FORBEREDT: Advokat Ane Stokland (t.v) mener NRK Brennpunkt ved redaksjonssjef Vibeke Haug og programredaktør Lars Kristiansen har gode argumenter i kildevernsaken, som denne uka behandles i Høyesterett. Foto: Kathrine Geard

Tror på med­hold i Høy­es­te­rett

I dag får Høy­es­te­rett høre hvor­for re­dak­sjons­sjef Vi­be­ke Haug i NRK Brenn­punkt nek­ter å av­slø­re en kil­de.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

− Det­te er en prin­si­pi­elt vik­tig sak. Det er kam­pen for kil­de­ver­net og yt­rings­fri­he­ten det hand­ler om. Det vik­tig­ste vi for­hol­der oss til er 3.4 i Vær var­som-pla­ka­ten. Vi an­ket til Høy­es­te­rett da vi ikke fikk med­hold i lagmanns­ret­ten, for­di for oss er kil­de­ver­net ab­so­lutt, sier re­dak­sjons­sjef i NRK Brenn­punkt, Vi­be­ke Haug.

  Pro­gram­re­dak­tør for Do­ku­men­tar og Sam­funn, Lars Kris­tian­sen, leg­ger til at det ikke var en van­ske­lig av­gjø­rel­se.

– Det er det­te vi er i bu­si­ness for.

Lag­manns­ret­ten men­te at mu­lig­he­ten til å opp­kla­re kor­rup­sjon vei­de tyng­re enn kil­de­ver­net og påla Haug vit­ne­plikt.

 −  Det er vik­tig å ha klart for seg at den kil­den vi be­skyt­ter er et mel­lom­ledd og ikke per­so­nen som vil­le sel­ge ma­te­ria­let, sier Haug.

Kris­tian­sen sier han for­står at det­te kan være en in­ter­es­sant ju­ri­disk pro­blem­stil­ling, men som re­dak­tør sy­nes han ikke det er van­ske­lig.

– Fra et redaktørståsted er det ikke le­ve­lig om det fin­nes hull i kildever­net. I et fritt sam­funn er me­di­ene av­hen­gi­ge av å få in­for­ma­sjon. Vi kan ikke gå på ak­kord med kil­de­ver­net.

Til salgs

Kil­de­vern­sa­ken be­gyn­te et­ter at Dag­bla­det i no­vem­ber 2012 skrev at NRK Brenn­punkt had­de blitt til­budt et­ter­forsk­nings­do­ku­men­ter fra 22. juli-sa­ken, av en an­satt i po­li­ti­et. Ved­kom­men­de vil­le sel­ge do­ku­men­te­ne for 30.000 kro­ner, men NRK tak­ket nei.

– Til­bu­det ble kon­tant og umid­del­bart av­vist, for­tel­ler Haug, som var den som tok av­gjø­rel­sen.

 − Det var hel­ler in­gen van­ske­lig be­slut­ning, det var ald­ri ak­tu­elt å aksep­te­re til­bu­det. Det hand­ler om at vi prin­si­pi­elt er mot betalingsjournalistikk, sier Kris­tian­sen.

 − Så dere had­de tatt imot om do­ku­men­te­ne var gra­tis?

 − Det had­de vært en an­nen vur­de­ring om vi had­de fått det gratis. Da vil­le vi gått vi­de­re med ma­te­ria­let, sett nær­me­re på kil­dens mo­tiv, sjek­ket ge­hal­ten, om det kun­ne ve­ri­fi­se­res  og så vi­de­re.

Det ar­bei­det be­gyn­te man ald­ri på. Men NRK fikk pre­sen­tert ma­te­ria­let, og det ble vur­dert som vik­tig.

–  Vi fikk be­skre­vet inn­hol­det, men har ikke sett det fy­sisk. Og siden det var et til­bud om kjøp, ble det alt­så umid­del­bart av­vist, sier Haug.

På­lagt å vit­ne

Opp­sla­get i Dag­bla­det før­te til at Spe­si­al­en­he­ten for po­li­ti­sa­ker åp­net etterforsk­ning. Brenn­punkt-med­ar­bei­der­ne Hå­kon Haugs­bø, Vi­be­ke Haug og Lars Kris­tian­sen ble av­hørt. In­gen av dem vil­le av­slø­re kil­den, el­ler inn­hol­det i det ma­te­ria­let som ble til­budt.

Men Haug for­klar­te at hun ble kjent med til­bu­det gjen­nom en te­le­fon fra en med­ar­bei­der, som hun ikke øns­ker å opp­gi iden­ti­te­ten til. Hun opplyste også at til­bu­det ble fram­satt av en mel­lom­mann hun kjen­ner identi­te­ten til, men at hun ikke vet hvem per­so­nen bak til­bu­det er. Spesialenheten krev­de  at Oslo ting­rett skul­le på­leg­ge Haug vit­ne­plikt. Men ting­ret­ten men­te hen­sy­net til kil­de­ver­net kom først.

Si­den kom Bor­gar­ting lag­manns­rett til mot­satt kon­klu­sjon. Den­ne retten av­gjor­de at opp­kla­ring av kor­rup­sjon vei­de tyngst og påla Brennpunktsje­fen vit­ne­plikt.

 Tors­dag og fre­dag den­ne uka var så tu­ren kom­met til Høy­es­te­retts be­hand­ling av spørs­må­let. Doms­slut­nin­gen fore­lig­ger tro­lig i lø­pet noen uker.

Gode ar­gu­men­ter

Alle har i ut­gangs­punk­tet vit­ne­plikt når man blir stev­net for ret­ten. Men jour­na­lis­ter og re­dak­tø­rer har en lov­fes­tet rett til å be­skyt­te sine kil­der. Lovens kil­de­vern er li­ke­vel ikke ab­so­lutt. Dom­sto­len kan et­ter en helhetsvurde­ring gjø­re unn­tak fra prin­sip­pet om kil­de­vern der­som vek­ti­ge sam­funns­in­ter­es­ser til­si­er det, slik som ri­kets sik­ker­het el­ler fare for liv og hel­se.

 Ane Stok­land er NRKs ad­vo­kat på sa­ken. Hvor­dan vur­de­rer hun saken?

 − Det er en vik­tig sak som drei­er seg om pres­sens grunnleggende rol­le i et de­mo­kra­ti. Et­hvert inn­grep i kil­de­ver­net vil ha en «chilling»-effekt på pres­sens mu­lig­het til å opp­fyl­le sin rol­le som mot­vekt og kon­trol­lør av makt­fak­to­rer i sam­fun­net. Uav­hen­gi­ge in­for­ma­sjons­ka­na­ler vil tør­ke inn der­som man åp­ner for unn­tak i kil­de­ver­net. Det hand­ler om borger­nes rett til å mot­ta in­for­ma­sjon av all­menn in­ter­es­se, sier Stok­land.

− Jeg me­ner vi har gode ar­gu­men­ter for at kil­de­ver­net må stå seg.

 

Powered by Labrador CMS