Lo­kal­avis i riks­ma­ne­sjen

Hovedtiltalte fikk historiens strengeste straff da dommen i Alvdal-saken falt i Elverum tingrett nylig. Også for journalister i lokalpressen har saken vært noe helt utenom det vanlige.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Jeg gle­der meg til den da­gen jeg kan våk­ne uten å ten­ke på over­greps­sa­ken i Alv­dal. Men som jour­na­list har det også vært vel­dig ar­tig, hvis man kan bru­ke det or­det i en så al­vor­lig sak, å job­be med den­ne sa­ken. Det har bydd på en type ut­ford­rin­ger en lo­kal­jour­na­list svært sjel­den får opp­le­ve, sier jour­na­list Tone Ho­ven­sjø Løk­ken i Ar­bei­dets Rett.

– I et så hen­del­ses­fat­tig om­rå­de som det­te er den­ne sa­ken noe helt spe­si­elt. I lø­pet av mine åtte NRK-år her i Nord-Øs­ter­da­len har jeg ald­ri vært i nær­he­ten av noe liknende. I en så sam­men­satt og fag­lig ut­ford­ren­de sak, får du vir­ke­lig brynt deg som ny­hets­jour­na­list, ut­fyl­ler jour­na­list Joar Elg­åen ved NRKs lo­kal­kon­tor for Nord-Øs­ter­da­len i Elgå.

Det lave Auk­rust­sen­te­ret kry­per sam­men mot kul­den, der det gjem­mer seg bak høye snø­skav­ler i Alv­dal sen­trum. Dø­re­ne er låst og mu­se­et stengt for se­son­gen, og på vei­en uten­for spar­ker en alvdøling seg fram på sin spark­støt­ting. Den lil­le kom­mu­nen med blott 2500 inn­byg­ge­re sy­nes å ha gått i vin­ter­dva­le, mens den ven­ter på vår, løv­sprett og inn­rykk av tu­ris­ter som vil fei­re Alvdals sto­re sønn, Kjell Au­krust.

Idyl­len sprek­ker

Men det sis­te året er idyl­len blitt over­skyg­get av en av de mest al­vor­li­ge over­greps­sa­ke­ne det mo­der­ne Nor­ge har opp­levd. I en li­ten grend i nord­re del av kom­mu­nen har fem voks­ne gjen­nom fle­re år for­gre­pet seg sek­su­elt på fire barn.  Sa­ken har sjok­kert Nor­ge, for­trengt Au­krust og plas­sert Alv­dal i et helt an­net fo­kus enn byg­da øns­ker.

«Alv­dal-sa­ken» er blitt et be­grep, og et­ter at ny­he­ten om over­gre­pe­ne ble kjent har et lite pres­se­korps vokst til et vel­dig stort, et­ter hvert som sa­ken har ut­vik­let seg fram mot retts­sa­ken i vin­ter. Iføl­ge man­ge som den mest spe­si­el­le over­greps­sa­ken noen­sin­ne.

– Ja, den­ne sa­ken er gan­ske eks­ep­sjo­nell. Det er jo før­s­te gang man har fått be­vis på bor­det, i form av bil­der, fil­mer og vi­deo­er. Man har sett dje­vel­ska­pen slik den er, sier Af­ten­pos­tens Inge D. Han­sen.

t/r El­ver­um

Mens Han­sen er ve­te­ran når det gjel­der sto­re retts­sa­ker, har over­greps­sa­ken i Alv­dal vært Ton­je Ho­ven­sjø Løk­kens de­but på det­te om­rå­det.

Som jour­na­list ved Tyn­set-kon­to­ret til tre­da­gers­avi­sa Ar­bei­dets Rett har hun hatt ho­ved­an­sva­ret for avi­sas dek­ning av Alv­dal. En opp­ga­ve som fikk et helt an­net inn­hold da over­greps­sa­ken ble av­dek­ket. Og som i vin­ter kul­mi­ner­te med en uke i El­ver­um da retts­sa­ken star­tet, og pend­ling de 20 mi­le­ne mel­lom hjem­met i Tyn­set og El­ver­um, de da­ge­ne hen­del­se­ne i tings­ret­ten måt­te til­si det. Og det gjor­de de of­te.

