DRAMATISK: Prosjektansvarlig Njord Røv og den øvrige staben i Schrödingers katt måtte snu rundt på produksjonsplanene som følge av tragedien i Japan. Faktainformasjon om jordskjelv og atomkraftverk (illustrasjonen på skjermen) måtte legges inn i de neste programmene. FOTO: BJØRN ÅGE MOSSIN

Det trøn­der­ske mini-Ma­ri­en­lyst

TROND­HEIM (Jour­na­lis­ten): Viss­te du at man­ge av dine fa­vo­ritt­pro­gram­mer pro­du­se­res på Trond­heims tak?

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Ty­holt-tår­nets vel­kjen­te pro­fil stik­ker opp mot dyp­blå him­mel og vår­sol, som en vei­vi­ser fra byen og opp til NRK Trøn­de­lag.

Me­die­hu­set er ar­beids­plass for rundt 300 men­nes­ker og stor­le­ve­ran­dør av inn­hold til stats­ka­na­lens re­gio­na­le og na­sjo­na­le me­die­platt­for­mer. Men hva vet vi egent­lig om men­nes­ke­ne og virk­som­he­ten i NRKs nest stør­ste pro­duk­sjons­en­het? Bli med på jakt et­ter Tyholts sjel og med­ar­bei­der­nes gle­der og frust­ra­sjo­ner.

Travel katt

Ty­holt-team­et som la­ger det ukent­li­ge, po­pu­lær­vi­ten­ska­pe­li­ge pro­gram­met Schrödingers katt får det tra­velt et­ter jord­skjelv­ka­ta­stro­fen i Ja­pan ny­lig. Nye inn­slag – blant an­net om jordplateforskyvninger og atom­kraft­ver­ke­nes opp­byg­ging – må pro­du­se­res og leg­ges inn i de nes­te to sen­din­ge­ne.

Tre mi­nut­ter av inn­hol­det i det før­s­te pro­gram­met et­ter Ja­pan-tra­ge­di­en end­res: Ny in­tro og slutt med pro­gram­le­der Han­ne Kari Foss­um, i til­legg til fak­ta­inn­slag og gra­fikk som vi­ser opp­byg­gin­gen av atom­kraft­verk.

– Det er en utro­lig om­fat­ten­de pro­sess å leg­ge om et pro­gram. Det ble eks­tra ma­se­te før den­ne sen­din­gen, på grunn av fa­ren for ned­smel­ting i ja­pan­ske atom­kraft­verk, for­tel­ler pro­sjekt­an­svar­lig Njord Røv. Han har job­bet med Schrödingers katt si­den 2006.

Også pro­gram­met den på­føl­gen­de uka leg­ges kraf­tig om. Godt og vel halv­par­ten hand­ler om si­tua­sjo­nen i Ja­pan, slik at se­er­ne får et vi­ten­ska­pe­lig inn­blikk i år­sa­ke­ne til og kon­se­kven­se­ne av ka­ta­stro­fen.

La­by­rint

Vig­go Val­le er i ferd med å leg­ge sis­te hånd på sitt po­pu­læ­re ra­dio­pro­gram Pås­ke­la­by­rin­ten, som ut­ford­rer lyt­ter­ne til å fin­ne fram til nære og fjer­ne ste­der i ver­den. Val­le be­fin­ner seg i and­re eta­sje i NRK-hu­set, som i seg selv fram­står som den re­nes­te la­by­rint med kor­ri­do­rer i alle ret­nin­ger. Byg­get ble tatt i bruk i 1987 og er sei­ne­re på­byg­get.

Pås­ke­la­by­rin­ten er kun ett eks­em­pel på de man­ge lands­kjen­te pro­gram­me­ne som la­ges på Ty­holt. Om lag 70 pro­sent av ra­dio­ens P1 og 60 pro­sent av inn­hol­det i ung­doms­ka­na­len P3 – og det mes­te på mP3 – pro­du­se­res her, i til­legg til en rek­ke TV-tit­ler.

