– Dømt for å for­tel­le sann­he­ten

PA­RIS (Jour­na­lis­ten): Den pro­fi­ler­te jour­na­lis­ten Eric Zemmour føl­ger i fot­spo­re­ne til mo­delle­gen­den Bri­git­te Bar­dot. De er beg­ge dømt for å opp­ford­ret til ra­se­hat. Et­ter dom­men mot den fran­ske jour­na­lis­ten ret­tes nå sø­ke­ly­set mot den fran­ske yt­rings­fri­he­ten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

6. mars 2010 er det de­batt om fransk iden­ti­tet på tv-ka­na­len Ca­nal+ der Eric Zemmour mø­ter en ak­ti­vist fra for­ste­de­ne. Den svar­te kvin­nen an­gri­per po­li­ti­ets makt­mis­bruk mot et­nis­ke mi­no­ri­te­ter når det gjel­der kon­trol­ler på gata. Det en­der i et kraf­tig munn­hog­ge­ri mel­lom de to, der jour­na­lis­ten Eric Zemmour sier:

– Men hvor­for ble dis­se men­ne­ne stop­pet 17 gan­ger? Hvor­for? For­di de fles­te nar­ko­lan­ge­re en­ten er af­ri­ka­ne­re el­ler ara­be­re. Det er et fak­tum.

Den­ne ut­ta­lel­sen fø­rer til at fem or­ga­ni­sa­sjo­ner, der­iblant SOS Ra­sis­me brin­ger ham inn for ret­ten. 18. feb­ruar blir Eric Zemmour dømt for å ha opp­ford­ret til dis­kri­mi­ne­ring ba­sert på ra­se­til­hø­rig­het.

– In­gen pro­vo­ka­tør

– Jeg er in­gen pro­vo­ka­tør, bare en ær­lig ob­ser­va­tør av vir­ke­lig­he­ten, sa Zemmour un­der retts­sa­ken. Han ri­si­ker­te et års feng­sel og 45.000 euro i bot. Ret­ten idøm­te han en bot på 2.000 euro. Jour­na­lis­ten an­ker ikke – selv om han sier han kun for­tal­te sann­he­ten.

Eric Zemmour har i man­ge år vært en selv­er­klært fi­en­de av po­li­tisk kor­rekt­het. Både kvin­ner, hom­ser og inn­vand­re­re har fått gjen­nom­gå via hans fas­te spal­te i avi­sen Le Fi­ga­ro og Zemmours kom­men­ta­rer i tv-ka­na­le­ne Fran­ce 2 og I-Tèlè. Han er en po­pu­lær gjest i de fran­ske ka­na­le­nes pra­te­pro­gram­mer.

Kom­men­ta­to­ren har de sis­te uke­ne fått mye støt­te. Både for inn­hol­det i det han sier, men mest av alt for ret­ten til å si det. Støt­te­spil­ler­ne kom­mer fra po­li­tis­ke par­ti­er både på venst­re­si­den og høy­re­si­den. Også pres­se­folk for­sva­rer Zemmours rett til å ytre seg.

Hø­rer ikke hjem­me i ret­ten

– Jeg er lei av alle dis­se ju­ri­dis­ke pro­ses­se­ne som or­ga­ni­sa­sjo­ner star­ter for­di de er ueni­ge i det som sies. Pres­se­fri­het av­gjø­res ikke i ret­ten, men rundt de­batt­bor­de­ne, sier grunn­leg­ger og tid­li­ge­re ge­ne­ral­sek­re­tær i Re­por­te­rer Uten Gren­ser (RUG), Ro­bert Ménard til Jour­na­lis­ten. Han er i dag æres­pre­si­dent i or­ga­ni­sa­sjo­nen og var en dem for­sva­ret had­de kalt inn til å vit­ne til for­del for Zemmour.

– Pro­ble­met i Frank­ri­ke er ikke sta­ten, men alle de små or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne og lob­by­grup­pe­ne som vil sør­ge for at ting blir for­budt, sier han og ten­ker på «det myl­de­ret av or­ga­ni­sa­sjo­ner» som job­ber med ra­sis­me, an­ti­se­mit­tis­me og mot ho­mo­fo­bi.

