Tallmateriale Journalisten har fått innsyn i, viser at NRK har registrert mer enn 3600 brudd på arbeidsmiljøloven siden 2016. Her ved kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.
Tallmateriale Journalisten har fått innsyn i, viser at NRK har registrert mer enn 3600 brudd på arbeidsmiljøloven siden 2016. Her ved kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Over 3.600 registrerte brudd på arbeidsmiljøloven i NRK

– På ingen måte akseptabelt, sier NRKJ-leder.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Denne høsten har NRK stått i spissen for å rulle opp hundretusenvis av brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune.

Det startet i august, da NRK plukket opp en pågående granskning av Energigjenvinningsetaten, først omtalt av Avfallsbransjen.no.

Først meldte rikskringkasteren om 500 lovbrudd i etaten, men senere skulle tallene ta seg kraftig opp. Noen tusen brudd her, noen tusen der: Ifølge den foreløpig siste oversikten fra NRK har Oslo kommune stått for over 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven de siste årene.

Andre medier har også benyttet høsten til ettergå antallet brudd i andre kommuner, blant annet Budstikka, som Journalisten tidligere har omtalt.

Men hvordan er situasjonen i NRK?

Flere brudd enn ansatte

28. oktober sendte Journalisten et innsynskrav til NRK der vi ba om en oversikt over brudd på arbeidstidsbestemmelsene i alle divisjoner og avdelinger i NRK fra januar 2016 til oktober 2019.

NRK er landets klart største mediebedrift, med rundt 3.400 ansatte.

Etter en rekke forsinkelser, fikk vi første uka i desember svaret fra NRK.

Oversikten viser totalt 3.631 registrerte brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

Se full oversikt over de registrerte bruddene nederst i saken.

Bruddene omfatter at ansatte har jobbet for mye i helger, for mye overtid eller hatt for lite hviletid etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. De aller fleste avdekkede brudd gjelder hviletid. Se utførlige tabeller lengre ned i teksten.

Nyhetsdivisjonen skiller seg ut, med totalt 1.522 registrerte brudd på hviletidsbestemmelsene i tidsperioden. Divisjonen hadde 382 årsverk ved inngangen til 2019.

– Ikke tilfreds

Journalisten sendte henvendelse til kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen for kommentar, men det er organisasjonsdirektør Olav Hypher som tar kontakt for å svare på spørsmål om tallene.

– Vi er ikke tilfreds med såpass mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Når det er sagt, opplever jeg at praksis er bedre enn tallene kan gi inntrykk av, sier Hypher til Journalisten.

Han peker på «uforutsigbarheten som ligger i NRKs redaksjonelle oppdrag».

– Vi dekker viktige nyheter og begivenheter gjennom hele døgnet. Det fratar oss ikke for noe ansvar, men både journalister og andre ansatte i NRK opplever ofte at saker de jobber med utvikler seg på tidspunkter som gjør det krevende å få jobben gjort innenfor alle bestemmelser om arbeidstid, sier Hypher.

Usikkert hvor usikkert

Men organisasjonsdirektøren mener altså at tallmaterialet har flere svakheter:

– Vi ser at de tilpasningene som faktisk gjøres, som at medarbeidere som har jobbet lang overtid en dag i praksis får starte neste dag senere, ofte ikke gjenspeiles godt nok i systemet. Det har ikke vært en så veldig sterk disiplin på å registrere dette manuelt, rett og slett, sier Hypher.

Han påpeker også at i noen tilfeller er brudd på hviletidsbestemmelsene basert på ønsker fra ansatte selv, når de bytter vakter seg imellom.

– Hvor stor unøyaktighet er det dermed i tallene som tilsier 3.600 brudd?

– Det er også usikkert, men det er ganske utbredt at de lokale tilpasningene ikke registreres, så antallet faktiske brudd er nok vesentlig lavere enn de registrerte, sier Hypher.

Noe lignende har Oslo-bydeler for øvrig rapportert om til NRK: At det er svakheter i tallene fordi det er inngått lokale arbeidsavtaler som ikke er lagt inn i datasystemet.