Mer enn Tore

Tore Strøm­øy har i man­ge år vært NRK Trøn­de­lags stør­ste trekk­plas­ter. Tore på spo­ret-pro­gram­me­ne var en fan­tas­tisk suk­sess, med godt over en mil­li­on se­ere på det bes­te. Også de åtte pro­gram­me­ne i Strømøys fore­lø­pig sis­te se­rie, Det må jeg gjø­re før jeg dør, opp­nåd­de be­ty­de­li­ge se­er­tall i vin­ter (se ta­bell). Men me­die­hu­set byr på mye mer.

– Til ar­beid, ly­der den jo­via­le kjø­re­ord­ren på tam­pen av mor­gen­mø­tet til dis­trikts­re­dak­sjo­nen på Ty­holt. Re­dak­sjons­sjef Me­re­te Ver­stad har le­det gjen­nom­gan­gen av da­gens gjø­re­mål. 24 fast an­sat­te jour­na­lis­ter på Ty­holt job­ber med re­gio­na­le ny­he­ter fra Sør-Trøn­de­lag, mens Nord-Trøn­de­lag dek­kes fra en til­sva­ren­de stor re­dak­sjon i Stein­kjer.

Det er kon­sen­trert ro og hyg­ge­lig stem­ning i de åpne re­dak­sjons­lo­ka­le­ne i før­s­te eta­sje.

– Vi har utro­lig få kon­flik­ter her på Ty­holt, er­klæ­rer fo­to­graf og re­di­ge­rer Bent Lind­set­mo.

Er det slik hver dag, el­ler er det­te et for­teg­net bil­de? Gnis­nin­ger og litt mis­nøye fin­nes vel i en­hver re­dak­sjon. El­ler?

Litt slapt

På dag­tid le­des ar­bei­det i dis­trikts­re­dak­sjo­nen av de tre vakt­sje­fe­ne for ra­dio, TV og nett. Tem­po­et vir­ker mo­de­rat, ar­beids­opp­ga­ve­ne er for­delt og med­ar­bei­der­ne er dril­let i å le­ve­re til uli­ke dead­li­nes i lø­pet av da­gen. Sen­de­fla­te­ne på hver­da­ger skal fyl­les: tre ti­mer mor­gen­ra­dio, to ti­mer på for­mid­da­gen og halv­an­nen time om et­ter­mid­da­gen. Pluss 45 mi­nut­ter re­gio­nal-TV og ube­gren­set med nett­stoff.

– Det er va­rie­ren­de ny­hets­trykk hos oss. Av og til kan det være litt slapt, sier kul­tur­jour­na­list Jan Rav­ne­stad. Den opp­rin­ne­li­ge ber­gen­se­ren er ve­te­ran i NRK Trøn­de­lag. Klok­ka er halv el­le­ve, og han har god tid til å for­be­re­de seg til en kul­tur­jobb ved halv fem-ti­den.

Re­dak­sjons­sjef Ver­stad ga ut­trykk for det sam­me på mor­gen­mø­tet.

– Det har vært så som så med ny­hets­tryk­ket i det sis­te. Det blir van­ske­lig å mat­che lo­ka­le ny­he­ter med alt fo­ku­set som er på Ja­pan, lød hjer­te­suk­ket.

Mer fart

And­re gan­ger er det fart i sa­ke­ne. Da Rav­ne­stad noen da­ger tid­li­ge­re dek­ket vin­ter­fest­spil­le­ne på Rør­os in­ne­bar det en rek­ke pro­duk­sjo­ner: To di­rek­te­sen­din­ger for dis­trikts­sen­din­gen i ra­dio, tre TV-inn­slag og en rap­port for Kul­tur­nytt på P2.