– Dis­se or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne leg­ger et enormt press på jour­na­lis­ter, slik at det går ut over yt­rings­fri­he­ten. Man­ge jour­na­lis­ter er redd for å in­vi­te­re gjes­ter til pro­gram­me­ne sine for­di de kan bli truk­ket for ret­ten i et­ter­kant, sier Ménard som selv har et dag­lig in­ter­vju­pro­gram på ny­hets­ka­na­len I-Télé.

Ikke ære­kren­ken­de

Selv om ret­ten men­te at Zemmour har bi­dratt til dis­kri­mi­ne­ring, ble han fri­fun­net for ære­kren­kel­ser.

– Ut­ta­lel­se­ne er sjok­ke­ren­de, men li­ke­vel ikke in­ju­rie­ren­de, ut­tal­te ret­ten.

Pro­ble­met i den­ne ty­per sa­ker er at man ikke kan be­vi­se om Zemmour har rett el­ler ikke. For i Frank­ri­ke set­tes lik­hets­idea­let høyt. Der­for er det blant an­net ulov­lig å lage sta­tis­tikk om mi­no­ri­te­ter og kri­mi­na­li­tet.

Det hjalp ikke at en tid­li­ge­re so­sia­lis­tisk jus­tis­mi­nis­ter send­te brev til ret­ten for å gjø­re den opp­merk­som på fak­ta:

– Jeg had­de til­gang til kri­mi­na­li­tets­sta­tis­tik­ken til le­del­sen for den na­sjo­na­le sik­ker­he­ten. Den vi­ser at mer enn 50 pro­sent av dem som står bak den­ne type kri­mi­na­li­tet er unge af­ri­ka­ne­re el­ler de kom­mer fra de ara­bi­ske lan­de­ne i Nord-Af­ri­ka, skrev eks­mi­nis­te­ren Jean-Pier­re Che­vè­ne­ment.

– Men det stør­ste pro­ble­met, sier Ro­bert Ménard, er den fran­ske lov­giv­nin­gen. Vi har man­ge pa­ra­gra­fer når det gjel­der dis­kri­mi­ne­ring som vir­ke­lig leg­ger be­grens­nin­ger på yt­rin­ger. Og så har vi dom­me­re som me­ka­nisk døm­mer uten og ten­ke på det over­ord­ne­de: Nem­lig ret­ten til å ytre seg.

Kre­ver han får spar­ken

Jean-Fran­çois Julliard, da­gens ge­ne­ral­sek­re­tær i RUG, pres­se­fri­he­tens vik­tig­ste ta­le­rør i Frank­ri­ke, me­ner at så len­ge Eric Zemmour ikke har mis­tet job­ben, så må man god­ta den­ne dom­men. Venst­re­si­dens jour­na­list­for­bund i Fran­ce Télévision me­ner der­imot at dom­men må få kon­se­kven­ser for den frittal­en­de kom­men­ta­to­ren.

– Han bør ikke len­ger få slip­pe til i våre sen­din­ger, sier ge­ne­ral­sek­re­tæ­ren i SNJ-CGT, Jean-Fran­çois Tèaldi i en pres­se­mel­ding. Han kre­ver at tv-ka­na­lens topp­sjef trek­ker de nød­ven­dig kon­se­kven­se­ne av den­ne rasehatdommen.

– Ra­sis­me er et vel­dig føl­somt om­rå­de i Frank­ri­ke. Jour­na­lis­ter blir ofte stilt for ret­ten, men det ikke så ofte de blir dømt. Vi må stil­le oss spørs­må­let om det er for en­kel­te å star­te en ju­ri­disk pro­sess i dis­se sa­ke­ne. Jeg er ikke enig i det Zemmour sa, men det må være stor tak­høy­de for den­ne type yt­rin­ger, sier Jean-Fran­çois Julliard i Re­por­te­re Uten Gren­ser til Jour­na­lis­ten.

Powered by Labrador CMS