Audun Solberg. Foto: Kathrine Geard

Større åpenhet i NJ før 2013 - kanskje

GARDERMOEN (Journalisten): Her kan du lese om NJ-ledelsens nederlag og landsmøtets viktigste politiske vedtak.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NJs interne åpenhetspolitikk var ett av de heteste temaene på NJ-landsmøtet, som ble avsluttet torsdag. Avtroppende landsstyremedlem Audun Solberg (VG) foreslo, med støtte fra mange av delegatene, å åpne møtene til NJs arbeidsutvalg (AU). Forslaget falt med knapt flertall i landsstyret i april, etter sterk motstand fra NJ-ledelsen, men Solberg tok det opp igjen på landsmøtet.

Debatten endte i et kompromiss, som innebærer at det nyvalgte landsstyret pålegges å vurdere løsninger for å oppnå økt åpenhet.

I den nye tiltaksplanen som ble vedtatt på landsmøtet slås det fast at NJ skal fortsette kampen for å sikre faste ansettelser i redaksjonene og gjennomføre en ny arbeidsmiljøundersøkelse (se under). I spørsmålet om undsersøkelse påførte salen NJ-ledelsen et knepent nederlag.

Lukkede møter

AU, som består av NJs leder, nestleder og to landsstyremedlemmer, er i dag lukket for omverdenen. Solberg fikk støtte for sitt forslag fra blant andre landsstyremedlemmene Stein Sneve (Avisa Nordland), Carine Johansen (Østlandets Blad) og Håkon Okkenhaug (Trønder-Avisa). De satt sammen i NJs organisasjonsutvalg i vinter og anbefaler at NJ, som krever åpenhet av andre, går foran med et godt eksempel.

Verken forslagsstilleren, støttespillerne eller Journalisten har undersøkt om andre fagorganisasjoner praktiserer større åpenhet enn NJs øverste organer.

- Men selv om ingen andre praktiserer det, har en medlemsorganisasjon for journalister et særlig krav om å vise åpenhet, sier Solberg til Journalisten.no.

Han mener at åpenhet og gjennomsiktighet gir tillit og sikrer bedre vedtak.

Fortrolig forum

NJ-ledelsen gikk imot forslaget om å åpne AU-møtene. Motstanderne, som det også var en god del av blant delegatene på landsmøtet, argumenterte med at NJ må ha et fortrolig forum for behandling av saker som angår enkeltmedlemmer og for saksforberedende diskusjoner om tariffutfordringer og strategiske forretningsinteresser.

Det er åpenhetstilhengerne enig i. De legger imidlertid avgjørende vekt på signalverdien ved at AU-møtene erklæres som åpne, med mulighet for å lukke saker som krever fortrolighet.

Kompromiss

Landsmøtet vedtok, mot to stemmer, redaksjonskomiteens kompromissforslag. Det lyder slik:

“NJ vil være et eksempel for andre i spørsmål om åpenhet. Landsmøtet ber landsstyret vurdere om, og i tilfelle hvordan, arbeidsutvalget kan praktisere større åpenhet i sitt arbeid”.

- Jeg skulle gjerne sett at vi kom lenger, men dette er et greit kompromiss som gir tydelige signaler om hva som er målet, sier Solberg til Journalisten.no. Fra talerstolen lovte han å følge prosessen videre og å stille på det første åpne AU-møtet.

Rydde opp i ulovligheter

Det er full åpenhet om NJs viktigste oppgaver i perioden 2011-13. I en resolusjon om midlertidige ansettelser krever NJ-landsmøtet at mediebransjen respekterer arbeidsmiljøloven, rydder opp i ulovlige forhold og benytter lovlige kontrakter og ansettelser.

“Permanent behov for arbeidskraft skal utføres av fast ansatte. Mediebedriftene har ansvar for at bemanningen tilpasses det reelle behovet i den enkelte redaksjon. Midlertidig ansatte likebehandles med fast ansatte med hensyn til lønn, opplæring, faglig utvikling, etc, og skal få systematiske tilbakemeldinger fra overordnede. NJ fortsetter kampen for at loven skal brukes slik den er ment, og oppfordrer norske redaktører til å gjøre det samme”.

