Anspent i Aftonbladet

Tidligere i høst fikk de ansatte i Aftonbladet varsel om store innsparinger.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Klubb­le­de­ren i Af­ton­bla­det er be­kym­ret over den fram­ti­di­ge skjeb­nen til man­ge av sine kol­le­ger. Bare få må­ne­der et­ter at vin­du­ene i Schibsteds nybygg i Stockholm krasj­lan­det på bak­ken, kom nem­lig uromeldinga fra avi­sens topp­le­del­se. Et fort­satt kraf­tig opp­lags­fall, kob­let med uro på fi­nans­mar­ke­det, be­tyr at Aftonbladets an­sat­te må være «men­talt for­be­redt» på nye be­man­nings­kutt.

– Om­fang og tidsscenario vet vi fore­lø­pig ikke noe om, men det opp­le­ves nok­så ab­surd. Det er bare to år si­den hund­re an­sat­te, hvor­av ca. halv­par­ten jour­na­lis­ter, måt­te for­la­te Af­ton­bla­det, og i fjor kun­ne Af­ton­bla­det rap­por­te­re om et over­skudd på 310 mil­li­oner (sven­ske) kro­ner. Det stør­ste noen­sin­ne. Så går det ett år, og vi vars­les om nye kuttrunder. Den­ne gang tro­lig med opp­si­gel­ser som re­sul­tat, kon­sta­te­rer Ågren og ris­ter opp­gitt på ho­det.

– Stem­nin­gen i hu­set blir selv­sagt pre­get ne­ga­tivt av en slik usik­ker­het. Det blir van­ske­lig med ar­beids­mo­ti­va­sjon, når man sta­dig opp­le­ver nye kutt­pla­ner.

Kraf­tig ned­gang

Det er tun­ge ti­der i svensk avis­bran­sje, og al­ler tyngst er det kan­skje i Schib­sted-eide Af­ton­bla­det.

Sve­ri­ges stør­ste avis mis­tet hele 38.400 i opp­lag fra 2009 til 2010, og iføl­ge det Jour­na­lis­ten er­fa­rer, lig­ger det an til et til­sva­ren­de opp­lags­fall også i år. Det be­tyr at avi­sen, som for bare ti år si­den had­de 420.000 i opp­lag, i år kan hav­ne un­der 300.000- stre­ken. Og som det ikke er nok, med en slik ut­vik­ling kan den også mis­te po­si­sjo­nen som Sve­ri­ges stør­ste avis til Bon­ni­er-eide Da­gens Nyheter.

– Vi lig­ger vel­dig langt fram­me på mo­bil og nett, og de avis­kjø­per­ne vi mis­ter går i li­ten grad til kon­kur­ren­ten Ex­pres­sen, men til mo­bil­mar­ke­det. Men selv om Af­ton­bla­det er blant de me­di­ene som har kom­met lengst når det gjel­der betalløsninger for inn­hold på nett, mo­bil og nett­brett, så ge­ne­re­rer det fore­lø­pig for lite pen­ger. I den for­stand lig­ner Af­ton­bla­det mye på VG, med man­ge av de sam­me ut­ford­rin­ge­ne, sier Jen­ny Ågren.

To journalistleire

Mens det for få år si­den var 400 jour­na­lis­ter som job­bet i Af­ton­bla­det, er tal­let i dag rundt 275. I til­legg kom­mer 40 som er an­satt i et eks­ternt be­man­nings­sel­skap.

– Det er en ut­vik­ling vi er lite be­geist­ret for. De 40 inn­går i re­dak­sjo­nen og gjør nøy­ak­tig sam­me jobb som oss and­re, men de er or­ga­ni­sert i egen klubb, og de tje­ner ikke like bra. Vi blir to lei­rer. Men le­del­sen er for­nøyd, si­den an­set­tel­sen i et an­net sel­skap be­tyr at Af­ton­bla­det kan be­nyt­te de­res ar­beids­kraft len­ger, uten å måt­te ri­si­ke­re å gi dem ansettelsesforhold i avi­sen, sier Ågren.

– Aftonbladets HR-an­svar­lig sa ny­lig også at alle stil­lin­ger unn­tatt sjef­re­dak­tø­rens i prin­sipp kan out­sour­ces på en slik måte i fram­ti­den?

– Ja. Ut­ta­lel­sen vek­ket be­styr­tel­se og ho­de­ris­ting, men ut­over det tror jeg ikke at jeg øns­ker å kom­men­te­re den.

Trøb­le­te sam­men­flyt­ting

I Nor­ge har Schib­sted fat­tet et prin­sipp­ved­tak om at man øns­ker å sam­lo­ka­li­se­re alle kon­ser­nets be­drif­ter. Det har sven­ske Schib­sted al­le­re­de gjort, og i dag fin­ner man Af­ton­bla­det, Svens­ka Dag­bla­det, E24 og de and­re Schib­sted-be­drif­te­ne i et ny­bygg ved Kungsbron, like ved Stock­holm Cen­tral. Men iføl­ge Ågren er er­fa­rin­ge­ne et­ter et drøyt halv­års sam­bo­er­skap langt fra po­si­ti­ve.

– Det er ab­so­lutt hyg­ge­lig å få tet­te­re kon­takt med jour­na­list­kol­le­ge­ne i SvD og E24, men el­lers har det vært man­ge gnis­nin­ger. Vi sit­ter tet­te­re, vi har fått mind­re ar­beids­fla­te og luf­ta er blitt mye dår­li­ge­re. Det er mye som ikke har fun­gert, men vi hå­per at det­te er ting som skal gå seg til. Også da Af­ton­bla­det i 1989 flyt­tet til Glo­ben, tok det jo tid før man fant seg til ret­te, kom­men­te­rer Ågren. Og fort­set­ter:

– Det er vik­tig å være med tid­lig i en pro­sess som det­te, og vi har der­for tett kon­takt med til­lits­valg­te i nor­ske Schib­sted, slik at de skal kun­ne på­vir­ke de nor­ske pla­ne­ne om sam­lo­ka­li­se­ring i Oslo til å bli mer vel­lyk­ket enn det vi har opp­levd her.

(Publisert i magasinet 9. september.)

Powered by Labrador CMS