Ingrid Langeland Olderbakk, Sven Arne Buggeland (t.h.) og Daniel Rosenquist er ordstyrere under landsmøtet.

Ny tiltaksplan for NJ klar: Mangfoldsforslag vant fram

Tiltaksplan og vedtekter enstemmig vedtatt under landsmøtet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Landsmøtet i Norsk Journalistlag (NJ) har enstemmig vedtatt vedtekter og tiltaksplan for toårsperioden fra mot 2023.

Et innkommet forslag fra NJ Bergen, om mangfoldsarbeid i NJ, ble med små endringer fra redaksjonskomitéen lagt til i tiltaksplanen.

NJs tiltaksplan 2021-2023:

Et endret arbeidsliv er et av hovedområdene som vil være viktig for organisasjonen og våre medlemmer i kommende periode. Mediebedriftene leter stadig etter nye måter å gjøre produksjonen mer effektiv og kostnadsbesparende på, samtidig som bedriftene ser etter løsninger som skal gi fleksibilitet. Dette setter våre goder og vår mulighet for påvirkning under press.

Etterspørselen etter journalistisk innhold er hele døgnet og teknologien legger til rette for at det er mulig å tilby. Samtidig er innholdsproduksjonen ikke lenger stedsavhengig. NJs tillitsvalgte opplever at det foregår større samordning og sentralstyring på arbeidsgiversiden og at det lokale forhandlingsrommet er under press.

Hverdagen for våre medlemmer har også endret seg dramatisk i 2020 som følge av korona, hjemmekontor og økt smittevern. Denne arbeidsformen kan gi både fordeler og ulemper for våre medlemmer på lang sikt, og det er viktig å sørge for god kunnskap om hva dette betyr for det enkelte medlem nå og i fremtiden. Bedriftene vil kunne utfordre behovet for daglig tilstedeværelse på arbeidsplassen. Situasjonen vi er inne i forutsetter at NJ både utvikler og tilpasser tariffavtalene, samt fortsetter arbeidet med arbeidsmiljøet. Det må gjøres både for arbeid på arbeidsplassen og for hjemmekontor. Når samfunnet endrer seg, må også NJ gjøre det. Derfor skal vi bidra til mer mangfold i mediebransjen.

Skillet mellom arbeidstakere som er ansatt i bedriften og en oppdragstaker står i fare for å viskes ut og dette vil kunne sette arbeidstakerbegrepet under sterkt press. I tillegg frykter vi at behovet for fast ansatte vil kunne endres, og vi frykter mer sosial dumping. For å møte utviklingen i arbeidslivet og i mediebransjen må NJ ha og videreutvikle en tydelig tariff- og arbeidslivspolitikk for fast ansatte, frilansere, midlertidige og vikarer. NJ vil jobbe for at sentrale og lokale lønnsoppgjør står i forhold til bedriftenes lønnsevne.

NJ skal i perioden:

 • jobbe for mer mangfold på arbeidsplassene i mediebransjen og mer kunnskap om mangfoldsarbeid i mediebedriftene og internt i NJ.
 • jobbe for reelle lokale forhandlinger og lønnsoppgjør som avspeiler resultatene i bransjen og den enkelte bedrift. Sentrale og lokale tariffavtaler skal tilpasses og sikres.
 • utvikle en tydelig arbeidslivspolitikk for organisasjonen.
 • motvirke misbruk av midlertidighet, hindre sosial dumping og styrke frilansernes vilkår.
 • sørge for god kunnskap i hele organisasjonen om konsekvenser av endret arbeidsliv og jobbe for at medlemmene skal ha et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.
 • videreutvikle det tariffpolitiske samarbeidet med andre arbeidstakerorganisasjoner.
 • styrke medlemmenes rett til kompetanseutvikling.

Betingelser for mediebransjen

Det trengs gode politiske og økonomiske rammebetingelser for hele mediebransjen hvis vi skal ha et robust og mangfoldig mediemarked. Betingelsene er under press, og mediemarkedene i endring. Digitaliseringen har satt medienes økonomi i spill.

Annonsemarkedet presses av internasjonale giganter, mediestøtteordningene utfordres av utviklingen, og medias rolle utfordres av alternative medier og klikkstyrte mediestrategier. Det er et mål for NJ å utarbeide bedre politiske svar på disse utfordringene. NJs politiske påvirkningsarbeid trenger en mer planmessig struktur. I dette arbeidet er det viktig å ivareta NJs rolle som selvstendig politisk stemme. I perioden er det et mål å utvikle mer systematisk og planmessig politisk påvirkningsarbeid, som involverer større deler av organisasjonen.

NJ skal i perioden:

 • lage en strategi for politisk påvirkning og synliggjøre NJ som selvstendig stemme i mediepolitikken.
 • jobbe med å utarbeide og fremme en oppdatert mediepolitikk tilpasset de endrede forutsetningene.

