRK Beta nev­ner Evernote som sin favorittapplikasjon. Man kan lag­re tekst, web­si­der, bil­der og lyd i Evernote, og man har der­med til­gang til alt gjen­nom Evernote-kon­to­en på både mo­bil, Iesebrett og da­ta­ma­skin. Det­te er en svært nyt­tig app for jour­na­lis­ter som tar mye no­ta­ter.

Ap­pli­ka­sjo­ne­ne er til­gjen­ge­lig for både iPhone og Android.

Det kom­mer hele ti­den nye og bed­re ap­per.

Skriv dine for­slag til nyt­ti­ge ap­per i nettversjonen av denne saken på journalisten.no.

Powered by Labrador CMS