– Ja, det er blitt mye El­ver­um den­ne vin­te­ren. Men sam­men med min kol­le­ga Guri Jor­tveit har jeg også dek­ket over­greps­sa­ken her fra Tyn­set, med fo­kus på kom­mu­nen, bar­ne­ver­net og tilsynssvikten. Samt en rek­ke si­de­sa­ker om tid­li­ge­re in­cest­of­re og an­net re­la­tert til den al­vor­li­ge over­greps­sa­ken, for­tel­ler Ho­ven­sjø Løk­ken.

Falk­ber­get pas­ser på

Det er 25 km mel­lom Alv­dal og Tyn­set sen­trum, hvor Ho­ven­sjø Løk­ken, av­de­lings­le­der Guri Jor­tveit og to and­re jour­na­list­kol­le­ger hol­der hus. Skrått ut vin­du­et til venst­re kan de skim­te kom­mu­ne­hu­set, og bare et stein­kast unna, på den and­re si­den av gata, bor Ar­bei­dets Retts har­des­te kon­kur­rent, Øst­len­din­gen.

Til avi­sas sen­tral­re­dak­sjon i Rør­os er det yt­ter­li­ge­re fem mil, og der blir kon­sti­tu­ert re­dak­tør Arne In­gar Bæk­ken over­vå­ket av Jo­han Falk­ber­get som portretthenger på veg­gen i re­dak­tør­kon­to­ret.

– Han bur­de kan­skje vært det, men Falk­ber­get var nok ald­ri re­dak­tør av Ar­bei­dets Rett, kom­men­te­rer Bæk­ken, som li­ke­vel fø­ler det na­tur­lig at by­ens sto­re sønn har fått plass på kon­to­ret.

Stør­ste og mest kre­ven­de

Uten å nøle fast­slår Bæk­ken at over­greps­sa­ken i Alv­dal er en av de ab­so­lutt stør­ste og mest kre­ven­de sa­ke­ne avi­sa noen­sin­ne har måt­tet for­hol­de seg til. Noe som også har av­speilt seg i den lil­le avi­sas res­surs­bruk de sis­te må­ne­de­ne.

For­uten re­por­ter­ne Ton­je Ho­ven­sjø Løk­ken og Guri Jor­tveit, knyt­tet også Ar­bei­dets Rett til seg Glåm­da­lens re­dak­tør Rolf Nord­berg un­der sel­ve retts­sa­ken. Og fra retts­sa­len i El­ver­um le­ver­te Nord­berg dag­li­ge kom­men­ta­rer til avi­sa på Rør­os, 25 mil unna.

 – For en li­ten avis som vår har dek­nin­gen lagt be­slag på sto­re res­sur­ser. Og si­den vi best mu­lig har prøvd å unn­gå at den øv­ri­ge dek­nin­gen skal bli li­den­de av vår sto­re sat­sing på over­greps­sa­ken, er det også blitt en vel­dig kost­bar af­fæ­re. Det kan tvin­ge spa­re­kni­ven fram, kon­sta­te­rer Bæk­ken be­kym­ret.

Re­dak­tø­ren er li­ke­vel ikke i tvil om at det har vært en like rik­tig som vik­tig pri­ori­te­ring.

– Det har vært en vel­dig van­ske­lig sak, som har stilt sto­re krav til både plan­leg­ging og etis­ke vur­de­rin­ger. Som lo­kal­avis tett på kil­de­ne har vi vært i en enda mer ut­satt si­tua­sjon enn and­re me­di­er, med tan­ke på hva vi kan og ikke kan skri­ve. Og ikke minst spørs­må­let om hvor­dan vi skal for­hol­de oss til iden­ti­fi­se­ring, bil­de­bruk og de­talj­ni­vå. Spørs­må­le­ne har vært man­ge og av­gjø­rel­se­ne van­ske­li­ge, men skal jeg se til­ba­ke på det vi har gjort, så syns jeg vi har lyk­tes godt i vår dek­ning, sier Bæk­ken.

Etis­ke vur­de­rin­ger

Selv om over­greps­sa­ken i Alv­dal har pre­get hver­da­gen i Ar­bei­dets Rett, har avi­sa nes­ten ikke hatt sa­ken på forsida.