Tiltaksplanen

Etter bearbeiding i redaksjonskomiteen vedtok landsmøtet følgende nye punkter i NJs tiltaksplan, som angir de prioriterte oppgavene fram til neste landsmøte:

• NJ skal arbeide for faste ansettelser og mot at permanent for arbeidskraft fylles av midlertidig ansatte. NJ skal jobbe mot ulovlige arbeidsforhold for midlertidige, misbruk av arbeidsmiljølovens intensjon og diskriminering av midlertidige.

• NJ skal arbeide for at dagens lovverk forsvares og forbedres.

• NJ skal intensivere skoleringen av tillitsvalgte i lov og avtaleverk i perioden.

• Klubbene må løpende ha oversikt over bruken av midlertidige i redaksjonene, og kunne rapportere dette til NJ. Alle klubbene oppnevner ett av styrets medlemmer eller leder som midlertidig-kontakt.

• NJ skal prioritere systematisk kompetanseheving av journalister for å heve kvaliteten i alle medier, prioritere journalistfaglige konferanser og påvirke myndigheter, eiere, redaktører og andre samfunnsaktører som har innflytelse over journalistikkens rammevilkår.

Torgny Hasås (LO Media) og Pål Hellesnes (Klassekampen) fikk salen med seg (med 95 stemmer) på en advarsel mot EUs vikarbyrådirektiv.

“NJ skal jobbe for å sikre at lov og avtaleverk ikke svekkes som følge av innføring av EUs vikarbyrådirektiv.”

Gikk mot ledelsen

Dagens kampsak ble avgjort med kun fire stemmers overvekt, 73 mot 69 stemmer. Redaksjonskomiteen valgte å ikke ta stilling i saken, som handlet om hvilke undersøkelser NJ skal prioritere høyest i perioden: enten en ny undersøkelse av journalistisk kvalitet eller en ny nasjonal arbeidsmiljøundersøkelse.

Det knappe flertallet på landsmøtet vedtok at NJ skal gjennomføre en ny, nasjonal arbeidsmiljøundersøkelse, og at organisasjonen skal vurdere å også gjennomføre en ny kvalitetsundersøkelse før neste landsmøte i 2013. Stemmeresultatet representerer et nederlag for NJ-ledelsen og flertallet i landsstyret, som ville prioritere en kvalitet høyest og kun vurdere en arbeidsmiljøundersøkelse.

Det var OJ-styret og Helgeland og Salten Journalistlag som her vant fram med sine likelydende forslag.

Streng NRK-praksis

Audun Solberg fremmet også forslag om å ta inn følgende prinsippielle holdning i NJs program:

“NRK skal være en lisensfinansiert, nasjonal medieinstitusjon uten reklame, og med en streng praksis for bruk av sponsorplakater.”

Forslaget ble vedtatt mot fem stemmer.

I et annet nytt programpunkt heter det at flest mulig NJ-medlemmer skal være omfattet av Avtalefestet pensjon (AFP)-ordning.

Landsmøtet vedtok enstemmig å gi landsstyret mandat til å melde NJ ut av International Federation of Journalists.

Frilansavtaler

Landsmøtet vedtok enstemmig en skjerpet frilanspolitikk. I det nye programmet heter det:

“NJ vil arbeide for å forbedre frilansjournalistenes inntektsgrunnlag, blant annet ved å arbeide for å få etablert frilansavtaler med arbeidsgivere på områder som gjelder honorar, opphavsrett og andre arbeidsvilkår. Klubber og lokallag skal arbeide for at NJ-organiserte frilansmedarbeidere betales etter NJs frilanskalkulator.”

Forslaget fra Lars Johnsen om å utrede NJs lønnsstige opp mot den nye pensjonsreformen ble vedtatt oversendt NJs forhandlingsutvalg.

Powered by Labrador CMS