Roger Schjerva. Foto: Martin Huseby Jensen

– På høy tid med di­gi­tal­be­ta­ling

Fi­nans­de­par­te­men­tet me­ner di­rek­te­støt­te er bed­re enn moms­let­te.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Stats­sek­re­tær Ro­ger Schjer­va (SV) sy­nes me­die­bran­sjen bi­ter seg selv i ha­len ved å stil­le seg bak Schib­sted, som me­ner moms­fri­ta­ket er et godt vir­ke­mid­del og bør ut­vi­des. Moms­fri­ta­ket mot­vir­ker del­vis støt­ten som gis gjen­nom pro­duk­sjons­til­skud­det si­den sist­nevn­te er mål­ret­tet, mens den først­nevn­te er ba­sert på avis­salg, for­kla­rer stats­sek­re­tæ­ren.

– Jo mer du sel­ger, jo mer får du. Vi har gjort et reg­ne­styk­ke som vi­ser at der­som moms­fri­ta­ket var blitt over­ført til den di­rek­te pres­se­støt­ten vil alle avi­ser unn­tatt VG og Af­ten­pos­ten tje­ne på det. Men det er bare å kon­sta­te­re at hele bran­sjen står sam­let med Schib­sted, noe vi må leg­ge til grunn i den po­li­tis­ke be­hand­lin­gen frem­over.

Tøf­fe be­reg­nin­ger

I for­hold til Fevennen og Hal­ling­dø­len sier Schjer­va at Skat­te­eta­ten – ut fra re­gel­ver­ket – må be­reg­ne hvor stor an­del av inn­hol­det som er elek­tro­nisk for­mid­let. Tar du be­talt for abon­ne­ment med både pa­pir- og nett­pro­dukt, må det be­reg­nes hvor mye av det som stam­mer fra pa­pir og hvor mye som stam­mer fra nett.

Pro­ble­met med å ha lav­moms el­ler null­moms på nett er sam­men­sau­sin­gen av pro­duk­ter som gjør det van­ske­li­ge­re å skil­le mel­lom det som kan an­ses som re­dak­sjo­nelt, og det som er for kom­mer­si­elt å reg­ne, for­kla­rer stats­sek­re­tæ­ren.

Na­tur­lig å be­ta­le

I til­legg for­byr EUs re­gel­verk at mom­sen set­tes ned på di­gi­ta­le me­di­er. Selv om Nor­ge ikke er bun­det til det­te re­gel­ver­ket, så er det iføl­ge Schjer­va en be­ty­de­lig fare for at det blir an­sett for å være ulov­lig stats­støt­te.

– Men hvor­dan vil de­par­te­men­tet for­hol­de seg til me­di­er som nå sat­ser på platt­form­nøy­tra­le pro­duk­ter?

– Jeg set­ter pris på den­ne ut­vik­lin­gen og me­ner den er rik­tig. Det er helt na­tur­lig å ta be­talt for di­gi­ta­le tje­nes­ter, det må for­bru­ker­ne bare ven­nes til. Det er ri­me­lig og helt na­tur­lig og in­gen grunn til å ven­te med. Men vi kom­mer ikke til å for­hol­de oss til det­te på an­nen måte enn at det er 25 pro­sent moms­sats på alt for­bruk, men er pri­sen null, så er det null i moms.

Powered by Labrador CMS