Styrke organisasjonen

Mediebransjen er inne en tid med store endringer. Derfor skal NJ videreutvikle organisasjon for å sikre at den er tilpasset medlemmenes behov. Det oppnår vi ved å utvikle en strategi for organisasjonen og videreutvikle vår politikk, organisasjonsstruktur og medlemsgrunnlaget.

NJ skal være en framtidsrettet, digitalt oppdatert organisasjon og fagforening som kommuniserer tydelig med medlemmene, og har godt skolerte tillitsvalgte i alle ledd. Tariffrettede kurstilbud skal ha høy prioritet. En forutsetning for å lykkes er å ha en høy organisasjonsgrad og ha som mål å øke medlemsmassen.

NJ har satt i gang en omfattende organisasjonsdebatt om hvem NJ skal være, og hva som skal være vårt medlemsgrunnlag og navn. Arbeidet med denne prosessen vil også prege organisasjonens arbeid i perioden.

NJ skal i perioden:

 • legge til rette for at landsmøtet i 2023 kan ta stilling til eventuell endring av medlemsgrunnlag og navn.
 • utarbeide en overordnet strategi for organisasjonen.
 • forberede en revidering av NJs program og jobbe for en bedre samordning mellom program og tiltaksplan.
 • jobbe systematisk med tillitsvalgtopplæringen og sørge for at den fanger opp hele organisasjonen.
 • videreutvikle vervestrategien og sørge for at den brukes i hele organisasjonen.

NJs oppdaterte vedtekter:

§ 3, B. Hovedregel Medlemskap i NJ kan innvilges for alle som arbeider med journalistikk, eller bidrar til redaksjonelle produkter.

§ 3 C. Omfang Medlemskap i NJ kan innvilges for fast ansatte, midlertidig ansatte, frilansere, selvstendig næringsdrivende og ledere.

§3 D. Studentmedlemskap Studentmedlemskap i NJ kan innvilges for studenter og lærlinger som har journalistikk eller annet mediearbeid som yrkesmål, og for studenter og lærlinger som jobber for uavhengige redaktørstyrte medier. Studenter og lærlinger kan opprettholde studentmedlemskapet i NJ i ett år etter avsluttet studium.

§ 3, E Lærere ved journalistutdanninger Medlemskap i NJ kan innvilges for lærere ved utdanningsinstitusjoner som utdanner journalister eller andre mediearbeidere.

§ 3, F. Redaksjonelle ledere Redaksjonelle ledere er som hovedregel organisert i redaksjonsklubber, men kan etter eget ønske være direktemedlemmer i NJ.

§ 3, G. Andre bestemmelser Medlemskap i NJ kan innvilges for journalister og andre mediearbeidere som ikke tilfredsstiller vilkårene i § 3 B-E dersom vedkommende - er arbeidsløs og aktivt søker arbeid i redaktørstyrte journalistiske medier - er skoleelev og har redaksjonelle oppdrag

§ 3, H. Dispensasjon fra medlemsvilkårene Arbeidsutvalget kan gi dispensasjon fra de vedtektsfestede medlemsvilkårene når særlige grunner taler for det. Slike vedtak skal begrunnes.

——

§33.2 E Årsmøte i lokallaget Årsmøte i lokallaget avholdes årlig. Lokallagets årsmøte kan vedta toårig årsmøteperiode. Årsmøtet må avholdes senest tre måneder før landsmøtet.

§33.3 F Årsmøte i NJ Frilans Årsmøte i NJ Frilans avholdes årlig. NJ Frilans sitt årsmøte kan vedta toårig årsmøteperiode. Årsmøtet må avholdes senest tre måneder før landsmøtet.

§33.4 D Årsmøte og konsernsamlinger Årsmøte i konsernlaget avholdes årlig. Konsernlagets årsmøte kan vedta toårig årsmøteperiode. Årsmøtet må avholdes senest tre måneder før landsmøtet. Konsernsamlinger skal diskutere felles problemstillinger for NJ-medlemmer.

§33.5 F Årsmøte i NJ Student Årsmøte i NJ Student avholdes årlig. NJ Students årsmøte kan vedta toårig årsmøteperiode. Årsmøtet må avholdes senest tre måneder før landsmøtet. På denne samlingen deltar to representanter fra hver av NJs studentklubber.

§ 34.1 F. Årsmøte i redaksjonsklubben Årsmøte i redaksjonsklubben avholdes årlig. Redaksjonsklubbens årsmøte kan vedta toårig årsmøteperiode. Årsmøtene må avholdes senest tre måneder før landsmøtet. Redaksjonsklubbens styre sender straks etter årsmøtet inn til NJ årsmelding/beretning, regnskap, melding om styrevalg. Konsern- eller lokallagets styre kan kreve avholdt styremøte eller ekstraordinært årsmøte i redaksjonsklubben, og kan i slike tilfelle møte med tale- og forslagsrett.

Powered by Labrador CMS