– Det er TV-pro­duk­sjo­nen som er mest kre­ven­de. Der kan vi ikke fyl­le hull ved å spil­le en pla­te, slik som på ra­dio. Vi har også krav om å pro­du­se­re inn­slag til Dags­re­vy­en, og det set­ter med­ar­bei­der­ne pris på. Kring­kas­tings­sje­fen har sagt at vi skal føle oss som én i NRK, og DKene er blitt mer syn­li­ge, sier Ver­stad.

Det mest ku­ri­øse på me­ny­en den­ne da­gen er et inn­slag der en av fo­to­gra­fe­ne er med opp i fly for å fil­me tel­ling av sjø­fugl. Nyhetsdramatikken top­pes av mø­tet i Trond­heim for­mann­skap. Det pri­va­te sel­ska­pet Helsenor, som lei­er ut vi­ka­rer til kom­mu­na­le hel­se­fo­re­tak i byen, inn­røm­mer å ha brutt ar­beids­tids­be­stem­mel­se­ne. Po­li­ti­ker­ne be­slut­ter å over­sen­de for­hol­det, som har kla­re lik­hets­trekk med Adec­co-skan­da­len, til po­li­ti­et.

I smer­ter

Kari Sør­bø fikk et tips og rul­let opp sa­ken for NRK Trøn­de­lag. Vi mø­ter en Sør­bø i ster­ke smer­ter, et­ter at hun ble of­fer for en is­svull noen da­ger tid­li­ge­re. Et rib­bein er bruk­ket, et an­net har brist. Mor­gen­mø­tet til­brin­ges i der­for i stå­en­de til­stand.

– Vel­kom­men til det nord­eu­ro­pe­is­ke nyheitssentrum, sier den munn­rap­pe sog­nin­gen til Jour­na­lis­ten. Hun sat­te sitt preg på P1s ny­hets­flagg­skip, Her og Nå, i hele 22 år. For to år si­den sa Sør­bø ja til et vi­ka­ri­at som re­por­ter i distriktssendinga for Sør-Trøn­de­lag, og flyt­tet ned fra and­re til før­s­te eta­sje i me­die­hu­set på Ty­holt. For ett år si­den ble hun fast an­satt i dis­trikts­re­dak­sjo­nen.

– Nå er hun nede i slum­men, hos pro­le­ta­ria­tet, sier kol­le­ga Rav­ne­stad. Den lett iro­nis­ke be­skri­vel­sen byg­ger på opp­fat­nin­gen om at ny­hets­jour­na­lis­te­ne i dis­trikts­re­dak­sjo­nen har de tøf­fes­te da­ge­ne og pro­du­se­rer mest, til tross for dår­lig ut­styr og mind­re res­sur­ser enn and­re i hu­set.

Aha, her kan det lig­ge noe. Det­te min­ner om sub­til mis­nøye, og vi væ­rer en brist i den til­sy­ne­la­ten­de idyl­len …

Sør­bø be­skri­ver over­gan­gen fra Her og Nås ra­dio­stu­dio til ute­gå­en­de TV-jour­na­li­stikk:

– Det har vært både og. TV tar mye leng­re tid enn ra­dio. Men det er en klar for­del at jeg får kom­me så mye ut.

Mid­ler­ti­di­ge

Si­tua­sjo­nen for mid­ler­ti­dig an­sat­te opp­tar med­ar­bei­der­ne på Ty­holt. Som føl­ge av stil­lings­stop­pen i NRK går vi­ka­rer også her på gress i lang tid, uten å få til­bud om fast stil­ling.

– Vi har om­trent sam­me an­tall mid­ler­ti­dig an­sat­te som før, 15 vi­ka­rer og 11 til­kal­lings­vi­ka­rer. Vi be­hand­ler dem som or­di­næ­re med­lem­mer. Vi vil ha en gjengs be­hand­ling av vi­ka­rer i hele hu­set, sier le­de­ren av re­dak­sjons­klub­ben i NRK Trøn­de­lag, Thor Amund Ha­gen.

