Fra venstre konserntillitsvalgt Eva Stenbro, NJA-styremedlem Lars Døvle Larssen og NJA-leder Britt-Ellen Negård.

Frykter at 100 nye årsverk ryker

Tillitsvalgte krever at Amedia-ledelsen oppklarer uklarhet om hvor mange som må gå.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

- Signalene som nå er kommet bidrar til å skape utrygghet og uro ute blant de ansatte, sier Britt-Ellen Negård, leder av Norsk Journalistlags konsernlag i Amedia (NJA).

Sentrale tillitsvalgte opplyser til Journalisten.no at det i desember spredte seg en oppfatning i Amedia om at det skal kuttes ytterligere 100 årsverk, på toppen av den allerede vedtatte nedbemanningen på 300 til 400 årsverk. Tallet 100 skal blant annet ha blitt brukt i regionale og lokale drøftelsesmøter.

Konsernledelsen bekrefter at det er aktuelt å kutte mer enn tidligere besluttet, men at 100 årsverk er et altfor høyt tall.

300 til 400

Ledelsen i Amedia informerte i fjor høst tillitsvalgte og ansatte om at det er nødvendig å hente ut 350 millioner kroner i såkalte synergieffekter, som følge av sammenslåingen av Edda Media og A-pressen. Daværende konsernsjef Thor Gjermund Eriksen, som nå er påtroppende kringkastingssjef, anslo så seint som i månedsskiftet november/desember at antall årsverk i Amedia skal ned med mellom 300 og 400 innen 2015. Konsernet sysselsetter i dag om lag 3.700 personer.

Are Stokstad, konserndirektør med regionansvar for mediehus, sier at det er feil at Amedia må nedbemanne med så mye som 100 nye årsverk.

- Det er ikke gjort noe slikt vedtak. Vi har ikke satt noe nytt måltall, men 100 årsverk er altfor høyt.

Løpende forbedring

Ifølge Stokstad er det imidlertid behov for forbedringer som ikke lå innenfor det opprinnelige synergimålet.

- Vi har gjennom de siste årene hatt et løpende forbedringsarbeid både i Edda Media og A-pressen. Det er til de grader fortsatt nødvendig, som følge av den stagnasjonen og delvise svikten vi ser i annonsemarkedet. Det er fullt trykk på å gjennomføre de forbedringene vi hadde satt oss fore ute i mediehusene.

Amedia-ledelsen har derfor, ifølge Stokstad, ambisjoner om å redusere bemanningen noe mer enn man opprinnelig så for seg. Kuttbehovet vil variere fra bedrift til bedrift.

- Utviklingen tyder på at vi heller må ligge i overkant enn i underkant av de opprinnelige målsetningene. De lokale mediehusene må selv synliggjøre hva de mener å kunne oppnå av effektiviseringer. Fasiten bestemmes derfor nedenfra og opp, ikke ovenfra og ned.

NJA overrasket

Negård er overrasket over Stokstads uttalelser. Hun sier at NJA vil skrive et brev til konstituert konsernsjef Glenn Veiby og be om en redegjørelse.

- Det er vanskelig å vite hva som er hva her. For å unngå at ting blir tåkelagt må vi få vite hva budskapet om nye kutt innebærer i forhold til de 350 millioner kroner som det allerede er vedtatt skal tas ut i synergier. Hva har konsernet for eksempel lykkes med å ta ut på toppen?

- Skaper utrygghet

Negård poengterer at NJA uansett er kritisk til tap av mange stillinger i kjernefunksjonene, det vil si redaksjonene og salgsavdelingene. Ifølge tidligere uttalelser fra konsernledelsen skal disse vernes i størst mulig grad.

- Det er foreløpig uklart hvor en utvidet nedbemanning vil bli mest merkbar. Vi er uansett imot så store bemanningskutt når bedriftene både enkeltvis og samlet leverer gode økonomiske resultater. Dette kan minne om skremselspropaganda, sier NJA-lederen.

Bedt om møte

Konserntillitsvalgt Eva Stenbro (NJ) sier at hun har oppfattet konsernledelsen slik at synergiuttaket skulle bli mest merkbart på konsernnivå, og mindre merkbart ute i bedriftene.

- Konsernutvalget for tillitsvalgte i Amedia har nå bedt konsernsjef Veiby om et møte om synergiuttakene. Vi synes tallet 100 er veldig høyt. Det er ikke akseptabelt for oss å kutte så mye ute i bedriftene, spesielt hvis årsaken er at man ikke har nådd målene for kutt på toppen av organisasjonen, sier Stenbro, som også er ansattrepresentant i Amedias konsernstyre.

Informert før jul

Lars Døvle Larssen er klubbleder i Tønsbergs Blad, styremedlem i NJA og sentral tillitsvalgt i Amedia. Han forteller at han fikk vite om de nye kuttene før jul, og har informert sine medlemmer om saken.

- Det vi har oppfattet, og som vi har hatt et lokalt drøftelsesmøte med vår ledelse om, er at konsernet skal ta ut 100 årsverk i tillegg til synergiuttaket. Det skal være gjort en grov fordeling mellom regionene i Amedia, men jeg har ikke hørt at det foreligger en liste over hvor mange årsverk som skal kuttes i de enkelte bedriftene. Det skal holdes et allmøte her i TB snart, slik at alle ansatte blir informert. Dette har ledelsen informasjonsplikt om. Deretter regner jeg med at klubben følger opp med et medlemsmøte. Foreløpig er stemningen her avventende, siden vi ikke helt vet hvordan dette vil slå ut for oss.

 

Powered by Labrador CMS