NJs Mads Backer-Owe og Jon Wessel-Aas, Bodø Nus-advokat, under rettssaken i Oslo tingrett.

Bodø Nu tapte første runde – nå møtes de på nytt i retten

Var sitatsaken Bodø Nu publiserte i strid med åndsverkloven? Neste uke møtes partene i Borgarting lagmannsrett når ankesaken skal behandles.

Publisert Sist oppdatert

Kommende uke blir det en ny runde i rettssalen for Bodø Nu. 

Studentene Marie Staberg og Embla Viktoria Rostad Lillegård gikk til sak mot Amedia-avisen, og vant i fjor høst fram i Oslo tingrett, etter at Bodø Nu hadde publisert en sitatsak basert på et publisert podkastprosjekt de laget i løpet av undervisningen.

Studentene har hele veien blitt representert av Norsk Journalistlags advokater i saken.

Avisen tapte

Tingretten mente Bodø Nu hadde gått utover åndsverksloven i saken, og avisen ble dømt til å betale studentene 5000 kroner hver samt saksomkostninger på rundt 120.000 kroner.

Omkostningene og advokatutgiftene i saken blir ikke mindre når den nå også skal ankebehandles i Borgarting lagmannsrett. Det er satt av to dager til saken: 21. og 22. mai.

I forbindelse med ankesaken har både Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag engasjert seg som partshjelpere – men på hver sin side i konflikten.

– Feil rettsanvendelse

I partenes sluttinnlegg, som Journalisten har fått tilgang til, argumenterer Bodø Nus prosessfullmektig, Jon Wessel-Aas, blant annet med at tingrettens rettsanvendelse og bevisvurdering til dels er feilaktig/mangelfull.

Videre heter det at Bodø Nus artikkel er «en ordinær nyhetssak, som inneholder et sammendrag av deler av hva et intervjuobjekt har sagt/fortalt i et intervju i et annet medium, i samsvar med alminnelig praksis i pressen og godt innenfor ytringsfriheten.»

En opprettholdelse av dommen fra tingretten, vil være en uheldig innstramming for pressen, påpekes det videre.

«Å gi ankemotpartene medhold i vår sak, vil være i strid med en vel etablert praksis i pressen og vil utgjøre en ny og svært uheldig skranke for pressefriheten og publikums krav på informasjon – som vil anses som en krenkelse av både Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10.»

I sluttinnlegget trekkes det også fram at tingretten i sin dom ikke vurderte om artikkelen til Bodø Nu er innenfor vanlig praksis i pressen.

«I tingrettens dom foretas det [...] ingen gjennomgang av hva pressens egen praksis tilsier, eller noen vurdering av om sakens tilfelle lå innenfor disse normene», argumenteres det i sluttinnlegget.

– Gratis adgang

NJ-advokatene har naturlig nok et annet syn på saken. 

De argumenterer blant annet med at Bodø Nus artikkel ikke skaper noe nytt og selvstendig, og selv om den ikke gjengir podkasten ord for ord, er det likevel store likheter i form og særtrekk.

«Dette utgjør et inngrep i opphavsretten», skriver advokatene.

Og videre:

«Sitatretten i åndsverkloven § 29 gir ikke rett til å utnytte podcasten slik Bodø NU gjør i sin artikkel. Artikkelen i Bodø Nu er ikke en nyhetsartikkel, og hensynene bak åndsverkloven § 36, om rett til å gjengi åndsverk ifm. dagshending, gjør seg ikke gjeldende i denne saken. Når åndsverklovens avgrensningsregler ikke får anvendelse, foreligger brudd på opphavers enerett til å utnytte sitt åndsverk.»

NJ-advokatene peker også på mangelfull kildehengivelse i Bodø Nu-saken, noe avisen har innrømmet.

«Det foreligger ingen beskyttelsesverdig interesse i at Bodø NU skal ha gratis adgang til å utnytte et verk av denne karakter som ankemotpartene har brukt mye tid og ressurser på å skape», heter det i sluttinnlegget.

– Kan ikke påropes

Advokatene til NJ mener også at bransjepraksis ikke er noen unnskyldning for hvordan Bodø Nu har håndtert publiseringen:

«Selv om det mot formodning skulle eksistere en bransjepraksis for utvidet aksept av sitatbruk mellom etablerte redaksjonelle nyhetsmedier i Norge, kan en slik praksis ikke påberopes som rettsgrunnlag overfor ankemotpartene og utnyttelsen av deres podcast.»

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.

Powered by Labrador CMS