Lars Døvle Larssen ledet valgkomiteen. Han forteller at flere undret seg over møtet med konsernledelsen

Da Amedias tillitsvalgte skulle velge representantene sine, kalte konsernledelsen inn til møte

Ledelsen mente det var på sin plass å opplyse om avtaler da bedriftsdemokratiet skulle stemme fram nye representanter for de ansatte.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

For et par uker siden var alle tillitsvalgte i Amedia samlet til landskonferansen på Gardermoen. Konferansen finner sted annet hvert år. Her skulle ansatterepresentanter i konsernstyret velges. Her skulle konserntillitsvalgte utpekes og her skulle konsernutvalget sammensettes. Det er selvsagt ikke lett når det er tre plasser faste i styret, fem varamedlemmer og to hovedtillitsvalgte, og fem fagforeninger i konsernet. 

Konsernutvalget består igjen av de faste medlemmene i konsernstyret pluss ett av varamedlemmene, i tillegg til de hovedtillitsvalgte. Dette utvalget møtes i forkant av konsernstyremøtene for å orienteres om saker som berører de ansatte. 

I foregående toårsperiode har konsernutvalget kun bestått av representanter for NJ og Handel & Kontor. Det skjedde fordi de to forbundene inngikk et valgteknisk samarbeid foran forrige landskonferanse og sikret NJ to styrerepresentanter og HK en av de to konserntillitsvalgte. Dette godtok ikke Fellesforbundet og krevde urnevalg ute på bedriftene, et valg der NJ og HK gjorde rent bord. Det har i ettertid vært bred enighet mellom forbundene om at det var uheldig at FF, Parat og NTF falt helt ut av konsernutvalget, og at dette ikke burde gjenta seg.

Ville være enige

For i forkant av landskonferansen i år har valgkomiteen arbeidet siden mai med å finne kandidater til de forskjellige vervene. Ifølge komiteens leder, Lars Døvle Larssen, lå det et sterkt ønske om å kunne legge fram en omforent innstilling til grunn. I august forstod han at det ikke ville skje. NJ hadde tre plasser i konsernutvalget og ønsket å fortsette med dette. Det betød tre plasser fordelt på de fire andre forbundene. Larssen argumenterer at NJ også utgjør halvparten av konsernets fagorganiserte ansatte.

Om ikke omforent, så ble det i hvert fall lagt fram en flertallsinnstilling for konferansen. Flertallet var representantene fra de tre LO-organisasjonene. I dette forslaget var NTF kommet inn i utvalget, og Parat var sendt på gangen. Det førte igjen til at det ble fremmet benkeforslag fra Parat og NJ om at Parat skulle være med. 

Så skjer det noe som har vekket reaksjoner blant de ansatte. For midt oppe i bedriftsdemokratiet blir valgkomiteen kalt inn til møte med konsernsjef Are Stokstad og to representanter fra mediekonsernets HR-avdeling under konferansens første kveld. Ifølge Larssen blir komiteens medlemmer her fortalt at dersom benkeforslaget blir vedtatt vil det i ledelsens øyne være brudd på intensjonene i konsernets samhandlingsavtale.

– Her står det at de fire største fagforeningene skal være representert. Sånn sett kan han nok være uenig i at benkeforslaget er innafor. Samtidig må man spørre seg om samme krav kan stiles til benkeforslag, sier Lars Døvle Larssen til Journalisten. 

Stemte blankt

Stokstad skal så ha sagt at konsernets ledelse tar imot de tillitsvalgte man får og at ledelsen skyldte de ansatte å gjøre disse oppmerksomme på problemstillingen. 

Reaksjonene kom i ettertiden. Larssen forteller til Journalisten at han stiller seg undrende til hvorfor ledelsen i konsernet ønsker å engasjere seg så sterkt i sammensettingen av organer med ansatterepresentanter. 

I NJs rekker vurderes det nå hvordan dette skal følges videre. Resultatet innstilling ble uansett at LO-flertallet i valgkomiteen bestemte at benkeforslaget fra NJ og Parat skulle avvises. Parat protesterte og fikk landskonferansen til å votere over om forslaget skulle avvises, NJ lot imidlertid være å stemme for å få forslaget opp til votering, bl.a. fordi NJ uansett får tre medlemmer av KU og fordi de ikke så seg tjent med fortsatt konflikt mellom forbundene

– NJ valgte ikke å ta kampen. Vi mente vi ikke er tjent med to nye år med krigstilstander, sier Larssen. 

Etter det Journalisten kjenner til stemte NJs medlemmer blankt mot LO-forbundenes kandidater under avstemningen, for å markere sin misnøye med ledelsens opptreden og mot at Parat nok en gang ble holdt utenfor konsernutvalget.

Neststørste ikke med

Direktør for arbeidsgiverspørsmål i Amedia, Astrid Arntzen, sier til Journalisten at hun i sine år i konsernet ikke tidligere har opplevd at ledelsen har måttet orientere valgkomiteen under årskonferansen for brudd på avtalen. Hun forteller at de riktignok er vant med å få spørsmål i forkant.

Denne gangen hadde de fått listen med kandidater valgkomiteen hadde innstilt på i forkant av landskonferansen til orientering. Reaksjonen hos ledelsen kom først da flere henvendte seg og spurte om ikke denne listen brøt med avtalen. Dagen før avstemningen ble ledelsen også klar over benkeforslaget som de anså som et klart brudd på avtalen mellom de tillitsvalgte og ledelsen. 

– I den ene listen var ikke NTF med i utvalget. Så vidt jeg husker er de det neststørste forbundet i konsernet. Det er ikke slik at det er et av de minste som utelates da, sier Arntzen til Journalisten.

Hun understreker at de ikke legger seg opp i hvilke personer som blir valgt, men at utvalget skal representere bredden i arbeidsstyrken i konsernet. Dermed oppstod behovet, sett fra ledelsens side, for å presisere reglene partene var blitt enige om. 

Direktøren sier at ledelsen ville oppfattet det som en stor feil om de skulle vite at det var gjennomført valg på en liste som ikke var i samsvar med det partene var enige om. Hun forklarer at ledelsen måtte orientere valgkomiteen i forkant, noe annet ville vært uredelig. 

Må rydde i avtalen

Samarbeidsavtalen er gjenstand for revideringer knyttet til årskonferansene, men nå synes det være mer behov enn tidligere. 

– Det er full enighet om at så lenge noen mener avtalen kan tolkes på annen måte enn vi gjør, må vi vurdere den. Vi vil arbeide raskt finne klare formuleringer slik at vi omforent går inn i ny periode hvor det ikke er uklarheter. Det bør alle parter være interessert i at ikke skjer.

Samarbeidsavtalen er nesten 30 år gammel fra slutten av 80-tallet og er basert på gamle A-pressen. Denne ble med noen endringer videreført da konsernet kjøpte Edda Media og ble til Amedia.

Journalisten har henvendt seg til Are Stokstad. Han har ikke svart på disse henvendelsene. 

Disclaimer: Lars Døvle Larssen er varamedlem i Journalistens bladstyre. Han tiltrådte rollen etter landsmøtet tidligere år.  

Powered by Labrador CMS