Kirurg Per Kristian Eide i sivisak mot TV2 i Oslo Tingrett. Foto: Andrea Gjestvang

Derfor ble journalistene dømt, mens redaktørene gikk fri i Eide-saken

To år gammel lovendring gjør at TV 2-redaktører ikke kan idømmes erstatningsansvar for ærekrenkelser i søksmålet fra Per Kristian Eide.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Fredag ble det kjent at kirurg Per Kristian Eide ved Oslo universitetssykehus har vunnet fram med sitt søksmål mot TV 2 og fire journalister. Han hadde saksøkt TV 2 og flere ansatte for ærekrenkelser i forbindelse med den såkalte hjernekirurgsaken som startet publisering i desember 2012.

LES OGSÅ: Hjernekirurg Per Kristian Eide vant søksmål mot TV 2 – TV 2 anker dommen

I dommen fra Oslo tingrett er journalistene Sophie Lund Aaserud, Hanne Taalesen og Jens Christian Nørve dømt til å betale 50.000 kroner hver i oppreisning til Eide, samt redaktør Niklas Lysvåg til å betale 75.000 kroner i oppreisning.

De fire andre redaktørene, Alf Hildrum, Olav T. Sandnes, Jan Ove Årsæther og Bård Espen Hansen ble frikjent.

– Retten legger til grunn at ingen av de saksøkte redaktørene, med unntak av Lysvåg, hadde faktakunnskap om saken i en slik grad at de har opptrådt uaktsomt ved publiseringene på TV-nyhetene og på TV2.no, begrunnes det i dommen.

Spesielt at redaktørene går fri

At journalister dømmes og den ansvarlige redaktøren går fri, er kanskje overraskende for mange. Det har også nestleder Dag Idar Tryggestad i Norsk Journalistlag fått tilbakemeldinger om i løpet av de knappe tre dagene dommen har vært kjent.

Dag Idar Tryggestad. Foto: Martin Huseby Jensen

Han har imidlertid ikke selv rukket å sette seg inn i dommen. På grunn av ferieavvikling, vil fagforeningen gå grundigere inn i dommen over sommeren.

– Jeg har merket meg det spesielle ved dommen, og er på det grunnlaget glad for at den allerede er anket, sier Tryggestad, med henvisning til nettopp at redaktørene går fri mens journalistene er dømt.

– Utover det må vi sette oss mer inn i premissene for saken før vi uttaler oss ytterligere.

Lovendring ved en feil?

Årsaken til at fire redaktører går fri er endringer i bestemmelser om ærekrenkelser i forbindelse med at den nye straffeloven trådte i kraft i 2015. Fram til da var det en kobling fra straffeloven til skadeerstatningsloven som gjorde at om en redaktør objektivt ble funnet ansvarlig for en ærekrenkelse etter førstnevnte, utløste det automatisk erstatningsansvar etter sistnevnte.

I Eide-dommen fremgår det at denne koblingen forsvant i den nye straffeloven og at redaktørene ikke lenger kan holdes ansvarlig på samme måte.

– Etter det retten kan se, er ikke denne endringen nærmere diskutert i forarbeidene, heter det i dommen.

Dette poenget ble først fremmet av TV 2s advokat på siste dag i rettssalen under saksøktes prosedyre. Begge parter er ifølge dommen enig om at hjemmelen for det objektive redaktøransvaret i skadeerstatningsloven forsvant i 2015.

Men Per Kristian Eide og hans advokat Per Danielsen mener at dette ansvaret forsvant ved en feil fra lovgiver, altså Stortingets side.

– Det fremgår av forarbeidene til ny straffelov at det ikke skulle gjøres endringer i nasjonal rett utover å foreta en avkriminalisering. Lovgiver har alltid ment at redaktører skal kunne holdes erstatningsrettslig ansvarlig. Endring av straffeloven tok ikke sikte på å fjerne det objektive erstatningsrettslige redaktøransvaret, heter det i dommens oppsummering av hva Eide og Danielsen krever.

Redaktørforslag ville frikjent journalistene

Det paradoksale er at Norsk Redaktørforening (NR) siden 2010 selv har fremmet forslag om en ny medieansvarslov, hvor det objektive redaktøransvaret ville blitt fastslått. Og det objektive redaktøransvaret handler om at redaktøren uavhengig av grad av involvering eller skyld etter loven, har et ansvar. Altså at ingen av redaktørene med unntak av Lysvåg har vært involvert i det journalistiske arbeidet i denne saken. Så han er dømt på såkalt subjektivt ansvar.

Arne Jensen. Foto: Kathrine Geard

På spørsmål om man fulger dommen ellers, men legger til grunn objektivt ansvar, så ville kun Alf Hildrum som ansvarlig redaktør på publiseringstidpunktet bli dømt, svarer generalsekretær Arne Jensen i NR:

– La meg svare på en annen måte: Vi mener i utgangspunktet, og har lansert det som et forslag, at ansvarlig redaktør alene skal holdes rettslig ansvarlig for innholdet. Det ville betydd at journalistene sånn sett ville gått fri, sier Jensen, og legger til at NR mener redaktørene skal være fritatt for ansvar for enkelte ting, som brukergenerert innhold.

Han sier at lovendringen fra 2015 i praksis betyr at ærekrenkelser er avkriminialisert. Jensen sier at veien fram til endringen har bestått i at det de siste tiår har dreid seg om penger, altså erstatning, ikke straff for ærekrenkelser fra medier.

– Alt som er av ytringer som kan rammes av straffeloven har du fortsatt et objektivt ansvar for.

I Eide-dommen konkluderer tingretten med at den ikke trenger å ta stilling til hvilket omfang det objektive redaktøransvaret hadde tidligere ettersom dette ansvaret i relasjon til skadeerstatningsloven er fjernet.

Danielsen har fremmet krav om at redaktørene kan idømmes erstatning etter andre hjemler, men dette avviser tingretten.

– Da hjemmelen for erstatningsansvar på objektivt grunnlag ble tatt bort ved lovendringen, kan ikke den samme bestemmelsen fortsette å gjelde på ulovfestet grunnlag, konkluderer retten om en av hjemlende Danielsen påberoper.

Stortinget må rette opp

Overfor Journalisten fastholder Per Danielsen at det ble gjort en feil da koblingen som har ført til frifinnelse av redaktørene forsvant.

– Spørsmålet er ikke behandlet noe sted, sier Danielsen.

– Syns du dommeren gjør en feil ved å vise til at grunnlaget er tatt bort?

– Nei, så langt er det riktig tenkt. Men det er et arbeid på gang med en medieansvarslov hvor Stortinget må vurdere dette spørsmålet.

Per Danielsen. Foto: Glenn Slydal Johansen

Danielsen sier at de vil komme tilbake til problemet i Borgarting lagmannsrett, der saken kommer opp, trolig tidligst våren neste år.

– Vi mener det fins lovhjemler direkte i menneskerettskonvensjonen, og som tingretten ikke tar direkte stilling til. Vi vil tenke nøye gjennom hva vi vil forfølge når det gjelder kravet mot de tre redaktørene.

Han mener redaktørene har et ansvar for hva som kommenteres, blant annet på TV 2s nettsted:

– Det er opplagt at journalistene ikke har ansvar for kommentarer som sier at Eide er som Mengele. Redaktørene har det. Vi har ikke tatt stilling til dette ennå. Men det er viktig at noen har ansvar på nettet, og når det er på TV 2s egne sider er det opplagt at redaktørene skal ha ansvaret.

– Jeg tar det som en selvfølge at Stortinget gjør det sånn at slikt ansvar gjeninnføres.

Powered by Labrador CMS