Hypher understreker at det er viktig for NRK å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser.

– Vi må forholde oss til regelverket, og stilles til ansvar, på lik linje med andre offentlige virksomheter. Vi må se på våre rutiner og hvordan vi kan bli bedre, men vi vil samtidig se om vi kan bidra til en dialog rundt bestemmelsene så de kan bli bedre tilpasset våre ansatte, og særlig journalister.

– Er bevisstheten rundt dette god nok i NRK?

– Jeg opplever at det er god bevissthet og tett dialog mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte om at vi skal ha et godt arbeidsmiljø, også når det gjelder arbeidstid. Vi følger med på overtid, og har det som fast punkt for møter i arbeidsmiljøutvalget. Jeg tror ikke disse tallene er uttrykk for noe manglende fokus, avslutter organisasjonsdirektøren.

– På ingen måte akseptabelt

Rolf Johansen leder Norsk Journalistlag i NRK (NRKJ), og kommenterer:

– Jeg anser det som ganske alvorlig at tallene er såpass høye. Alle brudd på arbeidsmiljøloven er alvorlig, her må man ha en nullvisjon. Loven er der for å ivareta arbeidstakere, og er en absolutt minimumsgrense som det er viktig at følges, også for å ivareta den enkelte medarbeiders psykiske og fysiske helse.

– Blir du overrasket over tallene?

– Jeg vet ikke om jeg kan si at jeg er overrasket, vi har jo kjent til at det ofte forekommer brudd på spesielt hviletidsbestemmelsene. Når vi har sett hva slags tall man snakker om i Oslo kommune, vil nok ikke disse tallene være spesielt overraskende. Men bra er det ikke, og på ingen måte akseptabelt.

NRKJ-leder Rolf Johansen.
NRKJ-leder Rolf Johansen.

Johansen etterlyser et enda større fokus på alle ledernivåer og hos dem som godkjenner arbeid utover oppsatt arbeidstid.

– Det er jo her bruddene kommer, med overtid som ikke er planlagt. Det er nok ikke sikkert at bevisstheten rundt arbeidsmiljøloven og hviletidsbestemmelsen er like stor på alle nivåer i organisasjonen, så her har NRK åpenbart en jobb å gjøre.

Tror på mørketall

– På hvilket nivå er jobben størst?

– På de laveste ledernivåene, de som faktisk har personalansvar for medarbeiderne. Man må åpenbart være flinkere til å sørge for at medarbeiderne får kompenserende hvile i etterkant av overtid, sier Johansen.

Han legger til:

– Det vises til at det ikke blir registrert at man får komme senere på jobb dagen etter. Og det skjer jo, men det skjer ikke alltid.

– Og så er det nok noen mørketall her også, med overtid som aldri blir registrert. Det gjelder nok spesielt medarbeidere som er satt opp på dagtid, men som likevel jobber utover kvelden for å bli ferdig med oppgavene sine.

– Hvordan tar NRKJ fatt i dette?

– Vi vil pushe på for at NRK skal bevisstgjøre ledere på problematikken, slik at de ikke tillater at medarbeiderne sine faktisk bryter arbeidsmiljøloven.

Tallene: Ett brudd på helgedagsbestemmelsene

Fra 2016 og fram til oktober i år, har det ifølge oversikten fra NRK kun vært ett brudd med tanke på søndag- og helgedagsbestemmelsene. Dette skjedde tilbake i 2016.

Når det gjelder overtid har NRK i oversikten tatt utgangspunkt i at arbeidsmiljøloven har 40 timers overtidsgrense, og eventuelle brudd er beregnet i forhold til dette.

I sin forklaring til tabellen skriver NRK videre at ved behov for utvidet overtid, blir det inngått avtale med lokal tillitsvalgt. Denne overtiden registreres sammen med ordinær overtid.

«Praksis er at NRK utarbeider oversikter over hver medarbeideres samlede overtid, eventuelle avtaler per kvartal og per år, uten at hvert enkelt brudd blir definert», skriver NRK.