Bæk­ken for­kla­rer at det dels skyl­des at de mang­let ny­hets­sa­ker som pas­set na­tur­lig inn på førstesida, men vel så mye et be­visst øns­ke om ikke å eks­po­ne­re byg­das unge le­se­re for vold­som­me opp­slag på for­si­den.

 – Opp­slag som kan pas­se­re i and­re me­di­er len­ger unna, pas­ser ikke all­tid i en lo­kal­avis som le­ver tett på sine le­se­re. Det er hel­ler ikke helt rik­tig at alle her vet hvem de døm­te er, og før og un­der retts­sa­ken har vi der­for vært vel­dig til­ba­ke­hold­ne med bil­de­bruk og an­net som kan bi­dra til å iden­ti­fi­se­re dem. Vi drøf­tet den­ne pro­blem­stil­lin­gen grun­dig i for­kant, og det har vært til stor hjelp un­der sel­ve retts­sa­ken. Vi har hatt kla­re kjø­re­reg­ler som vi har kun­ne føl­ge, sier Bæk­ken.

Hol­der igjen

Til­ba­ke i Tyn­set nik­ker Guri Jor­tveit og Ton­je Ho­ven­sjø Løk­ken be­kref­ten­de til Bækkens ut­sagn. Men pre­si­se­rer sam­ti­dig at selv med kla­re kjø­re­reg­ler må de sta­dig for­hol­de seg til spørs­må­let hva de kan og bør skri­ve og hvor­dan de skal pre­sen­te­re det.

– Det kan ofte være kre­ven­de å hol­de igjen, ikke minst for­di vi så ofte har visst så mye mer enn vi har følt at vi har kun­net set­te på trykk, enes Jor­tveit og Ho­ven­sjø Løk­ken om.

Ar­bei­dets Rett-med­ar­bei­der­ne trek­ker fram et eks­em­pel hvor det ble dis­ku­sjon om hvor­vidt de kan­skje li­ke­vel bur­de fra­vi­ke sin re­strik­ti­ve ikke-iden­ti­fi­se­rings­lin­je: Da en tid­li­ge­re an­satt i Alv­dal bar­ne­vern vit­net i ret­ten.

– En­kel­te me­di­er bruk­te både navn og bil­de av hen­ne, og noen kol­le­ger fra and­re ste­der men­te vår «tid­li­ge­re barnevernansatt»-hold­ning ble litt håp­løs, når alle i Alv­dal li­ke­vel kun­ne klik­ke seg inn på net­tet for å få vite hen­nes iden­ti­tet. Vi dis­ku­ter­te sa­ken, men lan­det raskt på at vi sto fast på vår lin­je. Å bru­ke navn og bil­de av hen­ne kun­ne bi­dratt til å iden­ti­fi­se­re bar­na.

Re­strik­tivt i NRK

Også NRK Hed­mark og Opp­land lag­de skik­ke­li­ge kjø­re­reg­ler på for­hånd, for­tel­ler Tom Haa­ken­stad og Joar Elg­åen.

– Alt vi gjor­de var nøye plan­lagt, og våre sje­fer for­tje­ner mye ros for det­te! For selv om mye er klart på for­hånd, må man­ge van­ske­li­ge av­gjø­rel­ser vur­de­res un­der­veis. Og det blir mye let­te­re når pro­blem­stil­lin­ge­ne er nøye gjen­nom­gått på for­hånd, me­ner Haa­ken­stad. Han sam­men­fat­ter NRKs hold­ning til de­tal­jer og iden­ti­fi­se­ring i sa­ken som «re­strik­tiv».

– NRK plei­er å være til­ba­ke­hold­ne med hen­syn til iden­ti­fi­se­ring, og i den­ne sa­ken med sin spe­si­el­le ka­rak­ter var det eks­tremt vik­tig å ikke gå for mye i de­talj.

De to NRK-jour­na­lis­te­ne me­ner at pres­sen ge­ne­relt har opp­ført seg pent i den­ne sa­ken. Ton­je Ho­ven­sjø Løk­ken sier seg enig, selv om hun re­ager­te på opp­slag i riks­me­di­ene ved et par an­led­nin­ger. Ikke minst syns hun me­di­ene gikk for langt da de tryk­ket opp­lys­nin­ger som kom fram i ret­ten om at bar­na inn­imel­lom fikk for lite mat hjem­me og der­for tig­get mat på Stat­oil-sta­sjo­nen i Alv­dal. Og ikke minst opp­lys­nin­gen om at et av bar­na måt­te bru­ke bleie ved sko­le­start.

