Kjerneverdier i VGs redaksjon

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

 I Jour­na­lis­ten 1. ap­ril gir fors­ker­ne Mar­tin Ys­te­nes fra NTNU og Sun­ni­va Siem fra UiO kri­tikk til me­di­er som VG og Dag­bla­det for å trek­ke sine jour­na­lis­ter ut av Ja­pan et­ter fle­re eks­plo­sjo­ner ved kjer­ne­kraft­ver­ket som ble ska­det av tsu­na­mi­en. Ys­te­nes og Siem er “eni­ge om at det er unød­ven­dig å flyk­te fra Ja­pan på grunn av strå­le­fa­re”, iføl­ge ar­tik­ke­len.

Jour­na­lis­ten gid­der åpen­bart ikke å bry seg med til­svar fra jour­na­lis­te­ne som trakk seg ut el­ler de­res re­dak­sjo­ner. Men si­den Siem sier at hun ikke for­står jour­na­lis­te­ne som for­lot Ja­pan på grunn av strålingsfrykt, så skal jeg for­kla­re:

VGs re­por­ta­sje­team for­lot Ja­pan om mor­ge­nen den 16. mars. Ett døgn tid­li­ge­re våk­net vi til ny­he­ten om nye eks­plo­sjo­ner fra kjer­ne­kraft­ver­ket. Vi var da 5–6 mil i luft­lin­je fra Fu­ku­shi­ma. Inn­til da vært om­hyg­ge­lig med å sjek­ke at vin­den blås­te vekk fra kjer­ne­kraft­ver­ket, slik at even­tu­el­le luft­bår­ne par­tik­ler fra de øde­lag­te re­ak­to­re­ne blås­te fra oss og ikke imot oss.

Sam­me mor­gen had­de en flå­te­grup­pe med ame­ri­kan­ske krigs­skip 100 km sør for Fu­ku­shi­ma, målt økt ra­dio­ak­ti­vi­tet i luf­ten, og had­de da seilt ut av om­rå­det av sik­ker­hets­grun­ner. De var vel også fei­ge, Ys­te­nes og Siem?

Vår vur­de­ring, i sam­råd med hjem­me­re­dak­sjo­nen, var slik: På det tids­punk­tet var ut­slip­pe­ne ute av kon­troll. Ja­pan­ske myn­dig­he­ter had­de eva­kuert alle be­boe­re i en ra­di­us på 30 km rundt kjer­ne­kraft­ver­ket, men fikk in­ter­na­sjo­nal kri­tikk for­di eva­kue­rings­so­nen ikke var stor nok. Vin­den var i ferd med å snu. Fle­re uten­land­ske sel­ska­per trakk sine an­sat­te ut av To­kyo. Kon­klu­sjo­nen var at vi skul­le dra ut av om­rå­det og for­la­te Ja­pan.

Det ble vur­dert om vårt re­por­ta­sje­team skul­le slå oss til sør i Ja­pan noen da­ger, slik TV 2 gjor­de. Men der var det ver­ken tsu­na­mi el­ler kjer­ne­fy­sis­ke lek­ka­sjer å rap­por­te­re fra.

Vi­de­re: Der­som vi ikke dro ut raskt, ri­si­ker­te vi å hav­ne langt bak i en lang kø av ja­pa­ne­re og ut­len­din­ger som også øns­ket å for­la­te lan­det. Vi ri­si­ker­te et mer lang­va­rig opp­hold i Ja­pan enn øns­ke­lig der­som si­tua­sjo­nen for­ver­ret seg. Fle­re in­ter­na­sjo­na­le fly­sel­ska­per inn­stil­te sine fly­gin­ger til To­kyo på grunn av usik­ker­he­ten. SAS drop­pet noen av sine, mens Luft­han­sa sjek­ket sine fly for ra­dio­ak­ti­vi­tet ved re­tur i Tysk­land.

Se­ne­re sam­me uke ble den nor­ske am­bas­sa­den i To­kyo eva­kuert og flyt­tet til Kobe, et­ter råd fra Sta­tens strå­le­vern. Me­ner Ys­te­nes og Siem at Sta­tens strå­le­vern også var unød­ven­dig for­sik­ti­ge?

Jeg er glad for å mel­de at min re­dak­sjons­le­del­se var føre var og set­ter hel­se­mes­si­ge hen­syn for­an kon­kur­ran­se­hen­syn i en uover­sikt­li­ge si­tua­sjo­nen. Det er en god kjer­ne­ver­di.

ALF BJAR­NE JOHN­SEN

Po­li­tisk re­por­ter i VG

Powered by Labrador CMS