Og videre:

«Tallene under viser antall personer som har oversteget f. eks den kvartalsvise eller årlige grensen som arbeidsmiljøloven har definert. En medarbeider kan f. eks ha jobbet 10 timer (ett brudd) utover den årlige grensen. Da er det overskridelsen som sådan ift enkeltmedarbeidere som følges opp og rapporteres til hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU).»

Brudd på overtidsbestemmelsene

. Kvartalsvis Årlig Sum
2016:
Med avtale16723
Uten avtale451055
2017:
Med avtale43548
Uten avtale411152
2018:
Med avtale12517
Uten avtale41849
2019*):
Med avtale8xx
Uten avtale34xx

*) 1. - 3. kvartal 2019 - x) Tall ikke klare

Tilsammen utgjør dette 286 brudd på overtidsbestemmelsene fra 2016 og fram til i høst.

Over tre tusen brudd på hvile

Flest brudd har NRK på hviletidsbestemmelsene. Her er det snakk om 3344 registrerte brudd på arbeidsmiljøloven. NRK mener imidlertid at antall reelle brudd er lavere enn det som fremgår av tabellene. Se forklaring under tabellene.

NYHETSDIVISJONEN

. 2016 2017 2018 2019
Reportere/desk191188169125
Fotoredigering16319712174

382 årsverk pr januar 2019

MARIENLYSTDIVISJONEN

. 2016 2017 2018 2019
NRK Super33121
Kultur1331
P3312143
Sport43202518
Drama10231
Dok og samfunn11122318

864 årsverk pr januar 2019

DISTRIKTSDIVISJONEN

. 2016 2017 2018 2019
Region Sør18121121
Region Øst29424227
Region Vest86568774
Region Midt71539870
Region Nord24201720

987 årsverk pr januar 2019

NRK SÁPMI

. 2016 2017 2018 2019
NRK Sápmi15263225

95 årsverk pr januar 2019

STRATEGI OG MEDIERDIVISJONEN

. 2016 2017 2018 2019
Strategi og medier23304116

271 årsverk pr januar 2019

ØKONOMIDIVISJONEN

. 2016 2017 2018 2019
Maskinvakta00014

224 årsverk pr januar 2019

TEKNOLOGI- OG PRODUKTUTVIKLINGSDIVISJONEN

. 2016 2017 2018 2019
Produksjonsavd.1041158552
Teknologi1281369745

790 årsverk pr januar 2019

Dette er årsaken til at NRK mener antall brudd er lavere enn det som fremstår i oversikten:

  • I NRKs tariffavtale er det avtalt at inntil ni timer reisetid regnes som arbeidstid. Reisetid utover dette godtgjøres som lønn. Denne reisetiden er i utgangspunktet ikke definert som arbeidstid i arbeidsmiljøloven. NRK har ikke markert disse reisetimene særskilt i planleggingssystemet og flere avdelinger har ikke fjernet disse bruddene fra oversikten.
  • I forbindelse med flere produksjoner søker NRK og får innvilget dispensasjoner fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om hviletid og overtid. NRK har så langt ikke hatt behov for å registrere disse avtalene i planleggingssystemet. NRK påpeker overfor Journalisten at det vil kreve for mye arbeid manuelt å gå tilbake for å se hvem som fikk unntak til hva på den enkelte produksjon.
  • Flere medarbeidere i NRK går i forskjellige beredskapsordninger, som er avtaleregulert. Praksis flere steder er at medarbeidere kommer senere på jobb dersom vedkommende har jobbet om natten. NRK endrer ikke arbeidstidene som ligger i systemet av hensyn til utbetaling.
  • Dette gjelder også medarbeidere som har jobbet overtid i forkant eller etterkant av en vakt, men som etter avtale med leder kommer tidligere eller senere på jobb enn oppsatt i arbeidsplanen.

For ordens skyld: NRKJ-leder Rolf Johansen sitter i Journalistens styre.

Journalisten presiserer: Ved publisering slo denne artikkelen fast at Oslo kommune sto for 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven fra 2016. Sykehjemsetaten, som står for 65.694 av bruddene i Oslo, har imidlertid levert tall fra helt tilbake til 2013.

Powered by Labrador CMS