– Sli­ke opp­lys­nin­ger er unød­ven­di­ge for sel­ve sa­ken, og kan være fryk­te­lig stig­ma­ti­se­ren­de for bar­na i lo­kal­mil­jø­et.

Haa­ken­stad stil­ler sam­ti­dig spørs­mål ved en­kel­te me­di­ers jakt på noen av vit­ne­ne uten­for retts­sa­len.

– Jeg vil ikke si at det var noe som di­rek­te opp­rør­te meg el­ler som jeg nød­ven­dig­vis me­ner var sterkt kri­tikk­ver­dig, men jeg syns li­ke­vel en dis­ku­sjon rundt etik­ken på det­te punk­tet kun­ne være på sin plass.

Lo­kal be­last­ning

Un­der retts­sa­ken på El­ver­um lev­de og job­bet jour­na­lis­te­ne fra lo­kal­avi­ser og riks­me­di­er tett inn­på hver­and­re. Af­ten­pos­tens Inge D. Han­sen nø­ler ikke med å hev­de at be­last­nin­gen av å være til ste­de på den sa­ken var spe­si­elt stor.

– Gjen­nom be­vi­se­ne så du dje­vel­ska­pen slik den var. Det var en eks­tra stor på­kjen­ning for alle som var til ste­de i ret­ten, sier Han­sen.

Ton­je Ho­ven­sjø Løk­ken så ikke de vers­te vi­deo­be­vi­se­ne, men me­ner li­ke­vel at på­kjen­nin­gen for hen­ne som lo­kal­jour­na­list om mu­lig var enda stør­re enn for riksmediejournalistene.

– Når du er på jobb blir du proff og stål­satt. Du stil­ler lik­som inn på en an­nen fre­kvens. Men mens jour­na­lis­ter fra and­re me­di­er kun­ne få en pau­se fra retts­sa­ken da de dro hjem til sitt, er det mye van­ske­li­ge­re for en lo­kal­jour­na­list. Jeg ble eks­po­nert for retts­sa­ken hele tida. Hjem­me i lo­kal­mil­jø­et blir du kon­stant på­min­net om sa­ken, og det kan være van­ske­lig å ikke ten­ke jobb.

Kon­kur­ran­se­for­hold

Selv om Joar Elg­åen også er lo­kal­jour­na­list, for­tel­ler han at han slapp unna de pro­ble­me­ne som Ho­ven­sjø Løk­ken be­skri­ver.

– Det er jo så sto­re av­stan­der her, og kil­de­ne bor vel­dig spredt. Selv om jeg er lo­kal­jour­na­list og Alv­dal er «mitt» om­rå­de, bor jeg 15 mil unna. Jeg tren­ger der­for ikke å for­hol­de meg til kil­de­ne dag­lig, og fø­ler hel­ler ikke at jeg i ar­bei­det var nødt til å ta lo­ka­le hen­syn. Jeg job­bet ikke an­ner­le­des i den­ne sa­ken enn el­lers.

I om­rå­det Elg­åen be­skri­ver som «hen­del­ses­fat­tig», tren­ger Ar­bei­dets Rett van­lig­vis ikke å be­kym­re seg for kon­kur­ran­se fra and­re enn Øst­len­din­gen. Iføl­ge re­dak­tør Bæk­ken mø­tes de to avi­se­ne i Tyn­set, hvor de er jevn­sto­re. Men i Alv­dal-sa­ken ble plut­se­lig kon­kur­ran­sen en helt an­nen. Og litt skjev.