Klubben, som har 160 med­lem­mer på Ty­holt og rundt 20 i Stein­kjer, har to egne vi­kar­kon­tak­ter. Hold­nin­gen er at grunn­be­man­nin­gen skal opp og bru­ken av lang­va­ri­ge vi­ka­ria­ter ned.

Også re­dak­sjons­sjef Ver­stad gir ut­trykk for at vi­ka­re­ne på Ty­holt skal ha det bra.

– Et­ter ut­blås­nin­gen i Øst­lands­sen­din­gen i fjor høst har vi fått kla­re in­struk­ser om hvor­dan vi skal be­hand­le til­kal­lings­vi­ka­rer. De skal ha sam­me til­bud, fag­lig og so­si­alt, som de fast an­sat­te. Jeg fø­ler at ting er blitt ryd­di­ge­re. Men vi har ikke hatt noen le­di­ge, fas­te stil­lin­ger hos oss det sis­te året.

Både an­sat­te og le­del­se i distriktssendinga på Ty­holt er glad for mu­lig­he­te­ne me­die­hu­set gir til va­ria­sjon i jobb­hver­da­gen. Jour­na­lis­te­ne som går i tur­nus, det vil si de som job­ber i dis­trikts­re­dak­sjo­nen og med  P3-ny­he­te­ne, kan plut­se­lig be­fin­ne seg i et vi­ka­ri­at hos Schrödingers katt.

– Le­der­ne våre har vært flin­ke til å få ned ulem­pen ved tur­nu­se­ne. Vak­te­ne er blitt mind­re be­las­ten­de, er­klæ­rer fo­to­graf Lind­set­mo.

Misnøyejakt

Vi veg­rer oss for å kon­klu­de­re med at alt bare er fryd og gam­men i Tyholts man­ge kon­to­rer og kor­ri­do­rer. 300 an­sat­te, blant dem 160 jour­na­lis­ter som er med­lem­mer av NRKJ, og in­gen som bi­drar med en ald­ri så li­ten kraft­sal­ve?

Vel, det mur­res over den sen­tra­le NRK-le­del­sens be­slut­ning om å trek­ke til­ba­ke gra­tis avis­abon­ne­ment. Og i dis­trikts­re­dak­sjo­nen hvis­kes det om at fle­re jour­na­lis­ter i and­re av­de­lin­ger bur­de prø­ve seg i de tun­ge nyhetsvaktene. De har mu­lig­he­ten hvis de vil, men nyhetsreporterne re­gist­re­rer at kol­le­ge­ne el­lers i hu­set vel­ger nor­mal ar­beids­dag og tus­ler hjem­over halv fire.

Hva med stikk­ord lønn? Van­lig­vis en sik­ker me­to­de for å lok­ke fram uenig­het og frust­ra­sjon. Det slår ikke feil:

– Hel­ge­vak­te­ne våre er elen­dig be­talt. Jeg sit­ter igjen med rundt 500 kro­ner net­to et­ter å ha job­bet lør­dag og søn­dag, sier Lind­set­mo. Han me­ner for øv­rig å ha krav på yr­kes­ska­de­er­stat­ning, et­ter å ha bå­ret på tungt ka­me­ra­ut­styr i 30 år og på­dratt seg be­last­nings­ska­der. Er­stat­ning til yr­kes­skad­de TV-fo­to­gra­fer er imid­ler­tid fort­satt uav­klart i for­hold til myn­dig­he­te­ne.

Te­ma­er

I Temaredaksjonen fin­ner du dem som ikke pas­ser helt inn and­re ste­der, blant an­net Stu­dio So­kra­tes, Det fik­ser P1, Språk­tei­gen, por­trett­pro­gram­met Stjer­ne­klart, me­die­pro­gram­met Ku­rer og Pås­ke­la­by­rin­ten. Livssynsprogrammene Mel­lom him­mel og jord, Un­der sam­me him­mel og Ra­dio­guds­tje­nes­ten la­ges også her.

