Kulturminister Anniken Huitfeldt viser til at mediebransjen mener nullmoms for papiraviser er viktigst. Foto: Bjørn Åge Mossin

Mediemomsen i bakevja

Regjeringen trår vannet mens utålmodigheten brer seg i mediene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Mediebransjen krever en rask avklaring på kravet om å senke momsen på digitale nyhetspublikasjoner fra 25 til 8 prosent. Men det bastante kravet om fortsatt nullmoms for papiraviser virker som en brems på den politiske prosessen.

Både kulturministeren og det største regjeringspartiet legger avgjørende vekt på bransjens egen prioritering.

– Jeg har fått klar beskjed om at nullmoms for papiraviser er viktigst, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

– En momsavklaring må skje i forståelse med bransjen selv, understreker lederen av Stortinges familie- og kulturkomité, Gunn Karin Gjul (Ap).

Dette kan tvinge medieorganisasjonene til nye initiativ før arbeidet med neste års statsbudsjett er ferdig.

Ingen momsavklaring

Huitfeldt la rett før påske fram forslag til ny forskrift for produksjonstilskudd for norske medier. Forslaget inneholder ikke noen avklaring om hvilke momssatser som skal gjelde i framtiden.

Les om konsenkvenser og reaksjoner i dagens papirutgave av Journalisten

Mediestøtteutvalget, som la fram sin rapport i desember 2010, var delt i spørsmålet om videreføring av momsfritaket for papiraviser. Derimot gikk utvalget samlet inn for lavmoms på 8 prosent for digitale medier.

I høringsrunden sto medieorganisasjonene fast på nullmoms på papir, kombinert med digital lavmoms. Regjeringen har så langt ikke tatt stilling.

– Urealistisk

De mest optimistiske medielederne håper på nullmoms også for betalte nettaviser og digitale nyhetspublikasjoner. Kulturminister Anniken Huitfeldt har tidligere gitt uttrykk for at dette er urealistisk, fordi nullmoms på nettet kan bli stemplet som ulovlig statsstøtte.

Norge står egentlig fritt fra EØS-avtalen til å avgjøre egne skattesatser, men regjeringen ser ut til å ønske en harmonisering med EU når det gjelder momsdefinisjoner. Huitfeldt understreker overfor Journalisten.no at regjeringen følger nøye med på EUs utredning av mediemoms.

– Jeg diskuterer dette med mine europeiske og nordiske ministerkolleger. En endring av mediemomsen kan bli sett på som statsstøtte og derfor bli gjenstand for drøfting i ESA (EFTAs overvåkningsorgan. journ.anm.).

Samme momssats

EU kommer trolig til å gå inn for at aviser og bøker skal ha samme momssats på papir og digitalt format. Frankrike har allerede senket digitalmomsen fra 25 til 6 prosent. I Sverige er det et press på regjeringen for å gjøre det samme, slik at det blir lik moms på papiraviser og digitale medier.

Huitfeldt viser til at en eventuell endring i momsreglene må vurderes i forbindelse med de årlige statsbudsjettene. Hun kan ikke si noe om det kommer en slik avklaring i statsbudsjettet for 2013.

– Ville det vært avklarende for deg hvis mediebransjen selv hadde blitt enig om å gå inn for en felles lavmomssats for papiraviser og digitale medier?

– Jeg fikk et veldig klart svar fra bransjen i høringsrunden etter at mediestøtteutvalget la fram sin innstilling, om at det viktigste av alt er å beholde nullmomsen på papiraviser. Det er det rådet jeg har fått.

Ulike meninger

To av regjeringspartiene har avklart sitt syn på mediemoms. SVs stortingsgruppe ønsker at momsfritaket for papiravisene blir stående og vil ha 8 prosent moms på digitale aviser. Senterpartiets gruppe vil også ha fortsatt nullmoms for papiraviser, men 25 prosent på digitale medier inntil videre.

Arbeiderpartiet har ikke bestemt seg. Gunn Karin Gjul sier at prosessen pågår i stortingsgruppa.

– Det er krevende å få til en avklaring på momsspørsmålet. Vi har ikke diskutert å utsette saken til EU er blitt enig med seg selv, men jeg kan i dag ikke si når vi kan konkludere. Vi er nødt til å få et regelverk som ikke hemmer innovasjon og som gjør at mediene kan være med i den teknologiske utviklingen. Samtidig er det kjempeviktig å bevare mediemangfoldet. Disse hensynene må balanseres mot hverandre.

– Har du noen tanker om en løsning med lavmoms på både papiraviser og digitale medier?

– Hvis norske myndigheter skal gjøre noe må det være i forståelse med bransjen.

– Økende problem

Leder av Norsk Journalistlag, Elin Floberghagen, betegner det som et økende problem at momsen på digitale medier står fast på 25 prosent
– fullmoms hindrer utviklingen av nettmedier. Alle parter må nå jobbe for å finne en løsning på momsspørsmålet.

Floberghagen har tidligere gitt uttrykk for at NJ vil fortsette samarbeidet med Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening, Fagpressen og Landslaget for lokalaviser for å presse på for å få digitalmomsen ned.

Kulturministeren har parert påstanden om at dagens momsordning hindrer innovasjon, med å vise til at bransjen selv ikke ønsker det plattformnøytrale alternativet i innstillingen fra mediestøtteutvalget.

Det store spørsmålet er om politikerne vil akseptere at nullmomsen for trykte medier overlever, samtidig som digitale utgaver får lavmoms. Kanskje tvinger en felles lavmomsløsning på 6 prosent for begge kategorier seg likevel fram?

Tviler på avklaring

Arne Krumsvik, medieekspert og påtroppende førsteamanuensis i journalistikk ved Høgskolen i Oslo, var sekretær for mediestøtteutvalget i 2010. Han viser til at utvalget blant annet påpekte at dagens momsregler gjør pakketilbud med både papir- og nettutgaver lite attraktive.

– Dette har ikke departementet grepet fatt i. Jeg stiller meg spørrende til om det kommer noen endringer i momsreglene for medieprodukter.
Ifølge Krumsvik har flere aviser som har ønsket å tilby PDF-utgaver til sine papiravisabonnenter ombestemt seg, for å unngå full moms på halve abonnementsprisen.

Optimistisk MBL-leder

Leder av Mediebedriftenes Landsforening, Are Stokstad, mener at sentrale deler av den nye ordningen for produksjonsstøtte til norske medier avhenger av en endring i momsregimet.

– Jeg håper og forventer at dette kommer i statsbudjettet til høsten. MBL har har god dialog med Anniken Huitfeldt, som er en aktiv medieminister. Det setter vi stor pris på.

Powered by Labrador CMS