– Vi i Ar­bei­dets Rett har knapt med res­sur­ser og alle er vi all­round­ere. Da sier det seg selv at det blir van­ske­lig å kon­kur­re­re med me­di­er som både har sto­re øko­no­mis­ke res­sur­ser og spe­si­al­med­ar­bei­de­re. Vi inn­så al­le­re­de på for­hånd at det vil­le bli van­ske­lig for oss å bli ny­hets­le­den­de, og at vi som lo­kal­avis hel­ler bur­de sat­se på sa­ker som kan­skje ikke var så na­tur­li­ge for de sto­re. Vi valg­te i gan­ske stor grad våre egne sa­ker, sier Guri Jor­tveit. Mens Ton­je Ho­ven­sjø Løk­ken om­ta­ler kon­kur­ran­sen som in­ter­es­sant.

Ryddige riksmedier

– Det har vært nyt­tig å se hvor­dan and­re job­ber, og det har vært mas­se å lære, selv om mye de gjor­de ikke pas­set oss. Men jeg er også litt be­tenkt over kon­se­kven­se­ne av at alle skal ha sin egen vink­ling. Inn­imel­lom før­te ny­hets­ja­get til at jak­ten på syn­de­buk­ker for noen me­di­er syn­tes vik­ti­ge­re enn sel­ve for­bry­tel­sen. Og det er uhel­dig.

 De to jour­na­lis­te­ne fra Ar­bei­dets Rett gir ut­trykk for at de stort sett opp­lev­de riks­me­di­ene som ryd­di­ge, men at de ikke all­tid var like im­po­nert over de­res pre­si­sjons­ni­vå.

– Hvis den­ne sa­ken vi­ser hvor­dan de el­lers er, så må jeg nok inn­røm­me at jeg har mis­tet litt av til­li­ten til dem. Samtidig har jeg re­agert på noe de har skre­vet, som ty­der på en litt oven­fra-ned-hold­ning med li­ten re­spekt for lo­kal­mil­jø­et. Det er for­dom­mer som kom­mer til syne, sier Ho­ven­sjø Løk­ken. Bare for å inn­røm­me at også hun kom til retts­sa­ken med noen for­dom­mer mot de sto­re me­di­ene:

– På for­hånd had­de jeg kan­skje for­ven­tet en ul­ve­flokk, men stort sett vis­te de jo seg å være hyg­ge­li­ge og ryd­di­ge kol­le­ger. Spe­si­elt for­bau­set ble jeg nok over VG, som jeg opp­lev­de som den avi­sa som lå nær­mest oss i å hol­de igjen litt på fak­ta og de­talj­opp­lys­nin­ger. Der fikk de en stjer­ne i boka mi!

Lo­kal kunn­skap

Selv om kam­pen mel­lom en lo­kal­avis og riks­me­di­er kan sy­nes skjev, har den lil­le lo­kal­avi­sen i det min­ste en for­del når det gjel­der kil­de­til­fang og kan­skje også kil­de­kri­tikk.

– Spe­si­elt i før­s­te fase av sa­ken, da den ble et­ter­fors­ket, brak­te de sto­re me­di­ene man­ge feil­ak­ti­ge opp­lys­nin­ger. De spe­ku­ler­te nok litt vel mye, mens det for oss som lo­kal­avis var av av­gjø­ren­de be­tyd­ning at det vi skrev fak­tisk stem­te, sier Bæk­ken.

Guri Jor­tveit går hak­ket len­ger enn Bæk­ken ved å hev­de at det noen gan­ger ble vik­tig for Ar­bei­dets Rett å av­kref­te sli­ke spe­ku­la­sjo­ner som de viss­te ikke stem­te.

– Også vi fikk man­ge tips fra alv­dø­ler som vis­te seg ikke å stem­me. Da er det bra med et eget og godt kil­de­nett, som gjør at man let­te­re kan vur­de­re sub­stan­sen i de tip­se­ne man mot­tar. På det­te punk­tet tror jeg vi stil­te ster­ke­re enn riks­me­di­ene, sier Guri Jor­tveit.

Hun lu­rer også på om unøy­ak­tig­he­te­ne hun inn­imel­lom re­gist­rer­te i riks­me­di­ene kan skyl­des lat­skap, at man ikke gid­der å ta den eks­tra te­le­fo­nen?

– Det er jo ikke så sik­kert at du får ut så mye av til­fel­di­ge vit­ner som du tref­fer på Ta­ver­na­en i Alv­dal. Det kan jo være at and­re alvdølinger kun­ne ha eg­net seg bed­re, el­ler i det min­ste gitt bed­re ny­an­ser til sa­ken, sier Guri, med re­fe­ran­se til et inn­slag som NRK Dags­re­vy­en gjor­de i Alv­dal ny­lig.