Gjen­gen bak Schrödingers katt fin­ner vi i et hjør­ne i andre eta­sje i det mang­slung­ne Ty­holt-byg­get. Med­ar­bei­der­ne til­hø­rer vitenskapsavdelingen, som har an­sva­ret for det­te stoff­om­rå­det i NRK.

– Vi skal være fer­dig med pro­gram­me­ne 48 ti­mer før sen­ding, for de skal teks­tes både på norsk og dansk. Schrödingers katt har fak­tisk man­ge se­ere i Dan­mark. Vi har også et godt sam­ar­beid med både de dan­ske og sven­ske søs­ter­pro­gram­me­ne om po­pu­lær­vi­ten­skap, for­tel­ler pro­sjekt­an­svar­lig Røv.

Po­pu­lært

Schrödingers katt har klart å be­hol­de sin po­si­sjon i pri­me time på NRK1. Det in­ne­bæ­rer god til­gang på res­sur­ser.

– De til­sva­ren­de pro­gram­me­ne i Sve­ri­ge og Dan­mark fal­ler i se­er­tall. Vi har valgt å ha et let­te­re inn­hold enn dem, i takt med ti­den. Schrödingers katt er et av NRKs best lik­te pro­gram­mer, og vår jobb må være blant de ar­tig­ste i NRK, sier Røv for­nøyd.

Pres­set for å ut­vik­le seg og for­sva­re pri­me time-plas­se­rin­ger er stort. Til høs­ten kom­mer der­for Schrödingers katt i helt ny drakt. Foss­um fort­set­ter som pro­gram­le­der, men får føl­ge av én til.

– Vi blir litt kjap­pe­re i for­men, med fle­re inn­slag og stør­re va­ria­sjon, rø­per Røv.

Mang­fold

Re­dak­sjo­nen la­ger også tek­no­lo­gi­ma­ga­si­net Tek­no, New­ton, Kosinus og se­ri­er som Ikke gjør det­te hjem­me, som for øv­rig føl­ger opp suk­ses­sen til høs­ten, samt tek­no­lo­gi­stoff for nrk.no.

– Det er en utro­lig dri­ve på Ty­holt for riks­dek­ken­de TV. I 2010 pro­du­ser­te vi fle­re tit­tel­pro­gram­mer enn noen gang.

– Hvor tett er sam­ar­bei­det med NTNU i Trond­heim?

– Vi har ikke noe of­fi­si­elt sam­ar­beid med NTNU, ikke mer enn med and­re uni­ver­si­te­ter. Det er mer sa­ke­ne enn geo­gra­fi som sty­rer pro­duk­sjo­nen.

En an­nen av­de­ling på Ty­holt står bak en va­ri­ert meny av kjen­te TV-pro­duk­sjo­ner som Tore Strømøys se­ri­er, livs­syns­pro­gram­met Åpen him­mel og pro­gram­mer til Ut i na­tu­ren-se­ri­en.

Til høs­ten føl­ger Are Osen, et ek­te­født barn av Ty­holt, opp sin TV-se­rie På tro og Are. Un­der ar­beids­tit­te­len Redd me­nig Osen for­mid­ler han sine er­fa­rin­ger med før­s­te­gangs­tje­nes­ten i uli­ke vå­pen­gre­ner. Mer krutt fra Ty­holt, alt­så …

 

PROGRAMMER PRODUSERT PÅ TYHOLT

 Seere/lyttere 2010Andel
TV  
Det må jeg gjøre før jeg dør (tall for 2011)84049,7
Ikke prøv dette hjemme (tall for 2011)67243,4
Schrödingers katt49936
På tro og Are44328,3
Newton29924,5
Åpen himmel12113,7
Kosinus718,3
Tekno695,1
   
RADIO  
Påskelabyrinten89272,1
Norgesglasset72252
Her og nå58948,3

Gjennomsnittstall i hele tusen. Andelen gjelder personer over 12 år.

Powered by Labrador CMS