Grensen for hvilke medier som skal få lavmoms eller ei vil bli en utfordring å vurdere, mener kulturministeren. Foto: Martin Huseby Jensen

Vanskelige momsgrenser

Kulturministeren mener det er mulig med særnorske momsgrenser, men det er vanskelig å få til.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Jeg er opp­tatt av gode be­ta­lings­løs­nin­ger på nett, og det­te er ikke en sær­norsk dis­ku­sjon, sier kul­tur­mi­nis­ter An­ni­ken Huit­feldt.

På­stan­den fra me­die­bran­sjen om at da­gens moms­ord­ning hind­rer in­no­va­sjon, pa­re­rer stats­rå­den med å vise til at bran­sjen selv ikke øns­ket det platt­form­nøy­tra­le al­ter­na­ti­vet.

Vik­tig å fi­nan­si­ere jour­na­li­stik­ken

Huit­feldt for­kla­rer at den sto­re ut­ford­rin­gen nå er til­pas­nin­gen. I EU er fryk­ten at der­som man set­ter ned mom­sen på di­gi­ta­le platt­for­mer, vil avi­ser kun­ne ende opp med å sel­ge blant an­net fil­mer til lav­moms. Og så er det et spørs­mål om inn­hold.

– Det er mu­lig å ha sær­nor­ske moms­sat­ser, men det er van­ske­lig å ha sær­nor­ske moms­gren­ser. For­skjel­len mel­lom nettbrettversjonen til for eks­em­pel Kjendis.no og et uke­blad er ikke nød­ven­dig­vis så stor.

Stats­rå­den for­kla­rer vi­de­re at det er vik­tig å ikke gjø­re slik at moms­sy­ste­met blir gjen­nom­hul­let, sam­ti­dig som det er vik­tig å fi­nan­si­ere jour­na­li­stik­ken.

Kul­tur­mi­nis­te­ren vil sør­ge for at det også i frem­ti­den gis me­die­støt­te, også til di­gi­talt inn­hold. For å trek­ke opp gren­se­ne for hva som fal­ler in­nen­for og hva som fal­ler uten­for, vil hun gå i dia­log med me­di­ene selv.

Powered by Labrador CMS