– Jeg har li­ke­vel inn­trykk av at folk flest syns den re­por­ta­sjen var helt grei. Og Dag­bla­det-Ma­ga­si­nets re­por­ta­sje her­fra uka før har alvdølinger flest ut­talt seg po­si­tiv om, kom­men­te­rer Alvdals ord­fø­rer Olov Grøt­ting.

Mis­nøye med lo­kal­avi­sa

Også hun me­ner pres­sen stort sett har opp­ført seg pent un­der sa­ken.

– Jeg har opp­levd pres­sen som både kunn­skaps­rik og ryd­dig. Jeg sit­ter igjen med en fø­lel­se av at pres­sen ikke har øns­ket å haus­se opp el­ler dra­ma­ti­se­re sa­ken for­di dens al­vor gjør en opp­haus­sing unød­ven­dig, så pres­se­etisk har jeg ikke hatt noe å ut­set­te på me­di­ene.

Der­imot har Grøt­ting og and­re re­pre­sen­tan­ter for Alv­dal kom­mu­ne ved et par an­led­nin­ger yt­ret mis­nøye med Ar­bei­dets Retts dek­ning av sa­ken.

For i kjøl­van­net av opp­rul­lin­gen av over­greps­sa­ken har kom­mu­nen blitt skarpt kri­ti­sert for ikke å ha fan­get opp be­kym­rings­mel­din­ger, knyt­tet til de in­vol­ver­te i over­greps­sa­ken. Fyl­kes­man­nen har ret­tet skarp kri­tikk mot kom­mu­nen, og lo­kal­avi­sa har ret­tet et kri­tisk blikk på det de me­ner er gra­ve­ren­de tilsynssvikt.

– Som lo­kal­avis har vi kan­skje vært det or­ga­net som har kri­ti­sert kom­mu­nen mest, og det har åpen­bart skapt mis­nøye i kom­mu­nen, sier Bæk­ken. Han vi­ser blant an­net til at avi­sa har mot­tatt et par kri­tis­ke le­ser­inn­legg om avi­sas kom­men­ta­tor Rolf Nord­bergs «an­grep på Alv­dal». Også ord­fø­re­ren har ut­talt seg kri­tisk mot dis­se kom­men­ta­re­ne.

– At Alv­dal kom­mu­ne har fått kri­tikk har ikke vært an­net enn å for­ven­te. Vi har for­tjent kri­tik­ken og pres­sen er i sin ful­le rett til å frem­me den. Men vi har re­agert på fle­re av Nord­bergs kom­men­ta­rer, som har hatt en tone som har fun­gert som et an­grep på alle alvdølinger. Han har mang­let den lo­ka­le gefühlen som Ar­bei­dets Rett kun­ne ha tjent på, sier Grøt­ting.

Re­dak­tør Bæk­ken er for­und­ret over kri­tik­ken fra ord­fø­re­ren, og fram­hol­der at en kom­men­ta­tor har en fri rol­le i en avis. Mens Nord­berg er uenig med Grøt­ting i at det skul­le være en ulem­pe at en glåmdaling 20 mil unna kom­men­te­rer hen­del­ser i Alv­dal.

– Jeg har hele tida hatt god støt­te av Ton­je og Guri, som har bri­fet meg om lo­ka­le for­hold. Dess­uten kan det godt være at det er litt let­te­re for meg, som «utbygding», å se sa­ken litt mer ob­jek­tivt enn det er for alvdølinger. En­de­lig har jeg ald­ri sagt noe stygt om folk i Alv­dal, bare at det er be­ten­ke­lig at 15 per­so­ner der­fra har fått be­kym­rings­mel­din­ger uten å re­age­re, sva­rer Nord­berg før han av­slut­ter:

– Men ord­fø­re­ren må selv­sagt få mene det hun vil. Kom­men­ta­rer skal by på re­flek­sjon og ska­pe en­ga­sje­ment. Slik sett er det jo bare flott at mine kom­men­ta­rer har fått Grøt­ting en­ga­sjert. n

Powered by Labrador CMS